HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS“) na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany.

Státní požární dozor se vykonává podle ustanovení § 35 písm. b) v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PO. Jako dotčený orgán na úseku požární ochrany vystupuje HZS i v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád), ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Činnosti související s výkonem státního požárního dozoru podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PO jsou u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje zajišťovány oddělením stavební prevence na jednotlivých územních odborech (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk).

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písmena b) a c) zákona o PO je závazné stanovisko podle stavebního zákona.

Ke stavbám, které svým rozsahem zasahují na území dvou a více okresů v Olomouckém kraji, vydává závazné stanovisko Krajské ředitelství Olomouc. Ke stavbám, které svým rozsahem zasahují na území dvou a více krajů České republiky, vydává závazné stanovisko Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na základě dílčích vyjádření příslušných krajů.

V oblasti prevence se státní požární dozor vykonává:

a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně (viz oddíl Kontrolní činnost)

b) posuzováním

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8,

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8,

3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,

4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2,

5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,

6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,

7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně pro více než 50 osob,

8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu stavebního povolení,

9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 8,

10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných úprav,

11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.

Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

vytisknout  e-mailem