SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace pro studenty

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

 • v rámci výkonu služby v jednotkách PO (HZS ČR, SDH obcí, HZS podniků);
 • jako technik speciálních služeb v jednotkách PO (HZS ČR, SDH obcí, HZS podniků);
 • v oblasti požární prevence;
 • v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
 • jako lektor odborných předmětů v oblasti požární ochrany;
 • může pracovat jako osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany vykonávající tuto činnost u právnických nebo podnikajících fyzických osob nebo při samostatném podnikání vázanou živností technickoorganizační činností v požární ochraně;

Absolvent může po úspěšném zakončení tohoto studia navázat na Vyšší odbornou školu požární ochrany ve Frýdku-Místku, případně po úspěšně zvládnutém přijímacím řízení může být přijat ke studiu na vysokých školách, zejména na fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě;

Žák po absolvování studia na SOŠ PO vykonává tyto odborné činnosti:

a) Uplatňuje ustanovení právních norem upravujících činnosti v gesci HZS ČR:

 • uplatňuje systém řízení požární ochrany v době organizačního i operačního řízení;
 • vede a používá základní dokumentaci a evidenci jednotky požární ochrany;
 • zná, dodržuje a uplatňuje práva a povinnosti příslušníka a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany;
 • zná teoretické základy požární ochrany a řídí se jimi;
 • osvojuje si a při vykonávaných činnostech uplatňuje základní zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení;
 • uplatňuje při svých činnostech poznatky o zásadách, hlavních úkolech a činnostech v oblasti požární prevence;
 • uplatňuje při svých činnostech poznatky o výkonu státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany;
 • osvojuje si základní zásady požární bezpečnosti staveb a technologií.

b) Plní standardní úkoly stanovené jednotkám požární ochrany:

 • zvládá typické činnosti výkonu služby samostatně i v družstvu;
 • provádí stanovené činnosti za běžných i ztížených podmínek při zdolávání různých typů mimořádných událostí;
 • využívá prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci organizačního a operačního řízení.

c) Vykonává činnosti stanovené vnitřními předpisy HZS ČR:

 • ovládá činnosti stanovené Cvičebním a Bojovým řádem jednotek požární ochrany (např. pořadový výcvik, technický výcvik, výcvik požárního družstva, taktické postupy zásahu apod.);
 • zná organizaci spojové služby požární ochrany (např. předpisy pro rádiové spojení, spojení u zásahu, signalizační a poplachová zařízení v požární ochraně apod.);
 • používá a obsluhuje prostředky požární ochrany (např. pracovní výstroj a výzbroj, technické prostředky, požární příslušenství, čerpadla, hasicí přístroje, mobilní požární techniku, apod.);
 • dodržuje zásady stanovené pro jednotlivé činnosti odborných a speciálních služeb v požární ochraně.

d) Zajišťuje provozuschopnost techniky používané v rámci HZS ČR:

 • vyčte z technické dokumentace potřebné údaje;
 • zná vlastnosti technických materiálů;
 • zná konstrukční provedení požární techniky používané v HZS ČR, její vybavení a příslušenství;
 • zná a umí používat veškeré technické prostředky používané v HZS ČR včetně její údržby;
 • řídí a organizuje údržbu a opravy techniky používané v HZS ČR;
 • využívá při pracovních činnostech nejrůznější informační zdroje, např. technické výkresy a schémata vyskytující se v návodech k obsluze přístrojů a strojů, servisní příručky, návody apod.;

vytisknout  e-mailem