Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva v České republice

 • Jednotný systém varování a vyrozumění
 • Zásady dalšího rozvoje JSVI v České republice po roce 2010
 • Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVV
 • Možnosti financování výstavby koncových prvků varování

Jednotný systém varování a vyrozumění

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

vseobecna.jpg Ukázka

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

pozarnip.jpg Ukázka

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

zkouska.jpg Ukázka

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

aktualizováno 26. září 2017

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva

Zásady dalšího rozvoje JSVI v České republice po roce 2010

S cílem zkvalitnit organizačně-technické podmínky pro koordinovanou výstavbu jednotného sytému varování a informování obyvatelstva a stanovit zásady pro jeho modernizaci a výstavbu pro zkvalitnění ochrany obyvatelstva na území ČR byly Ministersvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru vydány Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České republice po roce 2010.

V souladu s výše uvedenými Zásadami a úkolem č. 23 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla zahájena modernizace JSVV formou výstavby obousměrné přenosové vrstvy JSVV na bázi technologie DMR (Digital Mobile Radio). Výstavba je v současné době prioritně směřována do zón havarijního plánování jaderných elektráren. Bližší informace o obousměrné přenosové vrstvě jsou k dispozici v odborném článku Modernizace infrastruktury jednotného systému varování a vyrozumění v zónách havarijního plánování jaderných elektráren.

V Praze dne 14. 9. 2020

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva

Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVV

Do jednotého systému varování a vyrozumění mohou být zapojeny pouze koncové prvky varování, které splňují níže uvedené technické požadavky platné od 1. ledna 2021.

Povolení pro koncové prvky varování, která byla vydána podle starých technických požadavků, zůstávají v platnosti do vypršení jejich jednotlivých lhůt. Tyto koncové prvky však mohou být připojovány pouze do jednosměrné přenosové vrstvy JSVV.

  V Praze dne 24. 2. 2021

  MV-generální ředitelství HZS ČR
  oddělení ochrany obyvatelstva

  Možnosti financování výstavby koncových prvků varování

  Z důvodu možnosti financování výstavby koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění ze Strukturálních fondů EU (dále jen „SF EU“) jsou zrušeny účelové dotace na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění poskytované Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Zrušení těchto účelových dotací je platné od roku 2010 po dobu čerpání finančních prostředků ze SF EU.

  V programovém období SF 2014 - 2020 lze čerpat finanční prostředky v oblasti varování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP") z prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření. V jeho rámci budou podporované aktivity budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Typy příjemců jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace.
  Pro rok 2016 byla v rámci harmonogramu výzev pro OPŽP a s podporovanými aktivitami 1.4 vyhlášena výzva č. 35 a v současnosti je vyhlášena výzva č. 37, která je směrována jen pro příspěvkové organizace. Termín přijímání žádostí je stanoven od 1.7.2016 do 31.8.2016. Zpracovaný projekt musí splňovat (níže uvedené) „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění".
  Vzhledem ke zkušenostem z minulého programového období lze konstatovat, že předpokladem úspěšné realizace projektů bez obstrukcí s dodavateli, včetně bezproblémového zapojení pořízených koncových prvků varování do JSVV, je nutná spolupráce a komunikace s regionálními centry SF ŽP a s danými HZS krajů (příslušníky odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení) a to již v období zámyslu realizace akce v předmětné prioritní ose. Zde je nutno upozornit, že stanovisko HZS kraje se vydává jen k předložené ucelené dokumentaci zpracovaného projektu.
  Další informace k OPŽP na www.opzp.cz

  UPOZORNĚNÍ

  Dne 1. ledna 2021 nabývají účinnosti nové požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění. Tyto požadavky se týkají stávající jednosměrné i nové obousměrné přenosové vrstvy JSVV. Aktuálně platná povolení pro koncové prvky varování zůstávají v platnosti do vypršení jejich jednotlivých lhůt. Povolení, o která bude žádáno v období od 1. ledna 2021, budou vydávána dle nových požadavků.

  V Praze dne 24. 2. 2021

  MV-generální ředitelství HZS ČR
  oddělení ochrany obyvatelstva

  vytisknout  e-mailem