Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tragické následky požárů v domácnostech – pomoct může vzdělávání a prevence

12. 5. 2016 (Nicole Zaoralová) - V pátek 13. května si opět připomeneme „Den požární bezpečnosti“. V tento den hasiči v celé republice upozorňují na důležitost požární prevence.  


Datum není vybráno náhodně. Navzdory pověře o nešťastném „pátku třináctém“ mají lidé svou bezpečnost především ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně chovat, dodržují základní pravidla a chovají se rozumně, významně se sníží riziko, že dojde k neštěstí a že budou potřebovat pomoc hasičů nebo jiných záchranářů.

ViewImageIRTIQR1L.jpgDle statistik je stále nejvíc požárů způsobeno lidskou nedbalostí - faktorem, který každý z nás může ovlivnit. Nejčastěji jde o neopatrnost při kouření (odhozený nedopalek cigarety), manipulaci s otevřeným ohněm (svíčky ponechané bez dozoru, zatápění, vaření) nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Vůbec nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech, při kterých jen v letech 2010 – 2015 zemřelo 625 lidí a dalších 7 315 bylo zraněno, nemluvě o majetkových škodách.

Aby tato čísla byla co nejnižší, je nejúčinnějším nástrojem prevence. Hasiči se proto všemi možnými cestami snaží realizovat preventivně výchovnou činnost, upozorňovat na rizika vzniku požárů a jejich nejčastější příčiny a také na to, jak se chovat v případě vzniku dalších mimořádných událostí (povodeň či jiná přírodní katastrofa nebo havárie způsobená jak lidským tak technickým selháním).

Děti se již několik let všechny důležité informace o tom, jak zvládat běžná rizika i mimořádné události učí ve škole.

Co se děti o Ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí učí ve škole
Ochrana člověka za mimořádných událostí se objevila v rámcových vzdělávacích programech již v roce 2004. Od září 2013 byl Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upraven a doplněn tak, aby plně pokryl všechna potřebná témata ochrany vlastního života a zdraví. Kdo by si představil, že se opět vrací období igelitových pytlíků na rukou a nohou, vymývání masek hypermanganem nebo organizovaný odchod do krytu, ten je na velkém omylu. Děti se již nepřipravují na válku, ale na každodenní život
a běžné situace, do kterých se mohou snadno dostat.


ViewImageP9HEHCJS.jpg„Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno s různými nebezpečími většího či menšího rozsahu. Příroda nám dává stále jasněji najevo, že pánem planety ještě nějakou dobu zůstane. Naše civilizace a její vymoženosti také nejsou úplně bez nebezpečí. A proto je logické, že umět ochránit své zdraví, majetek a zejména život patří k základním lidským kompetencím. Abychom ale dokázali správně reagovat ve vypjatých a stresových situacích, což zrovna mimořádné události jsou, je nutné mít dostatečně zvládnuté (naučené a nacvičené) správné postupy chování a činnosti, čehož lze dosáhnout pouze pravidelným a průběžným získáváním znalostí, dovedností a formováním správných postojů právě ve vzdělávacím procesu.“ vysvětluje potřebu výuky této problematiky ve školách plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová, vedoucí oddělení instruktáží a školení MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Hned v první třídě se tak například děti učí o tom, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, jak snadno může vzniknout oheň doma a jak tomu předejít. Co udělat, když už oheň vypukne nebo když na nich začne hořet oblečení (pravidlo Zastav se – lehni si – kutálej se).

V průběhu základní školy jsou děti dále seznamovány s  tématy z oblasti ochrany obyvatelstva. Osvojí si zásady, co dělat před, při a po povodni, co si sbalit do evakuačního zavazadla nebo jak se nouzově ukrýt. Dále se dozví se jak se zachovat v případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky nebo při teroristickém útoku.

V posledním ročníku základní školy se děti učí charakteristiku všech mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy (jako je bouře, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo a podobně) a zásady chování při těchto událostech.

Jednotlivé problematiky jsou řazeny do různých vyučovacích předmětů. Snahou je udělat výuku co nejzajímavější, ideálně s praktickými nácviky.

Hasiči každoročně proškolí tisíce dětí i učitelů
Vzhledem ke složitosti problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,¨MV-generální ředitelství HZS ČR spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo pro učitele pomůcku „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“. Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky ve stávajícím rámcovém vzdělávacím plánu, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky. Kompletní materiál je k nalezení na stránkáchwww.hzscr.cz v sekci Ochrana obyvatelstva. Na uvedených stránkách jsou k dispozici také pomůcky a příručky k výuce uvedené problematiky, které připravil HZS ČR jako pomoc učitelům. Obdobná pomůcka se v letošním roce připravuje i pro střední školy.

ViewImage.jpgDalší pomocí školám, která by se však neměla stát náhradou pravidelné výuky, jsou přednášky, které pořádají sami hasiči. Jen za minulý rok příslušníci HZS ČR jednotlivých krajů provedli kolem 2549 přednášek v základních a středních školách, oslovili 272 tříd mateřských škol s 12 246 žáky a od roku 2001 odborně připravovali v oblasti ochrany obyvatelstva přes 23 000 učitelů. Nemalé úsilí je také věnováno publikační činnosti. Velké oblibě se těší i exkurze na hasičských stanicích, které každoročně navštíví okolo 100 tisíc osob, a pohybově vědomostní soutěže, kde si získané znalosti mohou účastníci ověřit v praxi. V roce 2015 se těchto soutěží zúčastnilo celkem 13 374 žáků a studentů.


Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy. A je docela možné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na akcích hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

Kladné hodnocení výuky Českou školní inspekcí
Kvalitu výuky podle doplněných rámcových vzdělávacích programů o problematiku bezpečnosti hodnotila i Česká školní inspekce. Ta se zaměřila na vzdělávání v oblasti bezpečnosti v předškolním, základním
a středním vzdělávání.

V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce zjišťovala, v jakých bezpečnostních tématech školy žáky vzdělávají, jakým způsobem je vzdělávání organizováno, jaké jsou aprobace pedagogů, jaké tematicky zaměřené vzdělávací programy a kurzy pedagogové absolvovali, jaké pomůcky a materiály zpracované externími dodavateli (jako je např. HZS ČR), učitelé při výuce používají, jestli si pro výuku připravují nebo zajišťují nějaké odborné materiály sami a další. Výsledky tematické inspekční činnosti jsou popsány v tematické zprávě zveřejněné na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz.

„Problematiku vzdělávání v bezpečnostních tématech, považujeme za nesmírně důležitou součást vzdělávání na všech stupních a vyzýváme školy, aby i přes značný rozsah vzdělávacích povinností věnovali této oblasti adekvátní pozornost,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE s tím, že oblast ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí lze v rámci výuky pojmout velmi atraktivním způsobem, který děti a žáky baví.

„Zároveň bych rád vyjádřil velké poděkování Hasičskému záchrannému sboru ČR, který v rámci podpory škol při vzdělávání v tématech ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí odvádí dlouhodobě vynikající a velmi prospěšnou práci,“ doplnil náměstek Andrys.

Ilustrační foto: HZS hl. m. Prahy a HZS Plzeňského kraje

Prezentace Podpora vzdělávání dětí a studentů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí ze strany HZS ČR

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem