HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systém úhrad nákladů spojených s poskytováním informací

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS Královéhradeckého kraje“) v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanoví tento sazebník:
 
Čl. 1
Písemné oznámení výše úhrady
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, HZS Královéhradeckého kraje žádost odloží.
 
Čl. 2
Sazebník úhrad
 
Úkon
Kč/stránka
Tisk nebo kopírování A4 černobíle jednostranné/oboustranné
1,50 / 2,00
Tisk nebo kopírování A3 černobíle jednostranné/oboustranné
3,00 / 5,00
Tisk nebo kopírování A4 barevné jednostranné/oboustranné
30,00 / 40,00
Tisk nebo kopírování A3 barevné jednostranné/oboustranné
40,00 / 80,00
1ks nenahrané diskety (vyžaduje-li tuto formu žadatel)
Dle skutečných nákladů cca 15 Kč / disketa
1ks nenahrané CD, DVD (vyžaduje-li tuto formu žadatel)
Dle skutečných nákladů cca 15 Kč / CD, DVD (jednovrstvé)
Jiné kopírování a filmování – např. videozáznam
 (vyžaduje-li tuto formu žadatel)
Dle skutečných nákladů
Poštovné
Dle druhu zásilky
Balné:
Obálka A6
Obálka A5
Obálka A4
Obálka protinárazová na CD
Dle druhu zásilky
1 Kč / kus
2,50 Kč / kus
5 Kč / kus
20 Kč / kus
Další věcné náklady
Dle charakteru poskytované informace bude sdělena výše nákladů předem
Sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
(přesáhne-li doba vyhledání a zpracování 1 hodinu)
150 Kč / za každou i započatou hodinu
 
 
Čl. 3
Úhrada za poskytnutí publikace nebo tiskoviny
Je-li požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané HZS Královéhradeckého kraje nebo Hasičského záchranného sboru České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 
Čl. 4
Ostatní ustanovení
(1)   Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována.
(2)   Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitel HZS Královéhradeckého kraje od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí informace.
(3)   Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na pokladně HZS Královéhradeckého kraje v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet HZS Královéhradeckého kraje, jehož číslo a variabilní symbol HZS Královéhradeckého kraje žadateli sdělí písemně v oznámení dle čl. 1.
(4)   Tento sazebník se stanoví s platností a účinností od 15. října 2012.

vytisknout  e-mailem