HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní předání techniky a věcných prostředků.

(31.8.2015) Profesionální hasiči HZS Zlínského kraje slavnostně převzali novou techniku spolufinancovanou ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Dnes v 10:00 hodin bylo v prostorách centrální stanice profesionálních hasičů ve Zlíně provedeno  slavnostní předání techniky a věcných prostředků pořízených za spolufinancování z Integrovaného operačního programu. Slavnostní předání se uskutečnilo za účasti krajského ředitele HZS Zlínského kraje plk. Ing.Víta Rušara, jeho náměstků a ředitelů územních odborů. Slavnostnímu předáni byli přítomni i zástupci tisku.
 
Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro efektivní zásah („Efektivní zásah“) byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
 
V Integrovaném operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah vyčleněno 255 mil. Kč. Projekty jsou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).
 
Hlavním cílem projektu Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
 
Výstupem projektu je pořízená technika, technologie a prostředky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby). Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.
 
Projektem HZS Zlínského kraje byla pořízena následující technika a prostředky:
  • Velitelský automobil, 1 kus – slouží pro zvýšení mobility velitele zásahu při řízení zásahu v terénu.
  • Kontejner tankovací, 1 kus – zvyšuje přepravní kapacitu HZS Zlínského kraje pro zásobu pohonných hmot a optimalizaci zásobování požární techniky pohonnými hmotami na místě zásahu.
  • Užitkový automobil, 2 kusy – zvyšuje mobilitu HZS Zlínského kraje při zabezpečení týlových pracích jednotek PO na místě zásahu ve složitém terénu.
  • Tlakové lahve, 20 kusů – zvyšují bezpečnost práce na místě zásahu HZS Zlínského kraje na mimořádnou událost, a to zvýšením technické úrovně ochranných prostředků – tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů.
  • Zkušební a měřící zařízení, 3 kusy – zajišťuje dostatečnou kvalitativní a kvantitativní úroveň kontroly a zkoušení ochranných prostředků hasičů (masky, oděvy) potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech.
  • Zásahový radiometr, 1 kus – zvyšuje bezpečnost práce hasičů při zásazích v prostředí ionizujícího záření a zlepšuje efektivitu měření při stanovení dávkového příkonu a aktivity radionuklidů.
  • Mobilní infračervený spektrometr FTIR, 1 kus – zvyšuje kvalitu při detekci nebezpečných látek s dopadem na efektivitu zásahových opatření při haváriích nebezpečných látek spojených s úniky do životního prostředí.
  • Kontejner protiplynový, 1 kus – zvyšuje bezpečnost práce hasičů při zásazích a zlepšuje efektivitu protiplynové služby jednotek PO na místě zásahu.
  • Termokamera pro hasiče, 12 kusů – zvyšuje kvalitu záchranných prací a hašení požáru.
  • Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody, 2 sady – zvyšuje kvalitu záchranných pracích jednotek HZS Zlínského kraje při záchraně osob při těžkých dopravních nehodách s použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.
 
Obdobné projekty byly realizovány v ostatních krajích v gesci dalších hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru HZS ČR. Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 
Více o projektu:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-projekty-projekty-operace-technika-technologie-a-prostredky-hzs-cr-pro-efektivni-zasah.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/technika-technologie-a-prostredky-hzs-zlinskeho-kraje-pro-efektivni-zasah-130600.aspx
Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop

vytisknout  e-mailem