HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Topné období

S příchodem topné sezony si Vás Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje dovoluje upozornit na skutečnosti, které, jak z praxe vyplývá, jsou mnohdy příčinou vzniku požáru a způsobují nejen velké množství škod na majetku, ale mohou ohrožovat životy, tak i zdraví osob. Tento článek neřeší primárně povinnosti spojené se spalinovou cestou, ale snahou je upozornit na činnosti, které občané dělají. Vzhledem k tomu, že se zatím nic nestalo, mají pocit, že je to správně. Statistiky požárovosti ovšem ukazují, že to správně není. 

 

Skladování popela
V souvislosti s vytápěním na tuhá paliva se jedná například o skladování „vychladlého“ popela v plastových nádobách, které jsou často umisťované různě v chodbách, či v garážích s tím, že se později vynesou. Jak hovoří praxe, tento stav je zcela nepřípustný a několikrát do roka se stane, že vlivem takového jednání dojde ke vzniku požáru.
HZS Karlovarského kraje doporučuje: vybraný popel z topidla umisťovat vždy do nehořlavých nejlépe plechových nádob, které je vhodné skladovat na volném prostranství. Je potřeba si uvědomit, že popel z uhelných briket je schopný iniciovat požár i po několika dnech (dle kvality uhlí).
 
Skladování uhlí, briket
Uhlí, brikety a zejména uhelný prach máji vysokou schopnost samovznícení. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat základní pravidla pro skladování těchto materiálů:
  • Skladovaná vrstva - je nutné nevršit skladované uhlí až ke stropu a zachovat prostor pro možné odvětrání. Podložka pro skladování musí být celistvá, pevná, bez nečistot a musí být zamezeno přístupu vody.                                                        
  • Je nutné zamezit míchání různých druhů uhlí, či míchání uhlí s jinými tuhými palivy.                       
  • Po naskladnění hlídat zvyšování teploty a výskyt vodních par – signalizují nastartování reakce samovznícení. Rizikové teploty, které signalizují vznik reakce, jsou od 40°C do 65°C, kdy je reakce již plně nastartovaná. Při zjištění nárůstu teploty, je nutné uskladněné uhlí přeskladnit a nechat vychladnout.  
Skladování dřeva x předsoušení dřeva
Dalším z poměrně častých jevů je umisťování palivového dřeva do bezprostřední blízkosti tepelného spotřebiče, z praxe je patrné i umísťování dříví přímo na spotřebič. Osoby tímto sledují vyschnutí dřeva, které poté lépe hoří. Každý tepelný spotřebič má stanovené své bezpečné vzdálenosti, ve kterých je výslovně zakázáno umisťovat hořlavé materiály. Tyto vzdálenosti jsou individuální v závislosti na druhu spotřebiče. Konktrétně je lze získat z návodu výrobce, všeobecně z normy ČSN 06 1008 – Tepelné spotřebiče, či z přílohy vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 
Zatápění s pomocí akcelerantu hoření
Při užívání akcelerantu hoření pro zatápění se mnohdy stává, že osoby, které tuto činnost provozují, ponechají otevřenou nádobu v blízkosti tepelného spotřebiče, a jak praxe ukazuje, může dojít ke vzplanutí par, které z předmětné nádoby unikají. Dále jsou známy případy, kdy se zatápění nepovede na první pokus a občan se snaží do topeniště přilít další akcelerant v tomto případě dochází opět ke vzplanutí par hořlavých kapalin a vyšlehnutí plamenného hoření mimo prostor topeniště, nejčastěji na osobu stojící před ním.
V případě nutnosti užívání urychlovačů hoření, užívejte pouze ty, které jsou k tomu určené, a dbejte návodu výrobce. Všeobecně je možné urychlovače užívat pouze u vychladlých spotřebičů a pouze na první pokus. Nikdy neskladujte podpalovače v blízkosti tepelného spotřebiče.
 
Spalování odpadu
Tepelné spotřebiče na tuhá paliva jsou konstrukčně nastavena na určitý materiál, který mají spalovat tak, aby co nejefektivnějším způsobem získaly co největší množství tepla, při vytvoření co nejmenšího množství škodlivých látek. Z tohoto důvodu je nutné ve spotřebičích spalovat pouze látky k tomu určené. V případě spalování odpadů jako jsou PET lahve či jiné plasty ve spotřebičích určených k vytápění dochází k mnoha negativním faktorům. Možné poškození spotřebiče, jeho zanesení a v důsledku toho nižší přenos tepla do místnosti, či na ohřívané medium. Zvýšená tvorba těžkých mastných sazí, které se zachytávají ve spalinové cestě – zužování průměru spalinové cesty – zhoršený tah komína – zvýšená možnost rizika vzniku požáru sazí ve spalinové cestě.  A také nesmíme opomenout vliv na životní prostředí. Kdybychom zvážili ekonomické faktory této činnosti, zjistíme, že je tato činnost zcela neefektivní.
 

 

vytisknout  e-mailem