HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Jihlava

Stanice Jihlava

Jihlava.jpg 

Kontakty

Velitel stanice:
mjr. Mgr. Bc. Jaromír Poul
Kontaktní adresa:
Sokolovská 2, 586 01 Jihlava
Telefon:
950 271 101 
Email: jaromir.poul@hasici-vysocina.cz
  
Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 31. března 2022
Požáry
51
Dopravní nehody
33
Úniky nebezpečné látky 2
Technické pomoci
119
Ostatní zásahy
48
Celkem
253

Historie požární stanice do roku 2000

Požární sbor z povolání vznikl v Jihlavě na základě zákona č.60/1950 Sb., o rozhodnutí Krajského národního výboru v Jihlavě z roku 1951. Nábor příslušníků do sboru provedlo okresní velitelství PO v Jihlavě, jehož velitelem byl Oldřich Gabriel. Od 1. ledna 1952 začal tento sbor pracovat v početním stavu 12 příslušníků. Prvním velitelem sboru byl Jan Šimánek, jeho zástupcem Jan Pečínka. Do sboru byli přijati Rudolf Sankot, Antonín Šustr, Květoslav Kejval, Vlastimil Reich, Jiří Dohnal, Jaroslav Fuxa, František Tůma, Leo Vetchý a další.

Z počátku měl sbor společné prostory se Sborrem dobrovolných hasičů v Jihlavě, v budově radnice na náměstí. V těchto prostorách byla uložena technika a provádělo se zde školení. Zázemí pro příslušníky sboru bylo nedostatečné. Jedna místnost s jedním oknem. Nebylo zde sociální zařízení, záchod byl umístěn na dvoře radnice, chyběla sprcha. K dispozici bylo pouze koryto na umývání. Místnost pro pohotovost byla umístěna v budově čp. 65 vedle radníce - rohový dům u vstupu do Hluboké ulice z náměstí. Při vyhlášení poplachu museli příslušníci přebíhat po náměstí pro techniku, což znesnadňovalo výjezd. Později si příslušníci vybudovali v prostoru garáží koupelnu a kancelář. Na dvoře radnice stála dřevěná věž na sušení hadic, která sloužila zároveň k provádění výcviku. Sklad byl umístěn ve sklepení katakomb.

Techniku a výzbroj převzal sbor od dobrovolných hasičů. Byl to dopravní  vůz Daimler, přenosná motorová stříkačka PS 6 Fláder a Lilpop. Z důvodu nedostatku techniky v počátečním období byli příslušníci odkázání na hydrantovou síť, o kterou se museli starat, včetně kontrol její funkčnosti. V zimním odbobí chodili po ulici, čistili a solili hydranty, aby nezamrzly. Vozový park sboru se v následujících letech rozrostl o Tatru 70 a AS 24 Tatra a automobilový žebřík AZ 18 na podvozku Fiat. AS 24 Tatra se však nevešla do garážá na radnici, proto byla umístěna v garáži u vodárny proti pivovaru. Zde pak musel sloužit jeden příslušník. V období let 1953 a 1954 jsou již ve výzbroji vozdila AS 16 Praga RN a ASC 16 Praga RN. V roce 1955 dostává sbor přívěsnou stříkačku DS 16.

Postupem času se prostory vyčleněné pro sbor ukázaly jako nevyhovující, a proto v letech 1952 - 1954 probíhala jednání o výstavbě nové požární stanice. Vytipované místo pro požární zbrojnici leželo v Jihlavě - Bedřichově, mezi státní silnicí I. třídy 38, řekou Jihlavou a západním úbočím Královského vršku na místě restaurace U Labutě. Umístění zbrojnice v tomto prostoru bylo výhodné, neboť požárníci měli dobrý výjezd. Těsná blízkost řeky Jihlavy umožňovala výcvik s vodou, aniž by byl nadměrnou spotřebou vody zatěžován městský vodovod. Výstavba zbrojnice začala v roce 1954. Dostala se do státního plánu jako vládní úkol, a tak se v srpnu 1959 mohl sbor přestěhovat do nových prostor. K 1. lednu 1954 došlo ke změně názvu na Veřejný požární útvar Jihlava.

Předáním nové požární zbrojnice do užívání začala další kapitola profesionální požární ochrany v Jihlavě. Požární útvar postupně dostává další techniku AS 16 Praga RN a má k dispozici vyprošťovací vozidlo na podvozku Praga RN.

Nové prostory umožňují pořádat pravidlená školení a výcvik příslušníků dle platných předpisů a směrnic. Zkvalitňuje se příprava hasičů.

V srpnu roku 1959 dochází ke změně velení Veřejného požárního útvaru v Jihlavě. K 1. srpnu 1959 nastupuje do funkce velitele por. Oldřich Gabriel, dosavadní náčelník okresní inspekce PO. Zástupcem velitele je Květoslav Kejval, který v únoru roku 1966 přešel na funkci velitele VPÚ. Kpt. Oldřich Gabriel se pak vrací na funkci náčelníka Okresní inspekce PO v Jihlavě.

Početní stavy směn se postupně navyšují, v roce 1962 je již ve službě 30 příslušníků rozdělených do tří směn. Z toho jeden velitel směny, jeden velitel družstva. Ve směně slouží od roku 1952 jako spojařky první ženy. Jsou to Františka Dáňová a Marie Jiránková. V průběhu dalších let dochází k postupnému nárůstu směn tak, že v roce 1974 je již ve službě na stanici v Jihlavě 42 příslušníků.

V 60. a 70. letech dochází k postupnému obměňování požární techniky. Do výzbroje byla zařazena vozidla CAS 32 T 138, CAS 25 Š 706 RTHP, automobilový žebřík AZ 30 na podvozku IFA a požární plošina PP 20. Zavedení nové techniky do výbavy požárního sboru si vyžádalo provést úpravu garáží. Stávající dřevěná nízká vrata již neplnila svoji funkci, a proto byla v roce 1972 vyměněna za sklopná. Sklopná vrata se pak užívala až do druhé poloviny 90. let, kdy jsou nahrazena moderními výsuvnými vraty. Pro zabezpečení uložení požární techniky, věcných prostředků a výstroje byly v letech 1984 - 1987 vybudovány na zadním dvoře požární stanice nové garáže a sklady.

V červnu 1980 zemřel velitel útvaru mjr. Květoslav Kejval. Ve funkci velitele ho nahradil dostavadní zástupce kpt. Otto Mareš. Dnem 1. července 1986 dochází ke sloučení Okresní inspekce požární ochrany a veřejného požárního útvaru. Vzniká nová organizace Okresní správa a útvar Sboru PO v Jihlavě. V čele stojí náčelní kpt. Josef Bednář.

V 80. letech dochází k rozvoji stanice jak výstavbou, tak i doplňováním nové techniky. V letech 1987 - 1989 je vybudována nástavba spojovacího krčku mezi budovou a garážemi. Dalšími stavebními akcemi jsou výstavba nové kotelny, rozvodny a posilovny (1989 - 1990), budova nové místnosti pro dozorčí službu u stupu do objektu stanice (1989 - 1990) a vybudování parkoviště před vjezdem do areálu stanice (1987). Dochází k modernizaci techniky. Do výjezdu jsou zařazeny nové vozy RZA T 623, DA 12 A31, CAS 25K L101, CAS 32 T 815 a NA A20 Furgon.

Závěr roku 1989 a následné období jsou ve znamení personálních změn ve vedení, budování nových prostor stanice a doplňování další nové techniky. K 1. lednu 1991 se mění název organizace na Správu a útvar sboru PO. Náčelníkem je jmenován František Tretera.

Na stanici se provádějí další stavební úpravy. Je vybudována čistička, dochází k zateplení garáží a postupně se montují nová výsuvná vrata. Je provedena rekonstrukce topení, rozvodů vody a elektrické instalace. Dnem 1. května 1994 zahajuje činnost okresní operační středisko. K 1. lednu 1995 dochází ke změně názvu organizace na Hasičský záchranný sbor ČR, v jehož čele v rámci okresu stojí okresní požární rada a ředitel HZS okresu Ing. Jan Všetečka. Sbor doplňuje další novou techniku, která umožní zkvalitnit zásahovou činnost: AJ AV - 14 T 815, AVP PVP 27 -2 T 815, a vybudován je kontejnerový systém na podvozdích A 31. K dispozici má HZS okresu dva nosiče kontejnerů a pět kontejnerů (protiplynový, chemický a tři technické). Pro potřeby zásahů na dálnici je pořízen nový RZA na podvozku Jeep Cherokee.

 Velitelé stanice profesionálních  hasičů v Jihlavě
Jan Šimánek
1.1.- 1952 – 31. 7. 1959
Oldřich Gabriel
1. 8. 1959 – 31. 1. 1966
Květoslav Kejval
15. 2. 1966 – 24. 6. 1980
Otto Mareš
1. 7. 1980 – 31. 3. 1990
Jan Horský
1. 9. 1990 – 31. 12. 1995
Ing. Jan Bross
1. 1. 1996 – 31. 1. 2003
Ing. Libor Bílek 1. 1. 2003 - 31. 7. 2006
Ing. Roman Muška 1. 9. 2006 - 31. 12. 2008
Ing. Zdeněk Munduch 1. 1. 2009 - únor 2012
Ing. Roman Muška  únor 2012 - červen 2012
Ing. Jan Bross  srpen 2012 - 31. 3. 2019
mjr. Mgr. Bc. Jaromín Poul 1. 8. 2019 - dosud

vytisknout  e-mailem