HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední doba pro nahlížení do spisu

Úřední doba HZS Plzeňského kraje (krajské ředitelství a územní odbory Klatovy, Domažlice, Rokycany a Tachov) pro nahlížení do spisu:

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 08:00 - 10:00 13:00 - 16:00
Středa 08:00 - 10:00 13:00 - 16:00

Nahlížení do spisu

O průběhu správního řízení se zakládá a vede spis. Spis je označen spisovou značkou a obsahuje seznam spisového materiálu – tj. soupis všech svých součástí (podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a jiných úkonů správního orgánu) včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. Nahlížení jiných osob než výše uvedených upravuje § 38 odst. 2 správního řádu (nahlížení do spisu je umožněno, pokud tyto osoby prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem).

Právo nahlížení do spisu v sobě zahrnuje i právo nahlížení do všech jeho příloh.

V praxi doporučujeme oslovit přímo úředníka, který řízení vyřizuje (popř. jinou oprávněnou úřední osobu uvedenou v rozhodnutí) s tím, že chcete nahlédnout do spisu, případně též pořídit kopii spisu. Pokud není úředník na pracovišti, oslovte vedoucího oddělení, který Vám sdělí, kdo jej zastupuje. S tímto pracovníkem si sjednejte termín pro nahlédnutí do spisu, vyhovující oběma stranám.

Je-li spis ve fázi odvolání a již byl odeslán odvolacímu orgánu, je třeba uplatnit své právo k nahlížení do spisu u tohoto orgánu.

S právem nahlížení do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem. Kopie budou pořízeny v požadovaném rozsahu na základě žádosti a teprve po zaplacení vyměřeného poplatku. Ten je nutné uhradit předem v pokladně územního odboru nebo v pokladně krajského ředitelství.

Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze správního spisu se vyměřuje poplatek ve výši:

50,- Kč  za každou i započatou stránku opisu, stejnopisu nebo výpisu
40,- Kč za vydání na technickém nosiči dat
15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače, přičemž každou započatou stránkou se pro účely tohoto pokynu rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
Poznámka: uvedená cena je orientační a řídí se sazebníkem zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

HZS Plzeňského kraje nepořizuje a nezasílá kopie spisu na základě písemné žádosti účastníka přímo tomuto účastníkovi ani jeho zástupci, neboť právo na pořízení kopií spisu je spojeno s právem nahlížení do spisu. Má možnost požádat o pořízení kopií spisu v rámci svého úkonu nahlédnutí do spisu na pracovišti HZS Plzeňského kraje, kde mu budou kopie po zaplacení příslušného správního poplatku pořízeny a předány. Rovněž je možné pořídit si kopie vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem.

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší.

O nahlížení do spisu se sepisuje protokol, ve kterém se uvede identifikace žadatele o nahlédnutí do správního spisu a jeho postavení v rámci řízení nebo právní zájem či jiný vážný důvod (dle § 38 odst. 2 správního řádu). Žádá-li ten, kdo do spisu nahlíží kopie jeho částí, vyznačí se v protokolu název složky, označení  listů, které byly v kopiích vydány a skutečnosti, že poplatník uhradil vyměřený poplatek.

Úřední záznam vlastnoručně podepíší na straně správního orgánu úřední osoba, která jej vyhotovila, a poplatník. Kopie pořízené pomocí kopírovacího stroje nebo na tiskárně počítače, budou poplatníkovi vydány s označením „kopie“.

Pokud je nahlížení do spisu nebo pořizování kopií odepřeno, musí o tom být vydáno usnesení.

vytisknout  e-mailem