HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

 • Výkon státního požárního dozoru
 • Potřebuji vyřídit...
 • Úřední dny a hodiny, kontakty na stavební prevenci
 • Územní odbor Olomouc
 • Územní odbor Prostějov
 • Územní odbor Přerov
 • Územní odbor Jeseník
 • Územní odbor Šumperk
 • Formuláře ke stažení
 • Seznam autorizovaných osob

Výkon státního požárního dozoru

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS“) na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany.

Státní požární dozor se vykonává podle ustanovení § 35 písm. b) v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PO. Jako dotčený orgán na úseku požární ochrany vystupuje HZS i v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád), ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Činnosti související s výkonem státního požárního dozoru podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PO jsou u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje zajišťovány oddělením stavební prevence na jednotlivých územních odborech (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk).

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písmena b) a c) zákona o PO je závazné stanovisko podle stavebního zákona.

Ke stavbám, které svým rozsahem zasahují na území dvou a více okresů v Olomouckém kraji, vydává závazné stanovisko Krajské ředitelství Olomouc. Ke stavbám, které svým rozsahem zasahují na území dvou a více krajů České republiky, vydává závazné stanovisko Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na základě dílčích vyjádření příslušných krajů.

V oblasti prevence se státní požární dozor vykonává:

a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně (viz oddíl Kontrolní činnost)

b) posuzováním

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8,

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8,

3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,

4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2,

5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,

6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,

7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně pro více než 50 osob,

8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu stavebního povolení,

9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 8,

10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných úprav,

11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.

Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Potřebuji vyřídit...

1) STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Co musíte předložit:

1. Podklady, dokumentaci či projektovou dokumentaci

Poklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci předkládá orgánu vykonávající státní požární dozor stavebník (stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby) osobně nebo v zastoupení, a to výhradně v listinném vyhotovení dle§ 31 odstavce 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládá se příslušná dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb). Požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva a výkresová část – výkresy požární ochrany), případně obdobný dokument, který je součástí předkládané dokumentace, zpracované oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Tato zmiňovaná dokumentace se předkládá ve dvou vyhotoveních (postačující je i kopie této části předkládané dokumentace, opatřená autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele). Jedno vyhotovení požárně bezpečnostního řešení si HZS ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu (§ 46 odst. vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

2. Žádost

Žádost k podkladům, dokumentaci a k projektové dokumentaci zasílejte poštou či osobně příslušnému územnímu odboru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk). Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána územím určeným ředitelem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, zpravidla se jedná o území okresu.

Žádost může být podána vlastní formou, avšak musí mít veškeré náležitosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K podání žádosti lze použít formulář HZS (požární prevence – stavební prevence – 9. Formuláře ke stažení). Žádost doručujte osobně nebo poštou.

Poplatky      

Posouzení dokumentace stavby  a vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny         

Pro vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany platí lhůty obdobně podle správního řádu - neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od doručení žádosti. K uvedené době lze připočítat až 30 dnů, jestliže se jedná o stavbu složitou nebo je nutné podání ze strany žadatele doplnit. Po dobu nezbytnou k doplnění údajů lhůty pro vydání závazného stanoviska neběží.

Právní úprava

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu zejména:
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.,
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.,
  • vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2) STANOVISKO K UŽÍVÁNÍ STAVBY A KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ

Pro vydání kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) si stavebník musí opatřit stanovisko HZS k užívání stavby/ke změně užívání vyžadované zvláštním předpisem (§ 122 stavebního zákona). 

Žádost může být podána vlastní formou, avšak musí mít veškeré náležitosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K podání žádosti lze použít formulář HZS (požární prevence – stavební prevence – 9. Formuláře ke stažení). Žádost se doručuje osobně, poštou, elektronicky emailem (epodatelna@olk.izscr.cz) nebo prostřednictví datové schránky (identifikátor datové schránky: ufiaa6d).

Doklady deklarující splnění požadovaných vlastností výrobků zabudovaných ve stavbě, funkčnost požárně bezpečnostních zařízení apod. budou požadovány ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje nejpozději při kontrolní prohlídce pro vydání závazného stanoviska pro užívání stavby. Kopie originálů si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu.

Poplatky      

Posouzení stavby z hlediska užívání  a vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny         

Pro vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany platí lhůty obdobně podle správního řádu - neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od doručení žádosti. Termín kontrolní prohlídky bývá zpravidla stanoven do 14ti dní od data podání žádosti.

Úřední dny a hodiny, kontakty na stavební prevenci

Doporučujeme občanům, aby ve vztahu  k HZS Olomouckého kraje využívali komunikaci písemnou, elektronickou (e-mail, datová schránka) a telefonickou.

Jednání s veřejností je možné pouze za podmínky dodržení zvýšených hygienických opatření (používání ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou u vstupu do budovy, dodržování potřebné vzdálenosti).

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY PRO VEŘEJNOST NA STAVEBNÍ PREVENCI

Pondělí         8:00 – 12:00        13:00 – 17:00
Středa          8:00 – 12:00        13:00 – 17:00

V tyto dny a hodiny lze v kanceláři stavební prevence podat žádost o vydání stanoviska k dokumentaci/projektové dokumentaci a k užívání stavby či vyzvednout vyřízení podání.

V ostatní pracovní dny zajišťuje příjem žádostí o stanovisko, včetně příslušné dokumentace/projektové dokumentace podatelna Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY

Pondělí - čtvrtek          8:00 – 11:00        12:00 – 15:00
Pátek                           8:00 – 11:00        12:00 – 13:00

Konzultace na oddělení stavební prevence

Pokud předpokládaná doba konzultace nepřesáhne 15 – 20 minut lze konzultaci poskytnout okamžitě. V opačném případě se příslušník rozhodne na jiném úředním dnu. V případě konzultací s konkrétním příslušníkem stavební prevence je nutné domluvit si termín pro zajištění přítomnosti daného příslušníka.

Telefonické dotazy

Příslušníci stavební prevence vyřizují telefonické dotazy pouze v úředních dnech a hodinách stanovených pro veřejnost.

KONTAKTY NA STAVEBNÍ PREVENCI

ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC

Zde najdete kontaktní údaje na jednotlivé příslušníky stavební prevence Územního odboru Olomouc.

ÚZEMNÍ ODBOR PROSTĚJOV

Zde najdete kontaktní údaje na jednotlivé příslušníky stavební prevence Územního odboru Prostějov.

ÚZEMNÍ ODBOR PŘEROV

Zde najdete kontaktní údaje na jednotlivé příslušníky stavební prevence Územního odboru Přerov.

ÚZEMNÍ ODBOR JESENÍK

Zde najdete kontaktní údaje na jednotlivé příslušníky stavební prevence Územního odboru Jeseník.

ÚZEMNÍ ODBOR ŠUMPERK

Zde najdete kontaktní údaje na jednotlivé příslušníky stavební prevence Územního odboru Šumperk.

Územní odbor Olomouc

Adresa pro doručování:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91
779 00 OLOMOUC

e-mail: stavebni.ol@hzsol.cz

Funkce

Jméno

Telefon

e-mail

koordinátor metodik

kpt. Ing. Lukáš Foukal

950 770 054

lukas.foukal@hzscr.cz

referent

kpt. Ing. Veronika Špačková

950 770 244

veronika.spackova@hzscr.cz

referent

kpt. Ing. Jiří Velech

950 770 242

jiri.velech@hzscr.cz

referent

por. Ing. Marie Turková

950 770 333

marie.turkova@hzscr.cz

referent

por. Ing. Zdeňka Foukalová

950 770 243

zdenka.foukalova@hzscr.cz

referent

por. Ing. Tomáš Lolek

950 770 334

tomas.lolek@hzscr.cz

Územní odbor Prostějov

Adresa pro doručování:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
územní odbor Prostějov
Wolkerova 1554/6
796 01 PROSTĚJOV

e-mail: stavebni.pv@hzsol.cz          

Funkce

Jméno

Telefon

e-mail

koordinátor metodik

kpt. Ing. Monika Štěpánková

950 775 052

monika.stepankova@hzscr.cz

referent

por. Ing. Lenka Bébarová

950 775 161

lenka.bebarova@hzscr.cz

referent

por. Ing. Tadeáš Prokeš

950 775 054

tadeas.prokes@hzscr.cz

Územní odbor Přerov

Adresa pro doručování:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
územní odbor Přerov
K Moštěnici 375/9a
Přerov VI-Újezdec
750 02  Přerov

e-mail: stavebni.pr@hzsol.cz           

Funkce

Jméno

Telefon

e-mail

vedoucí pracoviště

mjr. Ing. Tomáš Pavlík         

950 781 052

tomas.pavlik@hzscr.cz

referent

por. Ing. Petra Novotná

950 781 054

petra.novotna@hzscr.cz

referent

por. Bc. Petr Kosík 

950 781 158

petr.kosik@hzscr.cz

Územní odbor Jeseník

Adresa pro doručování:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
územní odbor Jeseník
U Bělidla 1258/1
790 01 JESENÍK

e-mail: stavebni.je@hzsol.cz

Funkce

Jméno

Telefon

e-mail

vedoucí pracoviště

mjr. Mgr. Robert Bican

950 791 055

robert.bican@hzscr.cz

referent

nprap. Miroslav Dutka

950 791 054

miroslav.dutka@hzscr.cz

Územní odbor Šumperk

Adresa pro doručování:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Územní odbor Šumperk
Nemocniční 7
787 01  ŠUMPERK

 

e-mail: stavebni.su@hzsol.cz         

Funkce

Jméno

Telefon

e-mail

vedoucí pracoviště

mjr. Ing. Břetislav Obšil

950 785 052

bretislav.obsil@hzscr.cz

referent

nprap. Martin Čech

950 785 054

martin.cech@hzscr.cz

referent

por. Bc. Olga Navrátilová

950 785 161

olga.navratilova@hzscr.cz

Formuláře ke stažení

Seznam autorizovaných osob

Odkaz na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě naleznete zde:

www.ckait.cz/autorizovane-osoby

Na těchto stránkách lze vyhledat zpracovatele požárně bezpečnostního řešení. Jedná se o autorizované techniky a inženýry v oboru požární bezpečnosti staveb:

Obor:

IH00 - autorizovaný inženýr, obor požární bezpečnost staveb

TH00 - autorizovaný technik, obor požární bezpečnost staveb

vytisknout  e-mailem