Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní výzkum

Bezpečnostní výzkum je svébytnou agendou na pomezí vědní a bezpečnostní politiky. Platná definice formulovaná Poradním sborem pro evropský bezpečnostní výzkum (European Security Research Advisory Board) umisťuje bezpečnostní výzkum na průsečík environmentálního, ekonomického a společenského kontextu udržitelného rozvoje.

Bezpečnostním výzkumem se rozumí výzkumné, vývojové a inovační činnosti, jejichž cílem je identifikace, prevence, příprava a ochrana proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím (evropské) společenství, lidské bytosti, organizace nebo struktury, hmotné i nehmotné statky a infrastruktury, včetně zajištění operační kontinuity po takovém jednání a zmírnění jeho důsledků (také aplikovatelné v případě přírodních katastrof a průmyslových havárií).

V podmínkách ČR je bezpečnostní výzkum chápán zejména jako vědecké zkoumání a experimentování, jehož cílem je dosažení takové poznatkové, technické a technologické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho obyvatel. Realizuje kauzální vztah mezi úspěšným výzkumem a materiálně technickou a technologickou prosperitou.

Bezpečnostní výzkum má výrazně interdisciplinární charakter technických, exaktních, přírodních, lékařských a společenských věd se vztahem k dlouhotrvajícím potřebám bezpečnosti a ochrany státu; vyžaduje proinovační prostředí umožňující efektivní, účinné a rychlé osvojování, transfer a praktické využívání znalostí a moderních materiálových i nemateriálových technologií.

Institut ochrana obyvatelstva je specializovanou kapacitou bezpečnostního výzkumu ČR zřizovanou Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Zajišťuje realizaci, organizaci a koordinaci výzkumné, vývojové  a inovační podpory ochrany obyvatelstva.

V systému bezpečnostního výzkumu má Institut ochrana obyvatelstva specifické postavení:

  • Působí jako tvůrčí prvek, který zajistil výstavbu bezpečnostního výzkumu a jeho institucionální podporu ve struktuře ministerstva vnitra, ovlivnil nastavení výchozích pravidel managementu bezpečnostního výzkumu, jak je to běžné u jiných částí výzkumu v ČR.
  • Významným způsobem se podílí na odborném naplňování bezpečnostního výzkumu při řešení jeho projektů.

Klíčové dokumenty relevantní z pohledu bezpečnostního výzkumu:

Bližší informace o bezpečnostním výzkumu ČR naleznete na následujících internetových odkazech:

Bližší informace o bezpečnostním výzkumu EU naleznete na následujících internetových odkazech:


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 9. 5. 2017 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem