Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva v České republice

Z důvodu možnosti financování výstavby koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění ze Strukturálních fondů EU (dále jen „SF EU“) jsou zrušeny účelové dotace na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění poskytované Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Zrušení těchto účelových dotací je platné od roku 2010 po dobu čerpání finančních prostředků ze SF EU.

V programovém období SF 2014 - 2020 lze čerpat finanční prostředky v oblasti varování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP") z prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření. V jeho rámci budou podporované aktivity budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Typy příjemců jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace.
Pro rok 2016 byla v rámci harmonogramu výzev pro OPŽP a s podporovanými aktivitami 1.4 vyhlášena výzva č. 35 a v současnosti je vyhlášena výzva č. 37, která je směrována jen pro příspěvkové organizace. Termín přijímání žádostí je stanoven od 1.7.2016 do 31.8.2016. Zpracovaný projekt musí splňovat (níže uvedené) „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění".
Vzhledem ke zkušenostem z minulého programového období lze konstatovat, že předpokladem úspěšné realizace projektů bez obstrukcí s dodavateli, včetně bezproblémového zapojení pořízených koncových prvků varování do JSVV, je nutná spolupráce a komunikace s regionálními centry SF ŽP a s danými HZS krajů (příslušníky odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení) a to již v období zámyslu realizace akce v předmětné prioritní ose. Zde je nutno upozornit, že stanovisko HZS kraje se vydává jen k předložené ucelené dokumentaci zpracovaného projektu.
Další informace k OPŽP na www.opzp.cz

UPOZORNĚNÍ

Dne 1. ledna 2021 nabývají účinnosti nové požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění. Tyto požadavky se týkají stávající jednosměrné i nové obousměrné přenosové vrstvy JSVV. Aktuálně platná povolení pro koncové prvky varování zůstávají v platnosti do vypršení jejich jednotlivých lhůt. Povolení, o která bude žádáno v období od 1. ledna 2021, budou vydávána dle nových požadavků.

V Praze dne 16. 6. 2021

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
e-mail sekretariat: veronika.najmanova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem