HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

1) STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Co musíte předložit:

1. Podklady, dokumentaci či projektovou dokumentaci

Poklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci předkládá orgánu vykonávající státní požární dozor stavebník (stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby) osobně nebo v zastoupení, a to výhradně v listinném vyhotovení dle§ 31 odstavce 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládá se příslušná dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb). Požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva a výkresová část – výkresy požární ochrany), případně obdobný dokument, který je součástí předkládané dokumentace, zpracované oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Tato zmiňovaná dokumentace se předkládá ve dvou vyhotoveních (postačující je i kopie této části předkládané dokumentace, opatřená autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele). Jedno vyhotovení požárně bezpečnostního řešení si HZS ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu (§ 46 odst. vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

2. Žádost

Žádost k podkladům, dokumentaci a k projektové dokumentaci zasílejte poštou či osobně příslušnému územnímu odboru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk). Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána územím určeným ředitelem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, zpravidla se jedná o území okresu.

Žádost může být podána vlastní formou, avšak musí mít veškeré náležitosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K podání žádosti lze použít formulář HZS (požární prevence – stavební prevence – 9. Formuláře ke stažení). Žádost doručujte osobně nebo poštou.

Poplatky      

Posouzení dokumentace stavby  a vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny         

Pro vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany platí lhůty obdobně podle správního řádu - neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od doručení žádosti. K uvedené době lze připočítat až 30 dnů, jestliže se jedná o stavbu složitou nebo je nutné podání ze strany žadatele doplnit. Po dobu nezbytnou k doplnění údajů lhůty pro vydání závazného stanoviska neběží.

Právní úprava

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu zejména:
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.,
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.,
  • vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2) STANOVISKO K UŽÍVÁNÍ STAVBY A KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ

Pro vydání kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) si stavebník musí opatřit stanovisko HZS k užívání stavby/ke změně užívání vyžadované zvláštním předpisem (§ 122 stavebního zákona). 

Žádost může být podána vlastní formou, avšak musí mít veškeré náležitosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K podání žádosti lze použít formulář HZS (požární prevence – stavební prevence – 9. Formuláře ke stažení). Žádost se doručuje osobně, poštou, elektronicky emailem (epodatelna@olk.izscr.cz) nebo prostřednictví datové schránky (identifikátor datové schránky: ufiaa6d).

Doklady deklarující splnění požadovaných vlastností výrobků zabudovaných ve stavbě, funkčnost požárně bezpečnostních zařízení apod. budou požadovány ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje nejpozději při kontrolní prohlídce pro vydání závazného stanoviska pro užívání stavby. Kopie originálů si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu.

Poplatky      

Posouzení stavby z hlediska užívání  a vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny         

Pro vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany platí lhůty obdobně podle správního řádu - neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od doručení žádosti. Termín kontrolní prohlídky bývá zpravidla stanoven do 14ti dní od data podání žádosti.

vytisknout  e-mailem