HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

1.  Žádost o vydání závazného stanoviska pro řízení podle stavebního zákona

Žádost o stanovisko k podkladům pro vydání územního souhlasu, k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, k dokumentaci staveb nebo zařízení, k projektové dokumentaci stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, k dokumentaci ke změně užívání stavby, k dokumentaci změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací a k povolení výjimky (dále jen „dokumentace“) je povinen podat stavebník (stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby) osobně nebo v zastoupení, a to výhradně v listinném vyhotovení. Žádost lze zaslat i prostřednictvím poštovního operátora místně příslušnému územnímu odboru HZS Olomouckého kraje (dále jen "HZS") – územnímu odboru Olomouc (zajišťuje krajského ředitelství) nebo na územní odbory Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána územím určeným ředitelem HZS, zpravidla se jedná o území okresu.

Formulář pro tuto situaci není předepsán. Žádost může být podána vlastní formou, z níž musí být jednoznačně patrné, kdo ji podává a jaké věci se týká. K podání žádosti lze použít formulář HZS. Žádost se doručuje osobně nebo prostřednictvím poštovního operátora. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je žádost určena.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, identifikační údaje stavebníka - u právnických osob nebo u fyzických podnikajících osob název a sídlo firmy dle obchodního rejstříku nebo jiné zákonem, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osobauvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu firmy, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Co musíte předložit

Současně se žádostí o vydání závazného stanoviska se předkládá příslušná dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb). Požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva a výkresová část – výkresy požární ochrany), případně obdobný dokument, které jsou součástí předkládané dokumentace, zpracované oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) se předkládá ve dvou vyhotoveních (postačující je i kopie této části předkládané dokumentace, opatřená autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele). Jedno vyhotovení požárně bezpečnostního řešení si HZS ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu (§ 46 odst. vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Je-li v objektu navrhováno požárně bezpečnostní zařízení (např. vzduchotechnika – požární klapky, elektrická požární signalizace, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, apod.) předkládá se HZS k posouzení i dokumentace těchto zařízení, včetně prohlášení projektanta (viz § 10 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)).

Poplatky      

Posouzení dokumentace stavby  a vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny         

Pro vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem na úseku požární ochrany platí lhůty obdobně podle správního řádu - neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od doručení žádosti. K uvedené době lze připočítat až 30 dnů, jestliže se jedná o stavbu složitou nebo je nutné podání ze strany žadatele doplnit. Po dobu nezbytnou k doplnění údajů lhůty pro vydání závazného stanoviska neběží.

Elektronická forma služby             

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou (email, datové schránky) – viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu toho orgánu, který stanovisko vydal.

Právní úprava

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška požární prevenci),

 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,

 • vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří,

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhlášky vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu zejména:

  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,

  • vyhláška č. 503/5006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.,

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.,

  • vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Stanovisko k užívání stavby – k vydání souhlasu s užíváním stavby

Dokončenou stavbu nebo část dokončené stavby schopné samostatného užívání lze užívat na základě:

 1. oznámení stavebnímu úřadu,

 2. kolaudačního souhlasu,

 3. rozhodnutí o předčasném užívání stavby,

 4. rozhodnutí o povolení zkušebního provozu – za určitých podmínek.

Pro vydání kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) si stavebník opatří stanovisko HZS k užívání stavby vyžadované zvláštním předpisem (§ 120 a § 122 stavebního zákona). 

Formulář pro tuto situaci není předepsán. Žádost o provedení kontrolní prohlídky může být podána vlastní formou, z níž musí být jednoznačně patrné, kdo ji podává a jaké věci se týká. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je žádost určena. K podání žádosti lze použít formulář HZS. Žádost se doručuje osobně, prostřednictvím poštovního operátora, e-podatelny (epodatelna@olk.izscr.cz) nebo datové schránky (identifikátor datové schránky: ufiaa6d). Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 37 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení identifikační údaje stavebníka - u právnických osob nebo u fyzických podnikajících osob název a sídlo firmy dle obchodního rejstříku nebo jiné zákonem, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu firmy, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doklady deklarující splnění požadovaných vlastností výrobků zabudovaných ve stavbě, funkčnost požárně bezpečnostních zařízení apod., jejichž předložení bude ze strany HZS při kontrolní prohlídce k vydání závazného stanoviska pro užívání stavby zejména požadováno, jsou zpravidla jmenovitě uvedeny v závazném stanovisku k dokumentaci.

 

vytisknout  e-mailem