Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upřesnění aplikace technických podmínek požární ochrany staveb u volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů výtahů

V návaznosti na Společné metodické stanovisko MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Unie výtahového průmyslu ČR k aplikaci technických podmínek požární ochrany staveb u volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů výtahů č.j. MV-86926-2/PO-PRE-2011 ze dne 8. 8. 2011 dochází z důvodu zavedení ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky do soustavy českých technických norem k následujícímu aplikačnímu upřesnění:
Výtah, jako výrobek uváděný na trh ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, se posuzuje jako celek, tedy jako stroj, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení. Elektrická zařízení a rozvody, které jsou vlastní součástí dodávaného výtahu (např. vlečné a ovládací kabely, osvětlení kabiny, elektromotory atd.) musí splňovat výlučně technické podmínky uvedené v příslušných harmonizovaných evropských normách řady EN 81-xx, a to v závislosti na druhu výtahu (např. elektrický, hydraulický atd.) a v případě evakuačních výtahů, které doposud nejsou řešeny na evropské úrovni, požadavky ČSN 27 4014, která je obsahově v souladu s výše uvedenými evropskými normami.
Národní předpisy členských států pro elektrická zařízení a rozvody (v ČR vyhláška č. 23/2008 Sb.) lze z dikce výše uvedené evropské směrnice a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky vypínačů výtahů (například u rozvodů osvětlení strojovny výtahů, osvětlení prostorů kladek, výtahových šachet a prohlubní). V tomto smyslu byly provedeny nezbytné úpravy příslušných českých technických norem upravujících technické podmínky výtahů.
Dne 28. 2. 2011 bylo oznámeno Evropským výborem pro normalizaci CEN/CENELEC v souladu s plánem pro zavádění evropských norem do soustav národních norem členských států zpřístupnění konečného znění ratifikované EN 50399 (DAV - Date of Availability). Tato evropská norma byla zavedena do soustavy českých technických norem v lednu 2012 jako ČSN EN 50399 s vyznačením použitelnosti ke dni 28. 2. 2012 (DOP – Date of Practicability) s tím, že veškeré konfliktní národní normy musí být zrušeny nejpozději do 28. 2. 2014 (DOW - Date of Withdrawal). Tímto dnem končí období souběžné použitelnosti veškerých stávajících rozporných českých technických norem. Do tohoto data mohou být rovněž uzavírány kontrakty na dodávky výtahů s elektrickými rozvody splňujícími požadavky buď podle současně platné národní úpravy, nebo podle ČSN EN 50399.
 
       
brig. gen. Ing. Miloš S v o b o d a 
náměstek generálního ředitele HZS ČR                              
 
Ing. Bohuslav K r a t ě n a
prezident UVP ČR
 
 
 

vytisknout  e-mailem