HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ve Zbirohu byly oceněny také osobnosti z Olomouckého kraje

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu udělil Hasičský záchranný sbor ČR 95 medailí a plaket osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. 

 

Ceremoniál předávání ocenění se uskutečnil ve středu 25. října 2017 od 10.00 hodin v prostorách zámku Zbiroh v Plzeňském kraji. Kromě příslušníků a zaměstnanců sboru si ocenění převzali i zástupci ostatních složek integrovaného záchranného systému, státní správy, samosprávy a dalších organizací, které výrazně podporují a úspěšně spolupracují s Hasičským záchranným sborem ČR.

Oceněni byli také příslušníci HZS Olomouckého kraje a osobnosti z našeho kraje.

Medaile "Za věrnost I. stupně" jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností příslušníků ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 30 a více let. Medaile z HZS Olomouckého kraje obdrželi:

nprap. Jan Havlík, DiS. z požární stanice v Přerově

Pan Havlík pracuje u Hasičského záchranného sboru České republiky od roku1987. Začínal jako odborný referent a od roku 1995 byl ustanoven na funkci vedoucího odborné přípravy, která se později stala součástí pracoviště IZS a služeb územního odboru Přerov. Zde  zajišťoval odbornou přípravu příslušníků HZS a členů jednotek SDH obcí v rámci územního odboru Přerov až do roku 2011, kdy byl v rámci změny organizační struktury HZS Olomouckého kraje ustanoven na funkci velitele družstva, kterou na centrální požární stanici Přerov zastává doposud. Podílí se na přípravě taktických a prověřovacích cvičení jednotek PO. Aktivně se zabývá sportovní činností, připravuje a organizuje soutěže v požárním sportu a dalších sportovních disciplínách zvyšujících připravenost a kondici hasičů, v plnění fyzických testů pravidelně dosahuje nejlepších výsledků. 

kpt. Bc. Alena Rusová z Krajského ředitelství v Olomouci

Paní Rusová byla 1. 8. 1986 přijata ke Sboru požární ochrany okresu Prostějov, kde až do roku 2000 vykonávala řadu činností jako technicko-hospodářský a ekonomický pracovník. Při vzniku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k 1. 1. 2001 přešla na krajské ředitelství do funkce referenta majetkové správy, později vykonávala funkci vedoucí oddělení provozního a správy majetku a nyní jako koordinátor – metodik. Rozsáhlou agendu  vyplývající ze služebního zařazení vykonává samostatně, odborně a s aktivním přístupem, V posledních letech se jedná zejména o náročnou agendu zadávání veřejných zakázek se zaváděním všech změn právních předpisů z této oblasti do praxe.

pprap. Ladislav Daněček z požární stanice v Prostějově

Pan Daněček nastoupil ke sboru dne 1. 4. 1985. Díky zájmu a manuální zručnosti se postupně vypracoval až na pozici hasiče technika chemické a technické služby. Na této pozici působí již řadu let a je jedním z nejdéle působících příslušníků v této pozici. Úkoly vyplývající ze zastávané pozice plní svědomitě, ke služebním úkolům přistupuje zodpovědně, je příkladem pro nastupující generaci hasičů. Dlouhodobě pečuje o vybrané prostředky technické služby. Zároveň působí řadu let jako rozhodčí v požárním sportu, kterému se dříve i aktivně věnoval.

nprap. Pavel Dostalík z požární stanice v Prostějově

Pan Dostalík nastoupil ke sboru dne 1. 6. 1986. Díky své aktivitě, schopnostem a odhodlání se postupem času vypracoval přes pozici hasič, hasič chemik až na velitele družstva. Jedná se o loajálního příslušníka, který je hasičem tělem i duší. Pan Dostalík úkoly vyplývající z jeho funkce plní svědomitě a zodpovědně. Při své práci využívá dlouholeté praktické zkušenosti, které jsou přínosem pro ostatní příslušníky směny na PS Prostějov. V minulosti byl také platným členem lektorského týmu Flashover kontejneru. 

Medaile "Za zásluhy o bezpečnost", které jsou udělovány za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí i osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, obdrželi:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

Antonín Staněk se jako primátor zasazuje o vysokou úroveň spolupráce mezi městem Olomouc a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Statutární město Olomouc díky jeho podpoře poskytlo HZS Olomouckého kraje prostředky na pořízení speciální požární techniky. Díky jeho aktivitě se na území města uskutečnila rozsáhlá cvičení orgánů krizového řízení zaměřená na výpadky dodávky elektrické energie nebo zásobování vodou. Jako primátor města se aktivně podílel na spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje při řešení mimořádných událostí na území města. Díky aktivitě pana primátora se podařilo vybudovat pracoviště krizového řízení města v prostorách požární stanice Olomouc. Antonín Staněk jako primátor města výraznou měrou podporuje i dobrovolné jednotky zřizované městem. U jednotek je postupně z prostředků města obnovována požární technika a rekonstruovány hasičské zbrojnice.

JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora statutárního města Olomouce

Martin Major se jako bývalý primátor a současný první náměstek primátora zasazuje o vysokou úroveň spolupráce mezi městem Olomouc a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Díky jeho podpoře přispívá město Olomouc na vybavení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, například na protiplynový automobil nebo čerpací kontejner. Martin Major se osobně podílí na rozvoji projektů města v oblasti prevence, díky jeho iniciativě je realizován projekt zaměřený na instalaci autonomních kouřových detektorů a detektorů plynu v domácnostech osob se specifickými potřebami. Jako náměstek primátora se zasloužil o rozvoj vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů města Olomouc a rekonstrukci požárních zbrojnic na území města.       

František Novák, starosta města Konice

František Novák se jako starosta města zasazuje o vysokou úroveň spolupráce mezi městem Konice a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Výraznou měrou přispěl k výstavbě nové požární stanice v Konici. Díky jeho iniciativě se město finančně podílelo na financování projektové dokumentace a bezúplatně poskytlo pozemky pro novou požární stanici. Město Konice spolupracuje s Hasičským záchranným sborem i v oblasti zajištění připravenosti na rozsáhlé mimořádné události, zejména vybavení pracoviště krizového řízení na požární stanici HZS v Konici. Pan Novák, jako starosta města, podporuje i jednotky sboru dobrovolných hasičů, zřizovaných městem Konice. Díky jeho iniciativě v oblasti bezpečnosti je neustále budován a rozvíjen systém požární ochrany a krizového řízení na území města Konice.

Tiskovou zprávu z oceňování za celou Českou republiku najdete na stránkách MV - generálního ředitelství HZS ČR.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

vytisknout  e-mailem