HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upozornění pro účastníky správních řízení

Možnost požádat o prominutí zmeškání úkonu, který měli dle právních předpisů učinit v rámci jednotlivých řízení ve stanovené lhůtě. 

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Tímto Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje upozorňuje účastníky správních řízení na úseku požární ochrany a kontrolované osoby ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, že mohou v souladu s § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání úkonu, který měli dle právních předpisů učinit v rámci jednotlivých řízení ve stanovené lhůtě (např. podání odvolání proti rozhodnutí, podání odporu proti příkazu, podání námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole).
Požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. V případě vyhlášeného nouzového stavu se tak bude zpravidla jednat o lhůtu 15 dnů od ukončení nouzového stavu. K žádosti o prominutí zmeškání úkonu je třeba připojit zmeškaný úkon (např. k žádosti o prominutí přiložit odvolání, odpor nebo námitky proti kontrolním zjištěním). Pokud nebude k žádosti o prominutí zmeškaný úkon připojen, správní orgán se takovou žádostí nezabývá.

Níže je citován § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (označen jako „Navrácení v předešlý stav“), jenž upravuje podmínky prominutí zmeškání úkonu:
(1) Navrácením v předešlý stav se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit.
(2) Požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.
(3) Správní orgán může požádání o prominutí zmeškání úkonu přiznat odkladný účinek, pokud podateli hrozí vážná újma a nevznikne-li přiznáním odkladného účinku újma způsobená dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu převyšující újmu hrozící podateli.
(4) Správní orgán promine zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.
(5) Správní orgán zmeškání úkonu nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli.
(6) O prominutí zmeškání úkonu rozhoduje usnesením správní orgán, který v době požádání o prominutí zmeškání úkonu vede řízení. V případě, že správní orgán promine zmeškaný úkon, doplní řízení ve smyslu úkonu, jehož zmeškání bylo prominuto.
(7) Usnesení, kterým správní orgán zmeškání úkonu nepromine, se oznamuje pouze podateli.

vytisknout  e-mailem