Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické informace o zásazích jednotek požární ochrany a požárech za 1. pololetí 2008

Čtvrtek 31. 7. 2008 (Petr Kopáček) - O něco méně zásahů než v předešlých letech měli hasiči za prvních šest měsíců roku 2008. Kromě vichřice Emma tuzemsko nepostihla rozsáhlejší živelní pohroma typu orkánu Kyrill (rok 2007), nebo povodní (rok 2006). ČR rovněž na jaře netrápilo podobné sucho jako např. v loňském roce, proto výrazně poklesl i počet požárů. Naopak se bohužel zvýšil počet lidí usmrcených nebo zraněných při požárech.  

Ostatní statistické přehledy GŘ HZS
 
ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

V období od 1. ledna do 30. června 2008 zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem 50 805 mimořádných událostí, což je o 15 % méně než ve stejném období roku 2007. K poklesu došlo zejména díky menšímu počtu živelních pohrom a požárů.
 
Základní údaje o událostech v ČR
Druh události
2005
2006
2007
2008
Index %
08/07
Požáry s účastí jednotky požární ochrany
10 367
9 013
12 157
9 536
78
Dopravní nehody
9 508
9 281
9 683
9 485
98
Živelní pohromy
940
4 988
8 487
4 478
53
Úniky nebezpečných látek
z toho „ropných produktů“
2 462
2 026
2 873
2 294
3 249
2 613
3 027
2 526
93
97
Technické havárie
20 386
26 412
22 080
20 498
93
Radiační havárie a nehody
1
1
0
0
0
Ostatní mimořádné události
27
664
80
8
10
Plané poplachy
3537
4 032
3 997
3 781
95
UDÁLOSTI CELKEM
47 649
57 264
59 733
50 805
85
Hasiči tradičně nejčastěji zasahovali u technických havárií (většinou vyprošťování a záchrana osob nebo zvířat, otevírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích apod.), kterých bylo 20 498. Proti loňskému roku to znamená pokles o 7 %. Z celkového počtu událostí se zásahy jednotek požární ochrany tvořily technické havárie   40,4 %. Nejvíce těchto případů bylo v Moravskoslezském kraji – 4 327, nejméně v Libereckém kraji – 427.
 
Počet dopravních nehod, které tvořily 18,7 % ze všech událostířešených jednotkami požární ochrany, proti loňskému roku mírně poklesl – bylo jich 9 485. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod ve Středočeském kraji – 1464, minimální počet těchto zásahů byl v kraji Karlovarském - 314. U nehod hasiči bezprostředně zachránili celkem 1 433 osob, při zásazích se setkali se 349 usmrcenými a 6 131 zraněnými osobami, jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
 
Ve srovnání s první pololetím roku 2007 výrazně – na polovinu – klesl počet případů živelních pohrom, ke kterým hasiči vyjeli – bylo jich 4 478. Díky vichřici Emma, během níž hasiči v průběhu jediného dne na začátku března likvidovali více než 3 600 mimořádných událostí, se nejčastěji jednalo o likvidaci následků větrné smrště, dále šlo o události spojené se sněhem a námrazou, povodně, záplavy a deště apod. Živelní pohromy tak za letošní pololetí tvořily 8,8 % z celkového počtu všech událostí se zásahem jednotek požární ochrany. Nejčastěji hasiči vyjížděli k živelním pohromám ve Středočeském kraji - 1 105 událostí.
 
Požáry v prvním pololetí 2008tvořily necelou jednu pětinu z celkového počtu mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany. Hasiči likvidovali 9 536 požárů a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to je výrazný pokles o 22 %. Svou pozitivní roli zde sehrálo počasí, kdy na rozdíl od loňského roku v ČR nepanovalo takové období sucha, takže zejména počet požárů v přírodním prostředí byl výrazně menší. (viz dole)
 
Jednotky požární ochrany za první pololetí rovněž likvidovaly následky celkem 3 027případůúniku nebezpečných chemických látek, což je meziroční pokles o 7 %. Nejčastěji hasiči vyjížděli k   únikům ropných produktů - 2 526 událostí(o 87 méně než vloni), dále se jednalo o úniky plynů včetně aerosolů – 257 (o 62 méně), úniky kapalin mimo ropných produktů – 169 (o 12 méně), pevných látek - 6 (o 14 méně) a ostatních látek včetně otravinářských produktů - 69 (o 47 méně). Nejvyšší počet úniků nebezpečných chemických látek byl zaznamenán v hl. m. Praze - 638, nejnižší v kraji Zlínském – 69.
 
Ve 3 781 případech vyjížděly jednotky požární ochrany kvůli planému poplachu zbytečně. Nejčetnější (41,5 %) jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací, další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru (18,8 %), zneužití jednotky požární ochrany (1,3 %), přivolání k nenahlášenému pálení (12,9 %) a z jiných důvodů (25,5 %). Nejvíce planých poplachů bylo v prvním pololetí hlášeno v hl. m. Praze – 547, naopak nejméně planých poplachů je evidováno v kraji Zlínském – 111.
 
Následky na zdraví, záchrana, evakuace
Za prvních šest měsíců roku 2008 hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 12 869 osob, což je o téměř 60 % více než za stejné období roku 2007. Při zásazích jednotek požární ochrany utrpělo zranění 181 hasičů, z toho 125 profesionálních a 56 dobrovolných. Jednotky požární ochrany se při zásazích setkaly s 977 usmrcenými osobami. Jednalo se především o pomoc při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 7 608 zraněným osobám poskytnuta pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).
 
 
P O Ž Á R Y
Za prvních šest měsíců letošního roku eviduje Hasičský záchranný sbor ČR na území ČR celkem 9 800 požárů (s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany). Je to o 2 649 požárů (21 %) méně než za prvních 6 měsíců roku 2007.
Při požárech bylo 73 osob usmrceno, dalších 400 osob bylo zraněno. Přímé škody způsobené požáry dosáhly částky 945,9mil. Kč. Zatímco tedy počet požárů poklesl, vzrostl počet usmrcených a zraněných osob a zvýšily se také způsobené škody. Jednotkám požární ochrany se před zničením podařilo uchránit majetkové hodnoty za 7 441,1 mil. Kč, což je více než dvojnásobek loňských hodnot.   
 
Požáry - základní ukazatele v období 1. pololetí
Rok
Počet požárů
Škoda mil. Kč
Usmrcení
Zranění
2006
9 342
835,3
78
410
2007
12 449
825,5
65
495
2008
9 800
945,9
73
500
 
 
Z celkového počtu 73 usmrcených osob při požárech bylo:
  • jedno dítě do 15 let,
  • 60 osob ve věku od 15 do 60 let,
  • 12 osob ve věku nad 60 let.
 
Výši škod způsobených požáry ovlivnily velké požáry (se škodou 1 mil. Kč a vyšší), kterých vzniklo letos již 140 a přímé škody u nich dosáhly 70 % z celkových škod. Největší počet požárů je evidován v kraji Středočeském – 1 397, nejméně v Pardubickém a Zlínském kraji – 324. Nejvyšší škody požáry způsobily v hl. m. Praze – 172,3 mil. Kč, naopak nejmenší v Karlovarském kraji - 21,4 mil. Kč. Nejvíce usmrcených osob při požárech bylo v Moravskoslezském kraji – 14, nejvíce zraněných osob je evidováno ve Středočeském kraji – 90.
 
Vůbec nejčastěji letos překvapivě hořelo v únoru, kdy vzniklo 1855 požárů, nejméně pak v  lednu – 1 349 požárů.
 
Nejčastější příčinou požárů byly technické závady (na počtu požárů se podílely 15,9 %, včetně závad komínů a topidel) a tradičně nedbalost dospělých (13,4 % ze stanovených příčin požárů) – zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm. Meziročně vzrostl počet požárů způsobených závadou komínů a pak také dopravními nehodami – jejich počet je v prvním pololetí nejvyšší od roku 2005.
 
Počet požárů podle nejčastějších příčin v 1. pololetí 2008
Příčina/rok
2006
2007
2008
Index %
08/07
Úmyslné zapálení
644
765
666
87
Hra dětí s ohněm
124
137
116
85
Nedbalost dospělých
1 228
1 569
1 314
84
Závady komínů
213
116
140
121
Závady topidel
106
67
63
94
Technické závady (mimo komínů a topidel)
1 507
1 356
1 356
100
Samovznícení
49
77
44
57
Výbuchy
7
4
2
50
Blesky
24
46
33
72
Dopravní nehody
89
86
94
109
Dále nedošetřované požáry
4 697
7 351
5 411
74
Ostatní příčiny
27
28
22
79
Neobjasněno, v šetření
627
845
539
64
CELKEM
9 342
12 449
9 800
79
 
Nejtragičtější důsledky měly již tradičněpožáry v soukromých domácnostech - za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 35 lidí (47,9 % ze všech úmrtí při požárech) a bylo zraněno dalších 226 osob (45,2% z celkového počtu zranění při požárech). Přitom požáry v domácnostech činily jen 12,6 % ze všech požárů, škody způsobené požáry v domácnostech se vyšplhaly na téměř 160 mil. Kč.   Druhou nejčastější oblastí, kde docházelo k požárům, byla doprava. Majetkové škody po požárech zde byly dokonce ještě vyšší – více než 206 mil. Kč – a při požárech v dopravě přišlo o život 19 osob a dalších 86 lidí bylo zraněno.
 
Požáry v odvětvích hospodářství v 1. pololetí 2008
Odvětví
Počet požárů
Podíl v %
Škoda tis.Kč
Usmrcení
Zranění
Zemědělství
202
2,06
48 714,9
2
24
Lesnictví
179
1,83
7 144,1
2
9
Dobývání nerost.surovin
12
0,12
72 102,0
0
3
Zpracovatelský průmysl
289
2,95
137 355,0
0
32
Výroba, rozvod el. a plynu
47
0,48
14 461,5
1
3
Stavebnictví
62
0,63
27 692,1
1
6
Obchod, opravy zboží
66
0,67
129 952,0
0
3
Pohostinství, ubytování
155
1,58
27 532,0
1
15
Doprava
1 104
11,27
206 044,6
19
86
Pošty, telekomunikace
11
0,11
1 209,9
0
0
Peněžnictví, pojišťovnictví
3
0,03
1 600,0
0
0
Služby podnikům,výzkum
211
2,15
53 593,0
3
45
Veřej.správa, bezpečnost
16
0,16
2 398,0
0
1
Školství
23
0,23
3 234,3
0
14
Zdravotnictví,soc.činnost
19
0,19
11 055,7
0
5
Ost.veřejné a osob.služby
780
7,96
41 436,3
9
28
Soukromé domácnosti
1 230
12,55
159 622,6
35
226
Jiné a nezatříděno
5 391
55,01
796,0
0
0
Celkem
9 800
100
945 944,0
73
500
 
 Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet požárů pouze v dobývání nerostných surovin, pohostinství a ubytování, dopravě a zdravotnictví a sociálních činnostech. V ostatních odvětvích počet požárů klesl.
Škody vzrostly v odvětvích dobývání nerostných surovin, výrobě a rozvodu el., plynu, stavebnictví, obchodu a oprav zboží, dále v pohostinství a ubytování, dopravě, peněžnictví a pojišťovnictví,veřejné správě, bezpečnosti, zdravotnictví, soc. službách a soukromých domácnostech. V ostatních odvětvích škody poklesly nebo stagnovaly.
 
Bezkonkurenčně nejčastěji zasahovaly jednotky požární ochrany v Moravskoslezském kraji, druhý nejvyšší počet mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany měl Středočeský kraj. Kromě Pardubického kraje poklesl počet událostí ve všech krajích, nejvíce ve Středočeském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji a v hl. m. Praze.
 
Počet událostí v krajích
Počet událostí
2006
2007
2008
Index %
08/07
Praha
5 072
6 115
4 754
78
Středočeský
6 601
7 968
6 567
82
Jihočeský
4 338
4 169
3 691
89
Plzeňský
3 723
3 960
3097
78
Karlovarský
2 156
2 289
1 780
78
Ústecký
4 644
4 806
3 492
73
Liberecký
1 829
2 667
1 866
70
Královéhradecký
2 886
3 437
2 872
84
Pardubický
3 212
2 849
2 835
100
Vysočina
3 835
3 292
3 058
93
Jihomoravský
4 466
4 424
4 142
94
Olomoucký
4 018
3 271
2 749
84
Zlínský
2 011
1 826
1 591
87
Moravskoslezský
8 473
8 660
8 311
96
CELKEM ČR
57 264
59 733
50 805
85
 
 Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvoří zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 67,1 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pak zasahovaly ve 25,3 % případů, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl 7 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany se na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany podílejí jen 0,6 %. 
 
Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. V prvním pololetí bylo evidováno 42 613 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami, což je meziroční pokles o zhruba 7,5 %. Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 61,1 %, ve 20 % případů šlo o  zdravotnickou záchrannou službu a v 11,5 % o obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.
 
Velké požáry se škodou 10 mil. Kč a vyšší
 
6.1. – Prázdný sklada přepravní kontejnery, kamiony s návěsy firmy LODSPEED a.s.,Nýřany, okr. Plzeň sever.
Příčina – úmyslné zapálení.
Škoda – 46 900 000 Kč.
 
9.1. – Lisovna plastů firmy Letoplast spol. s.r.o., Letovice, okr. Blansko.
Příčina – nedbalost při rozbrušování.
Škoda – 15 000 000 Kč.
 
10.1. – Střecha skladu výrobků pro automobily (bývalá textilka) firmy HUPERZ CZ spol. s.r.o.,Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov.
Příčina – nedbalost při svařování autogenem.
Škoda – 20 543 000 Kč.
Zraněn 1 hasič.
 
5.2. – Drtička kamene pískovny v Ledčicích, okr. Mělník.
Příčina – nedbalost při řezání plamenem.
Škoda - 20 000 000 Kč.
 
14.2. – Poháněcí stanice pásového dopravníku Severočeské doly a.s., Bílina, okr. Teplice.
Příčina: technická závada – tření.
Škoda - 20 000 000 Kč.
 
20.2. – Podzemní garáže obchodního centra Palladium, Praha 1.
Příčina – technická závada elektroinstalace.
Škoda – 40 303 000 Kč.
 
27.2. – Strojovna lyžařského vleku v Loučné nad Desnou, okr. Šumperk.
Příčina – v šetření.
Škoda – 14 500 000 Kč.
 
20.4. - Přesypová stanice pásové dopravy firmy DNT Tušimice, okr. Chomutov.
Příčina – tření válečků.
Škoda – 25 000 000 Kč.
 
22.4. - Sklad papíru firmy APOLY TRADE spol. s.r.o. Ronov nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod.
Příčina – v šetření.
Škoda – 12 700 000 Kč.
 
27.4. - Autosalon AUDI-EXNER  Praha 9, Dolní Počernice.
Příčina – technická závada – elektrický přechodový odpor vodičů diagnostiky.
Škoda – 70 000 000 Kč.
 
12.5. - Výrobní hala stavebnin v Rusínově, okr. Vyškov.
Příčina – závada komínového tělesa a odvodu spalin.
Škoda – 13 039 000 Kč.
Zraněna 1 osoba.
 
28.5. – Pekárna DELTA PEKÁRNY a.s., Kladno.
Příčina – nedbalost při tavení živic.
Škoda – 21 000 000 Kč.
Zraněna 1 osoba.
 
7.6. – Patologie v Thomayerově nemocnici v Praze 4.
Příčina – technická závada elektroinstalace.
Škoda – 10 000 000 Kč.
 
17.6. - Kloubový autobus IRISBUS v Praze 10 – Malešicích.
Příčina – technická závada elektroinstalace v motorovém prostoru.
Škoda – 10 000 000 Kč.
 
22.6. - Sklad sena ZD Všestary – Rozběřice, okr. Hradec Králové.
Příčina – v šetření.
Škoda – 14 150 000 Kč.
 
24.6. - Hala bývalé mlékárny a sousední sklady v Černé za Bory, okr. Pardubice.
Příčina – nedbalost při řezání plamenem PB hořáku.
Škoda – 10 000 000 Kč.
Zraněna 1 osoba.
  
 
 
zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek,
 
pro média upravil kpt. PhDr. Petr Kopáček
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem