HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) byl v rámci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje nastaven vnitřní oznamovací systém pro podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání. Tento oznamovací systém je určen příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, včetně osob konajících dobrovolnickou činnost, stážistů či osob konajících odbornou praxi.

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takového jednání může být sankcionováno. Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt zde.

Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem o ochraně oznamovatelů. Oznámení může podat každý zaměstnanec Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ve služebním i pracovním poměru či vykonávajícím práci nebo jinou činnost vykonávající v rozsahu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů, tj.:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost nebo,
 • odborná praxe, stáž.

Vzorový formulář pro oznámení zde.

Osoby nevykonávající práci nebo jinou obdobnou činnosti u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v tomto uvedeném rozsahu jsou v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 Zákona o ochraně oznamovatelů vyloučeni z přijímání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Tito oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Jaké protiprávní jednání lze oznámit

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu   včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

U oznamovatele se nepředpokládá, že by disponoval expertní znalostí, která by mu umožnila bezchybné či detailní právní posouzení oznamovaného protiprávního jednání. Ani příslušná osoba nemusí zkoumat všechny pojmové znaky oznamovaného provinění. Oznamovatel i příslušná osoba pouze předběžně posoudí naplnění znaků skutkové podstaty.

Komu podezření na možné protiprávní jednání oznámit

V souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů jsou v rámci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pověřeny příslušné osoby pro přijímání oznámení a nakládání s ním:

 • kpt. Mgr. Helena Kubová 
 • plk. Mgr. Ladislav Smola 

Oznámení je možné podat:

 • prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky plk.oznameni@hzscr.cz, ke které mají přístup pouze shora uvedené příslušné osoby,
 • v listinné podobě zaslat na adresu: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň; obálka musí být označena textem: „NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby“,
 • telefonicky: +420 950 330 299 (z rozhovoru bude pořízen písemný záznam),
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Z ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení. Zvuková nahrávka ústního oznámení bude pořízena pouze se souhlasem oznamovatele. Oznamovateli bude umožněno se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky vyjádřit,
 • oznamovatel má také možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Další informace

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

vytisknout  e-mailem