HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzamykání dveří v bytových domech

V České republice je vnímána jako priorita ochrana zdraví a životů občanů v případě mimořádných živelných událostí, ale rovněž je respektováno jejich právo na ochranu životů, zdraví a majetku před kriminálním jednáním. Zajištění těchto zájmů může být v některých ohledech protichůdné.

Užívání každé stavby je podmíněno jejím stavebnětechnickým provedením, tj. tím, jak byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání („schválení“ příslušným stavebním úřadem). V prvé řadě se vychází z tzv. požárně bezpečnostního řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany), obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace stavby nebo jiné dokumentace stavby (dokumentace skutečného provedení stavby, pasport stavby), ověřené stavebním úřadem. V této dokumentaci jsou mimo jiné uvedeny i požadavky na únikové cesty a na dveře na těchto únikových cestách.

Při užívání stavby pak musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.

Obecně jsou požadavky na únikové cesty uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Z těchto předpisů vyplývá povinnost udržovat volné únikové cesty s upřesněním „aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště, dveře apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce“.

Východové dveře bytových domů

Pokud se k bytovému domu nedochovala projektová dokumentace, řešící požadavky na únikové cesty, platí, že východové dveře bytových domů se nesmí zamykat[1] resp. mohou být při provozu zamčené – požaduje se však, aby takové dveře byly opatřeny kováním, které ve směru úniku osob otevře i uzamčené dveře bez nutnosti odemčení klíčem (provedení např. jako nouzový dveřní uzávěr, který lze i po uzamčení otevřít dveře ze strany úniku pouhým zmáčknutím kliky - odemkne zámek, zatímco ze strany vstupu do objektu je k jeho překonání potřeba klíče). Uvedeným provedením je pak zajištěn požadavek na bezpečnost objektu[2] tj. neoprávněné vstupy do domu a zároveň je splněn požadavek na neomezený únik osob z objektu.

Pozn.: Je potřeba si uvědomit, že uzamykání východových dveří bez uvedeného kování ve své podstatě nic neřeší! Celá bezpečnost domu závisí pouze na zodpovědném chování všech obyvatel – pokud méně zodpovědná část obyvatel domu nezkontroluje, že došlo k dovření dveří anebo vpustí do objektu kohokoliv, tak zamykání východových dveří zlomkem obyvatel domu nic nevyřeší a naopak může vést k situaci, kdy při požáru v domě osoba (která důsledně zamyká východové dveře) nebo její blízcí se může ocitnout bez klíčů před zamčeným východem a v důsledku šířícího se kouře tak přijít k újmě na zdraví.

V některých případech mohlo být u bytových domů provedeno blokování východových dveří elektromagnetickým zámkem, kdy odblokování dveří ve směru úniku je zajištěno manuálně tlačítkem. Tlačítko v takovém případě musí být zřetelně označeno, tj. vyznačena jeho funkce (odblokování dveří).

Uvedené kování i tlačítkové provedení je považováno za požárně bezpečnostní zařízení (zařízení pro únik osob při požáru) a jako takové musí být udržováno v provozuschopném stavu.

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace nestanoví lhůty kratší.

Ostatní dveře na únikových cestách

Uzamykání ostatních dveří na únikových cestách (např. viz obrázek) je nepřípustné! Zde musí být zachována trvale volná průchodnost tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace ani záchranné práce!

BD

Zdroj: http://historie.ovajih.cz/nase-bytove-domy-vezove-domy-vp-os/

Tyto dveře mohly být v rámci provedení a zahájení užívání bytového domu navrženy v systému tzv. trvalá koule/oliva zvenku a klika ve směru úniku. Uvedené řešení by tak bylo sice legální, ale z pohledu HZS určitě ne zcela šťastné. Je potřeba si uvědomit, že v případě jakékoliv mimořádné události je tímto provedením ztížen zásah hasičů, kteří budou ztrácet drahocenný čas na překonání této překážky, v době, kdy mohl být zachráněn něčí život.

Rozhodně není přípustná svévolná dodatečná změna ze systému dveří klika/klika na systém koule/klika.

Specifikem řadových bytových domů jsou průchody ve vyšších nadzemních podlažích tzv. průchozí podlaží (buď pouze průchod, příp. se sklepními kójemi), které slouží jako možná úniková cesta do sousedního vchodu. Tzn. i zde platí, že musí být zajištěna úniková cesta trvale volně průchodná tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace ani záchranné práce.

Výjimkou z výše uvedeného jsou vstupy do suterénu domu (pouze nebytové prostory), kde na základě předložení žádosti a následného souhlasu HZS Moravskoslezského kraje se připouští instalace mříže, která bude uzamykatelná visacím zámkem (v žádném případě pomocí vložky FAB) bez jakéhokoliv krytí, u kterého bude možnost jeho snadného odstranění pomocí pákových nůžek.

Pozn.: Při navrhování požární bezpečnosti staveb, zejména v počátcích, bylo umožněno, např. krajskými inspekcemi požární ochrany národních výborů a městskou inspekcí národního výboru města Prahy, povolovat výjimky uvedených norem a přijímat i jiná řešení, např. související i s únikovými cestami. Následkem, případně i chybnou aplikační praxí (přenesená aplikace povoleného uzamykání přenosných hasicích přístrojů a hydrantů) byly uvedeny do užívání stavby, ve kterých byly dveře na únikových cestách uzamčeny klíčem s dodatečným opatřením. Klíč byl umístěn v takovém případě zpravidla ve směru úniku v krabičce vedle únikových dveří. Pokud byla stavba takto navržena, provedena a schválena k užívání, nelze toto řešení považovat za závadu/nedostatek. Nicméně vzhledem ke stavu vědeckých a technických poznatků známých v dnešní době Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje důrazně nedoporučuje udržovat i nadále takový systém zabezpečení únikových cest.

 

[1] Uzamykání východových dveří bylo v jistém období umožňováno – tj. v období, kdy byly uplatňovány podmínky tehdy platných technických předpisů (ČSN 73 0833:2010 Požární bezpečnost staveb – Stavby pro bydlení a ubytování), kde byla uvedena pro tyto stavby výjimka – „Tyto východové dveře mohou být průběžně zamčené (např. z důvodu zabránění krádeží v bytech), přičemž se doporučuje z vnitřní strany otevíratelné dveře bez odemčení (např. panikovou kliku); běžně lze ale předpokládat, že většina osob bydlících v objektu může zamčené východové dveře kdykoliv odemknout.

[2] Hlavní dveře jsou vnímány prioritně jako ochrana před vniknutím nepovolaných osob a HZS Moravskoslezského kraje nepovažuje jejich překonání za „ztížení“ zásahu.

vytisknout  e-mailem