HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plány

  • VHP EDU
  • VHP NL

VHP EDU

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Dukovany
 
Lokalita Jaderné elektrárny Dukovany leží v jihovýchodní části správního obvodu OÚ ORP (obec s rozšířenou působností) Třebíč jihozápadně od města Brna na pravém břehu Jihlavy. Elektrárna je vzdálena 45 - 50 km od státních hranic s Rakouskem. Terénní reliéf je v severní části členitý s údolím řeky Jihlavy, v jižní části přechází v rovinatý terén.. V okruhu 20 km od jaderné elektrárny žije přibližně 100 000 obyvatel, převažují zde malá venkovská sídla, která jsou slabě osídlena.
Výběr lokality byl proveden tak, aby byly minimalizovány možné interakce jaderného zařízení s okolím. V bezprostřední blízkosti se tudíž nenalézají velká průmyslová zařízení ani frekventované transportní cesty. Hustota průmyslových objektů je v okolí Dukovan značně nižší než na ostatním území České republiky.

Přestože je reaktor jaderné elektrárny Dukovany zabezpečen na nejvyšší možné úrovni, elektrárna má navíc v areálu i svém okolí instalován systém radiační kontroly, který upozorní na sebemenší možný únik radioaktivity. Samozřejmostí jsou rovněž systémy upozornění veřejnosti v blízkém i vzdálenějším okolí a plány vypracované pro případ neočekávané událost.

Pro zónu havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany zpracovává Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Vnější havarijní plán.

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Dukovany (VHP JE Dukovany) je zastřešující dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti, stanovuje základní postupy složek IZS a dalších dotčených subjektů pro případ potenciální závažné radiační havárie a stanoví opatření k minimalizaci dopadů závažné havárie vně objektu nebo zařízení – tj. v zóně havarijního plánování.
VHP JE Dukovany je zpracován dle vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dalšími právními předpisy.
  
Zóna havarijního plánování (ZHP) jaderné elektrárny Dukovany je oblast 20 km v okolí JE Dukovany, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování. Z organizačního hlediska je okolí JE Dukovany - zóna jejího havarijního plánování v níž se ochranná opatření plánují a připravují, rozdělena jednak do tří pásem představujících kružnice (pásma) o poloměrech 5 km, 10 km a 20 km od JE, jednak na 16 kruhových výsečí po 22,5 stupně tak, aby osy těchto výsečí odpovídaly směrům větru počínaje 0 stupněm.

 Schematické znázornění zóny havarijního plánování JE dukovany:mapa.jpg

Koordinací zpracování VHP a řešení havárie je pověřen KÚ Kraje Vysočina na jehož území se JE Dukovany nachází. Koordinující krajský úřad navrhuje a doporučuje na základě podkladů od KŠ SÚJB, JE Dukovany a skutečné situace na území okresu Třebíč, Brno-venkov a Znojmo, kdy a jaká ochranná opatření se budou přijímat.
VHP navazuje na vnitřní havarijní plán a společně s JE Dukovany se komplexně řeší úkoly k zajištění havarijní připravenosti na celém území zóny havarijního plánování.

Vnějšího havarijní plán pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany byl schválen v březnu 2019 hejtmanem Kraje Vysočina. Na zpracování VHP a jeho aktualizacích – plánů konkrétních činností se podílejí především pracovníci HZS kraje, Policie ČR, zdravotnictví, hygienické stanice, veterinární správy, RC SÚJB, KÚ, OÚ a AČR. Na základě zpracovaného VHP jsou vypracovány výpisy z VHP a plány činnosti orgánů obce pro případ radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany. VHP je zpracován v listinné a elektronické podobě. Z důvodu zvýšení operativnosti a aktuálnosti údajů obsažených ve Vnějším havarijním plánu jsou všechny obce a dotčené orgány Kraje Vysočina podrobně informovány o těchto změnách na portálu Krizového řízení Jihomoravského kraje. Minimálně jedenkrát za 3 roky se prověřuje cvičením. Dojde-li ke změně mající dopad na obsah VHP provádí se aktualizace bezodkladně.

V souladu s vyhláškou MV č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.  328/2001 Sb., byla v roce 2019 provedena HZS Kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje poslední aktualizace VHP.  Aktualizace byla schválena hejtmanem Kraje Vysočina 22. března 2019, zahrnovala změny ve všech kapitolách, plánech konkrétních činností a přílohách, tak, aby bylo dosaženo jejich vzájemné provázanosti. Byly přepracovány plány konkrétních činností – traumatologický plán, veterinární plán a dále doplněny plány regulace pohybu osob a vozidel, plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a plán dekontaminace. Snahou všech zpracovatelů bylo zaměřit se na plánování neodkladných opatření tak, aby plynule navazovaly na oznámení o vzniku mimořádné události na JE Dukovany.
Občané mají možnost konkrétně se s těmito dokumenty seznámit na KÚ, OÚ ORP, obcích nacházející se v ZHP a obcích, které přijímají evakuované obyvatelstvo ze ZHP.
  
Členění vnějšího havarijního plánu:
 
Úvod
 
A) Informační část
B) Operativní část
C) Plány konkrétních činností –
1) vyrozumění,
2) varování obyvatelstva
3) záchranných a likvidačních prací,
4) ukrytí obyvatelstva,
5) jodové profylaxe,
6) evakuace osob,
7) individuální ochrany osob,
8) dekontaminace,
9) monitorování,
10) regulace pohybu osob a vozidel,
11) traumatologický,
12) pohotovostní plán veterinárních opatření,
13) regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody,
14) opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti,
15) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,
16) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky.
 
 
Ochranná opatření 
 
Omezování ozáření osob a životního prostředí při radiační mimořádné události se uskutečňuje ochrannými opatřeními, kterými jsou:
 
a)  neodkladná ochranná opatření zahrnující ukrytí, jódovou profylaxi, a evakuaci.
b) následná ochranná opatření zahrnující přesídlení, regulaci požívání radionuklidy znečistěných potravin a vody a regulaci používání radionuklidy znečistěných krmiv.
 
 
Ochranná opatření při radiačních haváriích se provádějí vždy, jsou-li odůvodněna větším přínosem, než jsou náklady na opatření a škody jimi působené, a mají být optimalizována co do formy, rozsahu a trvání tak, aby přinesla co největší rozumně dosažitelný přínos.
 
 
Informace pro obyvatelstvo: 
 
Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany jsou obyvatelstvu předány součastně s kalendářem pro roky 2020 - 2021  v příručce "Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany 2020-2021"

Tato příručka obsahuje informace a základní pokyny k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany v případě vyhlášení radiační havárie. Obsahuje instrukce jak se mají občané chovat zazní-li sirény, jak se mají ochránit - především ukrýt se a po výzvě ve sdělovacích prostředcích použít jodovou profylaxi. Dále jsou zde popsány možnosti osobní ochrany, činnost v budově, činnost mimo budovu, jaké věci si připravit pro evakuaci a co všechno zabezpečit, než bude evakuace provedena.

VHP NL

Vnější havarijní plány v okolí objektů s nebezpečnými látkami
 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. (dále jen zákon o prevenci závažných havárií) stanovuje kromě jiného podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B. Povinností právnické nebo podnikající fyzické osoby, která užívá objekt nebo zařízení v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, je navrhnout zařazení do skupin A nebo B podle množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení a nebo pokud zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení do těchto skupin uvede tuto skutečnost do protokolu o nezařazení.
 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina na základě zaslaných návrhů vydá rozhodnutí o zařazení objektů nebo zařízení do skupin A nebo skupin B. Pokud krajský úřad rozhodl o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B je povinen provozovatel vypracovat a předložit krajskému úřadu písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.
 
 
Zóna havarijního plánování (ZHP) je území v okolí objektu nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů.
 
 
Vnější havarijní plán (VHP) pro zónu havarijního plánování je dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejich dopadů a ochranná opatření podle specifických vlastností nebezpečné látky a podle scénářů jejich působení mimo zdroj rizika při havárii v ZHP, modifikované na místní specifika a případně i na časový souběh několika událostí.
 

Zpracování VHP pro ZHP zabezpečuje podle § 12, odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, HZS kraje Vysočina. Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu je stanoven ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování VHP.
 
Zpracování VHP vychází z písemných podkladů od provozovatele a ve spolupráci s ním, bezpečnostní zprávy a dílčích podkladů zpracovaných jednotlivými složkami IZS. Při zpracování se využijí též vyjádření dotčených orgánů státní správy a oprávněné připomínky veřejnosti a obcí v ZHP. Krajský úřad Kraje Vysočina zabezpečí jeho veřejné projednání a projedná VHP s provozovatelem.

Na území kraje bylo rozhodnuto o zařazení do skupiny A nebo B u těchto objektů nebo zařízení:

Členění vnějšího havarijního plánu:
  
Úvod
 
A)    Informační část
B)    Operativní část
C)    Plány konkrétních činností –
 
1) vyrozumění,
2) varování obyvatelstva
3) ukrytí obyvatelstva,
4) záchranných a likvidačních prací,
5) evakuace osob,
6) individuální ochrany osob,
7) dekontaminace,
8) monitorování,
9) regulace pohybu osob a vozidel,
10)  traumatologický,
11)  veterinárních opatření,
12)  zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody,
       kontaminovaných nebezpečnou látkou
13)  preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie,
14)  opatření při hromadném úmrtí osob,
15)  zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,
16)  komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
17)  nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii.
 

 
 
Informace pro obyvatelstvo
 
 
Krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci veřejnosti v ZHP o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie.
Tato informace obsahuje instrukce jak se mají občané chovat zazní-li sirény, jak se mají ochránit - především ukrýt se a řídit se pokyny uvedenými ve sdělovacích prostředcích a pokyny orgánů obce a zasahujících jednotek. Dále jsou zde popsány možnosti osobní ochrany, činnost v budově, činnost mimo budovu. 
 

vytisknout  e-mailem