HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Užívání staveb, doklady

Dle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopné samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů:
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
- Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Státní požární dozor se vykonává ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek. Při řízení pro užívání stavby je nutno prokázat vlastnosti výrobků požadované ve schváleném požárně bezpečnostním řešení. Dále je nutno předložit doklady požadované
- zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a
- vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)


 

Doklady:

Hasicí přístroje
- prohlášení o shodě
- doklad o provedené kontrole dle § 9 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury

Zařízení pro zásobování požární vodou
Vnější hydranty, vnitřní hydranty, požární nádrže, nezavodněné požární potrubí, požární studny, požární vodní nádrže, čerpací stanoviště, odběrné místo
- prohlášení o shodě
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci

Požární uzávěry
Dveře, vrata, rolety, okna, stropní dvířka, větrací mřížky, revizní dvířka, ……
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Požární klapky
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Požární izolace
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Nucené odvětrání CHÚC
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
- revize elektrického zařízení

Konstrukce obvodové
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadovaná požární odolnost:
- prohlášení o shodě
v případě montovaných obvodových plášťů dále
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
Jestliže montované obvodové pláště (např. sendvičové panely) jsou připevněny na nosnou konstrukci, je nutno doložit požární odolnost i pro tuto konstrukci

Požární pásy
- prohlášení o shodě – zde také doložit index šíření plamene po povrchu
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Schodiště
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadovaná požární odolnost:
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Podhledy
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadovaná požární odolnost:
- prohlášení o shodě – je-li v požárně bezpečnostním řešení požadavek, doložit, zda materiál při požáru neodpadává a neodkapává
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Konstrukce střešní
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadovaná požární odolnost:
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Střešní krytina
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadováno:
- prohlášení o shodě– jestliže jsou v požárně bezpečnostním řešení požadavky, doložit, zda střešní plášť nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce a zda materiál při požáru neodpadává a neodkapává

Podlahy
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadováno:
- prohlášení o shodě– je-li v požárně bezpečnostním řešení požadavek, doložit index šíření plamene po povrchu nebo třídu reakce na oheň

Sádrokartonové konstrukce
V případě, že je v požárně bezpečnostním řešení požadovaná požární odolnost:
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži – Certifikát Cechu sádrokartonářů

Požární nátěry, nástřiky, obklady
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Prostupy požární konstrukcí
Ucpávky, manžety, styky požárních stěn a stropů, požární přepážky
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Elektrická požární signalizace
- prohlášení o shodě – jak pro jednotlivé komponenty, tak i pro celek
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
zde uvedena i další zařízení, které EPS ovládá (požární uzávěry, zařízení pro odvod tepla a kouře, vypínání VZT, přívodu plynu, požární klapky,…)
Jestliže je k EPS připojeno jiné zařízení (např. EZS), které není uvedeno v prohlášení o shodě, je nutno doložit doklad o kompatibilitě zařízení.
Pro EPS a navazující zařízení je nutno provést funkční zkoušky jako celku!

- oprávnění k montáži
- revize elektrického zařízení

Zařízení dálkového přenosu
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
- revize elektrického zařízení
 

Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
- prohlášení o shodě dle NV 163/2001 Sb., NV 190/2001 Sb.– jestliže je výrobek zabudován do stavby
- ES prohlášení o shodě dle NV 23/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
- revize elektrického zařízení

Zařízení pro odvod tepla a kouře
- prohlášení o shodě - jak pro jednotlivé komponenty, tak i pro celek
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
Výrobky pro řízení požáru a kouře – přirozený odvod - Do 1.9.2006 lze postupovat při posuzování shody podle NV 163/2002

Kouřové zástěny
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
Do 1.9.2008 lze postupovat při posuzování shody podle NV 163/2002

Stabilní hasicí zařízení
- prohlášení o shodě- jak pro jednotlivé komponenty, tak i pro celek
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Nouzové osvětlení
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- revize elektrického zařízení

Náhradní zdroj elektrické energie
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
- revize elektrického zařízení

Evakuační a požární výtah
- prohlášení o shodě
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži
- revize elektrického zařízení

Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- prohlášení o shodě dle NV 163/2001 Sb., NV 190/2001 Sb.– jestliže je výrobek zabudován do stavby
- ES prohlášení o shodě dle NV 23/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zařízení pro potlačení výbuchu, odlehčení výbuchu (včetně protiexplozivních pojistek)
- prohlášení o shodě dle NV 163/2001 Sb., NV 190/2001 Sb.– jestliže je výrobek zabudován do stavby
- ES prohlášení o shodě dle NV 23/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Automatické protivýbuchové zařízení
- prohlášení o shodě dle NV 163/2001 Sb., NV 190/2001 Sb.– jestliže je výrobek zabudován do stavby
- ES prohlášení o shodě dle NV 23/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
- oprávnění k montáži

Revize výchozí nebo periodické
- Elektrické zařízení
- Hromosvod
- Uzemnění
- Plynové zařízení
- Spalinová cesta - komíny

vytisknout  e-mailem