HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní plánování a stavební řízení

 1. Územní plánování a stavební řízení
 2. Obsah kapitoly B.7 souhrnné technické zprávy

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Rozsah a obsah kapitoly B.7 souhrnné technické zprávy pro vydání stanoviska dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva:

 1. Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění,
 2. stálý úkryt, ochranný systém metra,
 3. posouzení vhodnosti stavby na zřízení improvizovaného úkrytu,
 4. zóna havarijního plánování,
 5. záplavové území.

 1. Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění

Pokud je na objektu umístěn koncový prvek jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) (rotační nebo elektronická siréna), je potřeba upřesnit, zda bude do jeho funkčnosti jakýmkoliv způsobem zasahováno. Pokud do jeho funkčnosti nebude nijak zasaženo, postačí prosté sdělení této skutečnosti.

V případě, že bude do jeho funkce zasaženo nebo bude jeho funkce po celou dobu stavby přerušena, je potřeba vyřešit, jakým způsobem bude funkčnost prvku nahrazena. Siréna může být dočasně umístěna na jiný objekt nebo její provoz dočasně přerušen, avšak pouze se souhlasem a za účasti příslušníka HZS hl. m. Prahy.

 1. V objektu dotčeném stavbou se nenachází koncový prvek JSVV. 
 2. V objektu dotčeném stavbou se nachází koncový prvek JSVV, jeho funkčnost bude zachována po celou dobu stavby a případná manipulace s ním bude předem ohlášena příslušnému technikovi JSVV (sirenyhzs@hzspraha.cz) → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.
 1. Stálý úkryt a ochranný systém metra

Pokud se v objektu nebo na pozemcích stavby nachází stálý úkryt (dále jen „SÚ“) nebo jeho části, případně se stavba nachází v ochranném pásmu ochranného systému metra (dále jen „OSM“), je nezbytné stanovit, zda bude pracemi zasahováno do SÚ nebo OSM, jejich nouzových výlezů, nasávání a dalších možných částí. Pokud by do těchto staveb nebo jejich částí bylo jakkoli zasahováno, musí být vyřešena náprava stavu a způsob doložení zkoušky funkčnosti. Bližší informace je možné konzultovat pro SÚ: ukryty@hzspraha.cz, OSM: email Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. (dále jen „DP“) – pavlusekv@dpp.cz, kysilko@dpp.cz.

 1. V objektu nebo na pozemcích stavby se nenachází SÚ nebo jeho části.
 2. V objektu nebo na pozemcích stavby se nachází SÚ č. xxxxxx nebo jeho části. V rámci stavby nedojde k narušení funkčnosti, celistvosti a plynotěsnosti SÚ, včetně jeho nouzových výlezů a nasávacích míst.
 3. V objektu nebo na pozemcích stavby se nachází SÚ č. xxxxxx nebo jeho části. V rámci stavby může dojít k narušení funkčnosti, celistvosti a plynotěsnosti SÚ. Stavební úpravy, které mohou narušit funkčnost SÚ, budou předem řešeny s příslušníkem HZS odd. ochrany obyvatelstva → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.
 4. Stavba se nenachází v ochranném pásmu OSM.
 5. Stavba se nachází v ochranném pásmu OSM, v rámci stavby nedojde k narušení funkčnosti, celistvosti a plynotěsnosti OSM, včetně jeho nouzových výlezů a nasávacích míst.
 6. Stavba se nachází v ochranném pásmu OSM a v rámci stavby může dojít k narušení funkčnosti, celistvosti a plynotěsnosti OSM. Stavební úpravy, které mohou narušit funkčnost OSM, doporučujeme předem řešit s pracovníkem DP → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.
 1. Posouzení vhodnosti stavby na zřízení improvizovaného úkrytu

Stavebník posoudí, zda jsou v objektu prostory, které by v případě potřeby mohly sloužit jako improvizovaný úkryt (dále jen „IÚ“) dle ustanovení §22 odst. 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pokud jsou prostory vhodné ke zbudování IÚ v objektu, stavebník by měl, dle metodických příruček Sebeochrana obyvatelstva ukrytím a Metodiky výběru a úprav vhodných prostorů k vybudování improvizovaných úkrytů k ochraně obyvatelstva před průmyslovými škodlivinami a látkami CBRN, zpracovat popis úkrytu a jeho zbudování.

 1. Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudování IÚ.
 2. Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako vhodnou pro vybudování IÚ → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

Zejména bude uveden:

 • Typ ochranného prostoru (I - IV),
 • předpokládaná kapacita,
 • postup úprav,
 • doba potřebná pro zbudování.
 1. Zóna havarijního plánování
 1. V daném území není stanovena Magistrátem hl. m. Prahy zóna havarijního plánování (dle zákona č. 224/205 Sb. o prevenci závažných havárií).
 2. Stavba se nachází v zóně havarijního plánování hl. m. Prahy (doložit mapový zákres v rámci havarijní zóny) → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.
 1. Záplavové území
 1. Stavba se nenachází v záplavovém území.
 2. Stavba se nachází v záplavovém území kategorie:

A – území určená k ochraně,
A2 – zajišťované individuálně,
B – území neprůtočná,
C – území průtočná,
D – aktivní zóna.

→ DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT - řešení problematiky evakuace předmětné stavby a následné evakuace objektu v případě hrozby povodně.

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

vytisknout  e-mailem