HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti

V čele úseku prevence a civilní nouzové připravenosti stojí náměstek krajského ředitele, který je přímým nadřízeným vedoucích oddělení. Odborně řídí činnost územních odborů. V řízeném úseku organizuje preventivně výchovnou činnost, porady a metodická zaměstnání. Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti se člení na oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP a oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 1. Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP
 2. Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP zabezpečuje výkon státní správy v oblasti požární ochrany, podílí se na odborné přípravě hasičů a preventivně výchovné činnosti, organiźuje porady a metodická zaměstnání. Zabezpečuje stavební prevenci, kontrolní činnost na úseku požární ochrany a zjišťování příčin vzniku požárů.

Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP plní zejména tyto úkoly:

 • posuzuje územně plánovací dokumentaci, podkaldy pro vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení, dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentaci k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,
 • ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,
 • schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
 • zabezpečuje plnění úkolů orgánů v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií v oblasti své působnosti,
 • vykonává státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a zvláštní požární dozor v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím,
 • zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
 • provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru, při tom spolupracuje s odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR,
 • zpracovává předepsanou dokumentaci v oblasti zjišťování příčin vzniku požáruů a rozbory požárů.

vytisknout  e-mailem