HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance JSDH obce kategorie JPO II nebo JPO III pro rok 2023

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“ 

 „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2023“ zde

   Příloha výzvy:

           příloha výzvy zde, v editovatelné podobě  zde 

Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.

Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 6. dubna 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu přičemž tato musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro podání žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.

Žádost se povinně eviduje v Jednotném dotačním portálu (dále jen „portál“) na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a její evidence bude zahájena dne 6. března 2023 ve 12:00:01 hodin.

Upozorňujeme, že formulář žádosti na https://isprofin.mfcr.cz/rispf je plně kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Na jiných operačních systémech formulář nebude plně funkční např. nepůjdou přikládat přílohy. Toto se týká hlavně vyplňování na Macbooku – prohlížeč Safari. Dále i některých starších prohlížečů, které nepodporují nejnovější webové standardy HTML5 např. Internet Explorer 11 a nižší.

Činnost portálu bude ukončena dne 6. dubna 2023 v 23:59:59 hodin.

Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V1_2023 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí

Žádost evidovaná na portále neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této výzvě.
K žádosti podávané do datové schránky místně příslušného HZS kraje je žadatel povinen přiložit:

  1. prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace poskytnuta (viz ustanovení odst. 7 a odst. 8 výzvy), tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
  2. k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) výzvy přílohu této výzvy, tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
  3. k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) výzvy prostou kopii pracovní smlouvy každého člena - zaměstnance, který vykonává službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2023 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. V případě, že funkce není uvedena v pracovní smlouvě přiložit i  prostou kopii pracovní náplně,
  4. k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) výzvy v případě, že člen – zaměstnanec je již držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce prostou kopii platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce.

Dále člen – zaměstnanec musí k 1. lednu 2023:

  • splňovat odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů, získanou dle Pokynu generálního ředitele č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách SDH podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách SDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru zde, ve znění pokynu č. 57/2019 zde, tzn. být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce uvedené v pracovní smlouvě, nebo v pracovní náplni nebo,
  • být přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR k výkonu funkce v jednotce SDH obce uvedené v pracovní smlouvě, nebo v pracovní náplni.

Splnění výše uvedeného požadavku na odbornou způsobilost člena - zaměstnance dokládá žadatel formou četného prohlášení - formuláře tvořícím přílohu výzvy, v případě, že člen – zaměstnanec je již držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce, uvedené v pracovní smlouvě nebo v pracovní náplni, doloží žadatel i prostou kopii platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dané funkce.

Postup pro HZS krajů a Krajských úřadů při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2023“ (dále jen „zásady“) zde

Příloha zásad:

  • Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady zde, v editovatelné podobě zde

vytisknout  e-mailem