Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úkoly a činnost odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR

Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární prevence, za metodické řízení výkonu státního požárního dozoru a za zpracování koncepcí organizace a rozvoje těchto činností. 

Odbor prevence v rozsahu svěřené působnosti na úseku požární prevence plní zejména níže uvedené úkoly.

1) Oblast strategická
a) Tvorba strategie a koncepce požární prevence
b) Spolutvorba strategií a koncepcí HZS ČR
c) Připomínkování strategických dokumentů jiných ústředních orgánů státní správy

2) Oblast legislativní
a) Tvorba právních předpisů na úseku požární prevence
b) Připomínkování právních předpisů dotýkajících se požární prevence
c) Členství ve vybraných normalizačních komisích Úřadu pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví
d) Připomínkování jiných technických předpisů dotýkajících se požární prevence

3) Oblast výkonná
a) Výkon státního požárního dozoru u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů a u staveb, které si vyhradí
b) Zpracování věcných podkladů pro odvolací řízení proti rozhodnutím vydaných na úseku požární prevence
c) Zpracování věcných podkladů pro řízení ve věci odvolání proti závaznému stanovisku HZS kraje nebo pro přezkumné řízení
d) Výkon dozoru nad vydáváním nařízení krajů na úseku požární ochrany
e) Řešení podnětů a dotazů právnických i fyzických osob
f) Členství v komisi k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob podle § 11 zákona o požární ochraně a tvorba výukových materiálů
g) Výkon preventivně výchovné činnosti

4) Oblast metodická a kontrolní
a) Metodické řízení, usměrňování a koordinace činností požární prevence na HZS krajů
b) Kontrola věcné správnosti výkonu státního požárního dozoru
c) Tvorba podkladů pro odbornou přípravu a ověřování odborné způsobilosti pro odbornou způsobilost příslušníků požární prevence
d) Metodické řízení preventivně výchovné činnosti

5) Oblast specifických činností
a) Určování rozsahu sledování statistických dat z požární prevence
b) Provádění rozborů sledovaných statistických dat
c) Sledování vytíženosti příslušníků vykonávající výkonu státní správy na úseku požární prevence
d) Spolupráce na vnitrostátní i mezinárodní úrovni s mezinárodními organizacemi, ústředními orgány státní správy, vědeckými institucemi, školami apod., při usměrňování a koordinaci požární prevence v ČR
e) Účast na posuzování projektů bezpečnostního výzkumu a vývoje
f) Členství v komisi pro udělování dotací neziskovým organizacím

Odbor prevence se člení na 3 samostatná oddělení
 oddělení stavebně technické prevence,
 oddělení kontrolní činnosti a
 oddělení zjišťování příčin vzniku požárů.

Oddělení kontrolní činnosti plní úkoly odboru prevence zejména ve vztahu k

1. výkonu státního požárního dozoru na úseku kontrolní činnosti a schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
2. výkonu státní správy na úseku požární prevence v oblasti prevence závažných havárií
3. právním předpisům krajů a obcí,
4. problematice pyrotechniky,
5. problematice bezpečnostních značek a signálů,
6. problematice elektrotechnických zařízení a staveb elektrického vedení přenosové a distribuční soustavy

Oddělení stavebně technické prevence plní úkoly odboru prevence zejména ve vztahu k:

1. výkonu státního požárního dozoru na úseku posuzování dokumentace staveb a ověřování, zda byly dodrženy požadavky schválené dokumentace při provádění stavby
2. poskytování odborné a metodické pomoci HZS krajů při posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního významu
3. problematice požární bezpečnosti staveb a technologií
4. problematice stavebních výrobků

Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů plní úkoly odboru prevence zejména ve vztahu k:

1. výkonu státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů
2. problematice spalinových cest
3. preventivně výchovné činnosti
4. analýze statistických dat

vytisknout  e-mailem