Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V prvním pololetí roku 2011 hasiči zaznamenali navýšení požárů

9. srpna 2011 (Ivana Svitáková) - Hasičský záchranný sbor České republiky během prvního pololetí roku 2011 zaevidoval celkem 47 696 všech událostí. Nejčastěji jednotky požární ochrany zasahovaly ve středu, nejméně v neděli. Nejvyšší počet událostí patří Moravskoslezskému kraji. Hasiči při všech událostech zachránili 18 964 osob. Je zaznamenán nárůst požárů a počet usmrcených i zraněných osob u požárů. Nejčastější hořelo v soukromých domácnostech. Nejvíce požárů vzniklo nedbalostí dospělých.  

Během prvního pololetí roku 2011 zasahovaly jednotky požární ochrany u 47 696 událostí, což je o 17 % méně než ve stejném období roku 2010. Z celkového počtu událostí jsou nejčetnější technické havárie, tvoří 59 %, požáry 16,1 % z celkového počtu, dopravní nehody 14,4 %, úniky nebezpečných chemických látek – 4,6 %, plané poplachy – 6,5 % atd.
 
Zásahy jednotek požární ochrany
 
Základní údaje o událostech v ČR
Druh události
2010
2011
Index %
11/10
Požáry s účastí jednotky PO
9 263
11 896
128
Dopravní nehody
8 315
7 531
91
Úniky nebezpečných látek
       z toho „ropných produktů“
2 648
2 222
2 599
2 063
98
93
Technické havárie
34 011
21 851
64
Radiační havárie a nehody
0
0
0
Ostatní mimořádné události
5
7
140
Plané poplachy
3 729
3 812
102
UDÁLOSTI CELKEM
57 610
47 696
83
 index - %

Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Mimořádné události vzniklé následkem škodlivě působících přírodních sil a jevů (včetně počasí), které ohrožují životy, zdraví, majetek či životní prostředí a při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce, jsou evidovány podle převažující činnosti při zásahu a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje sledovat příčinu mimořádné události.

 Z tohoto pohledu je členění zásahů u událostí vyvolaných negativním působením přírodních sil a jevů za první pololetí 2011 následující: 
celkem 2 084 zásahů, z toho:
 
35 zásahů u požárů (způsobených zejména bleskem),
38 zásahů u dopravních nehod,
1 zásah při úniku nebezpečné chemické látky,
2004 zásahy u technických havárií,
6 zásahů v souvislosti s planým poplachem.
 
Počet požárů vzrostl o 28 %. Na nepříznivý vývoj měl vliv především vyšší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec.
 
Hasiči u dopravních nehod zachránili 1 662 osob
 
Počet dopravních nehod likvidovaných jednotkami PO oproti loňskému roku poklesl o 9 %. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod ve Středočeském kraji – 1 118 (-281), minimum v kraji Karlovarském – 207 (-4).
Celkově u nehod hasiči bezprostředně zachránili 1 662 osob (+36), při zásazích se vyskytlo 311 (+54) usmrcených osob a také 5 230 (+258) zraněných osob, jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
 
Zásahy při úniku nebezpečných látek poklesl
 
Při únicích nebezpečných chemických látek jsou nejčetnějšími úniky ropných produktů – 2 063 (-159), úniky plynů včetně aerosolů – 293 (+43), dále úniky kapalin mimo ropných produktů – 175 (+68), pevných látek – 7 (-1) a ostatních látek včetně potravinářských produktů – 61 (0).
Nejvyšší počet těchto případů byl v hl. m. Praze – 433 (-126), nejméně v kraji Pardubickém – 33 (-13).
 
Nejvíce technických pomocí eviduje Moravskoslezský kraj
 
Skupina technické havárie zahrnuje technické havárie – 14 (0), dále technické pomoci – 19 862 (-14 170), technologické pomoci – 344 (-24) a ostatní pomoci – 1 631 (-32). Jsou doménou jednotek Hasičského záchranného sboru ČR jako pomoc v nouzi při otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích, vyprošťování osob, zvířat či předmětů apod.
 
Nejvíce případů je evidováno v kraji Moravskoslezském – 4 532 (-4 303), nejmenší počet v kraji Libereckém – 519 (-35).
 
Mírné navýšení planých poplachů
 
Počet planých poplachů se oproti loňskému období zvýšil o 2%, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se snížil na 8%. Nejčetnější (45 %) jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací, další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru (22 %), přivolání k nenahlášenému pálení (11 %), zneužití jednotky PO (6 %) a jiné důvody (16 %).
 
Nejvíce planých poplachů bylo ve Středočeském kraji - 593 (+89), nejméně v kraji Královéhradeckém – 97 (+13).
Podle dnů v týdnu nejvíce událostí vzniklo ve středu (15,1 %), nejméně v neděli (12,3 %), podle měsíců nejvíce v červnu (19,4 %) a nejméně v únoru (12,3 %).
 
Počet událostí v krajích
 
Počet událostí
2010
2011
Index %
11/10
Praha
4 938
4 142
84
Středočeský
6 929
6 295
91
Jihočeský
3 660
2 939
80
Plzeňský
3 142
3 102
99
Karlovarský
1 662
1 828
110
Ústecký
3 958
4 762
120
Liberecký
1 654
1 656
100
Královéhradecký
2 491
2 253
90
Pardubický
3 089
2 160
70
Vysočina
3 214
3 393
106
Jihomoravský
5 245
3 830
73
Olomoucký
3 635
2 376
65
Zlínský
2 429
1 693
70
Moravskoslezský
11 564
7 267
63
CELKEM ČR
57 610
47 696
83
Počet událostí poklesl v 10 krajích - početně nejvíce v Moravskoslezském, nárůst byl ve 3 krajích – početně největší v kraji Ústeckém. V Libereckém kraji počet událostí stagnoval.
 
Poklesl počet zásahů jednotek požární ochrany
 
Rovněž letos poklesl oproti stejnému období roku 2010 počet zásahů jednotek PO - o 19 %, na celkový počet 63 750. Podíl jednotek HZS ČR na celkovém počtu zásahů představuje 65 %, podíl SDH obcí je 26,8 %. Profesionální HZS podniků se podílejí na všech zásazích 7,6 % a jednotky SDH podniků a jiné jednotky PO jen 0,6 %.
 
Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek PO
 
Druh jednotky PO
2010
2011
Index %
11/10
Počet zásahů všech jednotek PO
78 454
63 750
81
   - jednotek HZS ČR
46 453
41 411
89
   - jednotek SDH obcí
26 001
17 099
66
   - jednotek HZS podniků
5 513
4 871
88
   - jednotek SDH podniků a ost.
487
369
76
Poznámka:
HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky
HZS podniků - hasičské záchranné sbory podniků
SDH obcí - sbory dobrovolných hasičů obcí
SDH podniků - sbory dobrovolných hasičů podniků
 
Zachráněno nebo evakuováno téměř 19 tisíc osob
 
Hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor v letošním 1. pololetí 18 964 osob (-6 490), nejvíce při požárech, dopravních nehodách, technických pomocích, živelních pohromách. Při zásazích bylo 215 hasičů zraněno (+12), z toho 164 profesionálních (+24) a 51 dobrovolných (-12).
Při zásazích se vyskytlo také 1 040 usmrcených osob (+82) – jednotky PO pomáhaly při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 7 274 zraněným osobám (+373) poskytnuta pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).
 
Integrovaný záchranný systém (IZS) - spolupráce jednotek PO
 
Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ IZS. V prvním pololetí bylo evidováno 44 335 případů součinnosti jednotek PO s ostatními složkami (+727). Nejvíce – 60,8 % z celkového počtu připadlo na Policii ČR, 19,5 % na zdravotnickou záchrannou službu a 11 % na obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.
 
Požáry zaznamenaly nárůst
 
V období 1. pololetí 2011 vzniklo v ČR 12 259 požárů s účastí i bez účasti jednotek PO (+2 996), tj. o 32,3 % více než ve stejném období roku 2010. Přímé škody dosáhly částky 1 249,6 mil. Kč (+35,4). Při požárech bylo 64 osob usmrceno (+6) a dalších 598 osob zraněno (+88). Jednotky PO uchránily před zničením hodnoty za 3 663 mil. Kč (-1 143).
 
Požáry - základní ukazatele v období 1. pololetí
 
Rok
Počet požárů
Škoda mil. Kč
U
Z
2010
9 263
923,0
58
510
2011
12 259
1 249,6
64
598
U - počet usmrcených osob, Z - počet zraněných osob
     
Výši škod ovlivnily velké požáry (se škodou 1 mil. Kč a vyšší), kterých vzniklo letos již 182 (+24) a přímé škody u nich dosáhly 71 % z celkových škod.
Největší počet požárů je evidován ve Středočeském kraji – 1 823 (+473), nejméně ve Zlínském kraji – 423 (+40).
 
Největší škody eviduje Zlínský kraj330,4 mil. Kč (+246,9), nejmenší škody kraj Karlovarský – 26,1 mil. Kč  (-15,9).
 
Nejvíce usmrcených osob při požárech bylo v Jihomoravském kraji – 9 (+3), nejvíce zraněných osob je evidováno ve Středočeském kraji – 96 (+40).
 
Z celkového počtu 64 usmrcených osob při požárech bylo:
  • žádné dítě do 15 let (0),
  • 47 osob ve věku od 15 do 60 let (-2),
  • 17 osob ve věku nad 60 let (+8).
 
Nejvíce požárů vzniklo v březnu – 3 343 (+1 428), nejméně v lednu – 1 290 (+39).
 
 
Počet požárů podle nejčastějších příčin v 1. pololetí
 
Příčina/rok
2010
2011
Index %
11/10
Úmyslné zapálení
743
927
125
Hra dětí s ohněm
121
131
108
Nedbalost dospělých
1 363
1 462
107
Závady komínů
172
186
108
Závady topidel
100
71
71
Technické závady (mimo komínů a topidel)
1 351
1 379
102
Samovznícení
34
46
135
Výbuchy
8
10
125
Blesky
15
34
227
Dopravní nehody
54
62
115
Dále nedošetřované požáry
4 871
7 328
150
Ostatní příčiny
19
15
79
Neobjasněno, v šetření
412
608
148
CELKEM
9 263
12 259
132
 
 Požáry v odvětvích hospodářství v 1. pololetí 2011
 
Odvětví
Počet požárů
Podíl v %
Škoda tis. Kč
U
Z
Zemědělství
299
2,44
70 302,90
0
19
Lesnictví
232
1,89
6 266,00
0
20
Dobývání nerost. surovin
13
0,11
22 080,00
0
0
Zpracovatelský průmysl
288
2,35
451 804,10
4
37
Výroba, rozvod el. a plynu
88
0,72
29 886,30
2
2
Stavebnictví
49
0,40
7 065,60
0
3
Obchod, opravy zboží
93
0,76
134 334,00
3
20
Pohostinství, ubytování
160
1,31
67 462,50
4
41
Doprava
1 025
8,36
128 626,30
15
93
Pošty, telekomunikace
9
0,07
349,80
0
0
Peněžnictví, pojišťovnictví
8
0,07
1 427,00
0
0
Služby podnikům, výzkum
165
1,35
25 066,80
2
24
Veřej. správa, bezpečnost
16
0,13
944,50
0
2
Školství
17
0,14
1 465,00
0
0
Zdravotnictví, soc. činnost
21
0,17
301,40
0
9
Ost. veřejné a osob. služby
972
7,93
72 245,20
2
19
Soukromé domácnosti
1 409
11,49
211 107,80
32
305
Jiné a nezatříděno
7 395
60,32
18 914,00
0
5
CELKEM
12 259
100,00
1 249 649,20
64
598
 
Velké požáry se škodou 10 mil. Kč a vyšší
 
 
13 1. – Šest skladových hal vietnamské tržnice firmy PL, spol. s. r. o., Brno – Černovice. Příčina – v šetření. Škoda - 60 000 000 Kč. Zraněn 1 hasič.
 
20. 1. – Poháněcí stanice pásové dopravy fy SEVEROČESKÉ DOLY a.s., Tušimice, okr. Chomutov. Příčina – tření válečku dopravníku. Škoda – 20 000 000 Kč.
 
18. 2. – Sklad stavebního materiálu fy DEKTRADE a.s., Zlín – Příluky. Příčina – technická závada elektrorozvodů. Škoda – 10 134 000 Kč. Zraněn 1 hasič.
 
6. 3. – Sklad spojovacího materiálu fy LACMAN, spol. s.r.o., Víska, okr. Havlíčkův Brod. Příčina – v šetření. Škoda – 26 000 000 Kč. Zraněny 3 osoby.
 
1.4. - Velkokapacitní seník fy AGPK a.s., Sedlnice, okr. Nový Jičín. Příčina – úmyslné zapálení. Škoda – 15 335 000 Kč.
 
8. 4. – Průmyslový areál na recyklaci plastů, Chropyně, okr. Kroměříž. Příčina – v šetření. Zraněni 2 hasiči. Evakuováno 250 osob. Škoda – 270 000 000 Kč.
 
12. 4. – Hotel Morava, Moravská Třebová, okr. Svitavy. Příčina – technická závada elektroinstalace. Škoda – 16 000 000 Kč. Evakuováno 95 osob.
 
20. 4. – Výrobní objekty fy Synthesia a.s. Semtín, okr. Pardubice. Příčina – výbuch chemikálií. Škoda – předběžně 66 100 000 Kč. Usmrceny 4 osoby. Zraněno 9 osob.
 
27. 4. – Diskotéka obecního kulturního domu, Boháňka, okr. Jičín. Příčina – v šetření. Škoda – 13 000 000 Kč.
 
2. 5. – Nákladní automobil Volvo s přívěsem a nákladem 220 ks tlakových lahví s acetylenem a inertními plyny na 73. km dálnice D 5 u Štěnovic, okr. Plzeň jih. Příčina – prasklá pneumatika a dopravní nehoda. Škoda – 18 850 000 Kč. Zraněn 1 hasič.
 
22. 5. – Sklad keramiky, svíček a dekoračních předmětů fy DEKOR EXTRA spol. s.r.o., Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov. Příčina – úmyslné zapálení. Škoda – 14 000 000 Kč. Zraněni 2 hasiči.
 
30. 6. – Výrobna palet fy DERPAL spol. s.r.o., Litvínovice, okr. České Budějovice. Příčina – v šetření. Škoda – 15 000 000 Kč.
 
Statistické podklady zpracoval:
pplk.. Ing. Vladimír Vonásek
MV – generální ředitelství HZS ČR
 
  
 
                                                                                                       
Pro média upravila:
 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem