Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sekce ekonomiky Generálního ředitelství HZS ČR

Odbor finanční, Odbor provozní a správy majetku, Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR 

 • Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku
 • Odbor finanční
 • Odbor provozní a správy majetku

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku

Náměstek generálního ředitele: brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA

Sekretariát:

Sekce ekonomická zajišťuje činnosti spojené s rozpočtem HZS ČR včetně generálního ředitelství, analytické a rozborové činnosti, finanční a mzdové účetnictví, výkaznictví a statistiky, dále oblasti hospodaření s  majetkem v působnosti generálního ředitelství, věcného plánování a veřejných zakázek, správy nemovitého i movitého majetku a jeho provozu. Zajišťuje služby a vnitřní zabezpečení pro útvary generálního ředitelství.


V čele sekce stojí náměstek generálního ředitele, který je přímým nadřízeným ředitelům odborů a řediteli Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR

Odbor finanční

ředitelka odboru: plk. Ing. Helena Ottlová

telefon: 950 819 750
sekretariát: 950 819 751
e-mail: helena.ottlova@grh.izscr.cz

Odbor finanční spravuje rozpočet HZS ČR, řídí finanční zabezpečení HZS ČR, koordinuje činnosti HZS ČR v oblasti finančního řízení, k těmto činnostem vede příslušné agendy, zabezpečuje aplikaci právních norem a vydává metodické pokyny. Pro vlastní generální ředitelství na základě podkladů jednotlivých organizačních článků generálního ředitelství zabezpečuje provádění finančních operací a vedení účetnictví. Odbor se člení na oddělení rozpočtu, oddělení finančního účetnictví a oddělení kapitálových výdajů.

Oddělení rozpočtu plní zejména tyto úkoly:

 • zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu ministerstva,
 • řídí a analyzuje čerpání rozpočtu HZS ČR a generálního ředitelství, zpracovává zprávy
  o jeho plnění,
 • zpracovává podklady pro sestavení státního závěrečného účtu kapitoly ministerstva,
 • zajišťuje financování IZS, krizového řízení a připravenosti HZS ČR, ochrany obyvatelstva a humanitární pomoci, plní úkoly spojené s rozpisem neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH vybraných obcí a zajišťuje poskytování finančních prostředků neinvestiční dotace ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím působícím na úseku požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva,
 • stanoví interní zásady rozpisu na jednotlivé organizační články generálního ředitelství, zajišťuje rozpis rozpočtu v rozsahu stanovených ukazatelů státního rozpočtu a provádí jeho úpravy,
 • projednává s ekonomickým odborem ministerstva rozpočtová opatření podle požadavků organizačních článků generálního ředitelství, jejichž schvalování není v pravomoci generálního ředitelství.

Oddělení finančního účetnictví plní zejména tyto úkoly:

 • vykonává funkci centrální účtárny generálního ředitelství, zabezpečuje ekonomickou agendu na úseku finančního účetnictví v EKIS,
 • spravuje prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb generálního ředitelství,
 • zajišťuje podklady a provádí účetní analýzu hospodaření s rozpočtovými prostředky HZS ČR,
 • zajišťuje pokladní službu generálního ředitelství (včetně pokladny fondu kulturních
  a sociálních potřeb) a účtuje o hotovostních účetních operacích v EKIS,
 • pro organizační články generálního ředitelství propojené počítači v rámci EKIS provádí platební program a zajišťuje bankovní styk,
 • podílí se na zpracování účetních výkazů a statistiky,
 • podílí se na organizaci, provádění a vyhodnocení inventur majetku,
 • dohlíží na správnost vedení účetnictví ve vztahu k organizačním složkám HZS ČR.
 • vede knihu škod

Oddělení kapitálových výdajů plní zejména tyto úkoly:

 • řídí plánování a rozpočtování kapitálových výdajů, věcných a finančních zdrojů,
 • zpracovává ekonomickou část agendy spojené s poskytováním účelových investičních dotací vybraným příjemcům (obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím) z přidělených rozpočtových zdrojů a z prostředků Fondu zábrany škod,
 • ve spolupráci s  ekonomickými útvary ministerstva zabezpečuje uvolňování účelově určených finančních prostředků ze státního rozpočtu na pořízení investičního majetku organizačním složkám HZS ČR a předkládá návrh na rozpis prostředků výdajů na financování programů,
 • ve spolupráci s organizačními články generálního ředitelství a organizačními složkami HZS ČR zabezpečuje sestavení podkladů pro financování vybrané požární techniky, vybraných věcných prostředků požární ochrany a vybraných staveb, prostředků a zařízení civilní ochrany,
 • ve spolupráci s odbornými pracovišti generálního ředitelství a s organizačními složkami HZS ČR zpracovává podklady pro realizaci a finanční zabezpečení projektů spolufinancovaných z prostředků EU,
 • ve spolupráci s odborem programového financování ministerstva zpracovává podklady pro registraci, změny a závěrečné vyhodnocení dokumentací programů HZS ČR.

Odbor provozní a správy majetku

ředitel odboru: plk. Mgr. Martin Kučera MBA

telefon: 950 819 760
sekretariát: 950 819 761
fax: 950 819 968
e-mail: martin.kucera@grh.izscr.cz

Odbor provozní a správy majetku řídí správu majetku státu, zadávání a dohled na zadávání veřejných zakázek u HZS ČR, zabezpečuje provoz areálu generálního ředitelství a materiální vybavení zaměstnanců v Praze. Komplexně zajišťuje a řídí investiční činnost v oblasti nemovitého majetku včetně zabezpečování a koordinování činností vyjmenovaných stavebním zákonem, vede a zpracovává majetkoprávní agendu a zabezpečuje vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitostem generálního ředitelství. Odborně řídí Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR. Řídí zpracování obchodních smluv uzavíraných v rámci sekce ekonomiky. Odbor se člení na oddělení správy majetku a investic, oddělení veřejných zakázek, oddělení nákupu majetku a služeb, oddělení materiálové evidence a účetnictví a oddělení provozu a správy areálu.

Oddělení správy majetku a investic plní zejména tyto úkoly:

 • posuzuje a koordinuje návrhy na pořizování, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a správu nemovitého majetku HZS ČR a movitého majetku generálního ředitelství,
 • zpracovává plán stavebních investic HZS ČR, řídí stavební investiční činnost, vypracovává příslušnou dokumentaci investičního rozvoje nemovitostí v působnosti generálního ředitelství,
 • vydává stanoviska při nabývání a převodech nemovitého majetku v rámci HZS ČR, které vyžadují schválení Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem kultury,
 • organizuje a zabezpečuje zpracování smluv a zápisů o změně příslušnosti hospodařit s majetkem a dalších smluvních vztahů při nakládání s majetkem mezi generálním ředitelstvím a jinými subjekty, včetně zápisů do katastru nemovitostí,
 • vede operativní evidenci nemovitostí HZS ČR a evidenci nemovitého majetku generálního ředitelství, předkládá odbornému útvaru pro správu majetku ministerstva doklady do centrální evidence nemovitostí ministerstva,
 • odborně řídí údržbu a opravy nemovitostí v působnosti generálního ředitelství,
 • zabezpečuje dodržování předpisů v oblasti energetiky, vodního hospodářství požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u generálního ředitelství,
 • řídí nakládání s nepotřebným majetkem generálního ředitelství a koordinuje nakládání s nepotřebným majetkem v rámci HZS ČR a ministerstva,
 • předkládá odbornému útvaru pro správu majetku ministerstva spolu se stanoviskem generálního ředitelství žádosti organizačních složek HZS ČR o povolení výjimek, schválení a předchozích souhlasů k právním úkonům souvisejícím s nabytím majetku nebo nakládáním s  majetkem.

Oddělení veřejných zakázek plní zejména tyto úkoly:

 • metodicky usměrňuje a koordinuje zadávání veřejných zakázek u HZS ČR,
 • řídí zadávání a provádí společné veřejné zakázky HZS ČR a veřejné zakázky v působnosti generálního ředitelství,
 • realizuje centrální zakázky ministerstva na speciální techniku a věcné prostředky HZS ČR,
 • podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů v oblasti veřejných zakázek,
 • předkládá odbornému útvaru ministerstva spolu se stanoviskem generálního ředitelství žádosti organizačních složek HZS ČR o povolení výjimek, schválení a předchozích souhlasů k právním úkonům v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek,
 • aplikuje předpisy ministerstva z oblasti veřejných zakázek do podmínek HZS ČR,
 • vykonává kontrolu v oblasti zadávání veřejných zakázek u generálního ředitelství
  a v rozsahu pokynů a pověření generálního ředitele u organizačních složek HZS ČR,
 • provádí vzdělávání zaměstnanců v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • vydává stanoviska k technickým podmínkám a jiným technickým normám ředitelství, které jsou určeny k jednotnému vymezení předmětu veřejných zakázek v působnosti HZS ČR,
 • řídí zpracování podkladů programového financování v podprogramech reprodukce investičního movitého majetku HZS ČR a pořizuje investiční majetek v působnosti generálního ředitelství,
 • zabezpečuje vkládání obchodních smluv v působnosti generálního ředitelství do EKIS
  a jejich zveřejňování.

Oddělení nákupu majetku a služeb plní zejména tyto úkoly:

 • řídí, zajišťuje a vyhodnocuje pořizování neinvestičního movitého majetku generálního ředitelství,
 • metodicky usměrňuje standardizaci a katalogizaci majetku v působnosti generálního ředitelství,
 • zpracovává systemizaci a stanovuje limity a normy zásob movitého majetku v působnosti generálního ředitelství s výjimkou služebních dopravních prostředků a posuzuje technicko-ekonomické dopady a obsah norem materiálového vybavení pracovišť,
 • organizuje a zabezpečuje zpracování podkladů pro pořízení majetku a služeb,
 • vytváří a spravuje zásoby movitého majetku a materiálu pro potřebu generálního ředitelství a zabezpečuje jejich obměnu, a doplňování a výdej,
 • posuzuje a koordinuje zpracování koncepcí a ekonomického rozvoje v oblasti provozu, údržby a oprav movitého majetku HZS ČR (s výjimkou služebních dopravních prostředků),
 • k zabezpečení hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti generálního ředitelství realizuje dodávky a skladování zásob podle zpracovaných plánů,
 • zabezpečuje výkon státní správy při hospodaření s materiálem civilní ochrany a řídí sledování materiálu civilní ochrany a materiálu nouzového přežití obyvatelstva v programu EMCO u HZS ČR,
 • řídí ochraňování pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv u generálního ředitelství,
 • zabezpečuje a koordinuje nakládání s věcnými prostředky a materiálem při řešení krizových situací, při provádění záchranných a likvidačních prací a zahraniční humanitární pomoci,
 • metodicky řídí používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků HZS ČR, zpracovává systemizaci a normativy výstroje příslušníků HZS ČR a zajišťuje vystrojování a ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance,
 • zabezpečuje vývoj nových výstrojních součástek a doplňků služebních stejnokrojů HZS ČR,
 • vede osobní konta příslušníků generálního ředitelství v oblasti naturálních náležitostí v programu EKIS, dohlíží na správnost vedení naturálních náležitostí v informačním systému organizačních složek HZS ČR,
 • řídí a zabezpečuje údržbu, opravy a zákonné revize a likvidaci nepotřebného majetku v působnosti generálního ředitelství.

Oddělení materiálové evidence a účetnictví plní zejména tyto úkoly:

 • metodicky řídí a usměrňuje evidenci majetku v rámci generálního ředitelství,
 • provádí zaúčtování a evidování majetku generálního ředitelství v EKIS,
 • podílí se na přípravě, realizaci a vyhodnocení inventur majetku, organizuje fyzickou inventuru majetku,
 • zpracovává statistická hlášení a výkazy v oblasti majetku generálního ředitelství,
 • plní úkoly daňové kanceláře nemovitého majetku generálního ředitelství,
 • podílí se na plnění vybraných úkolů společně s oddělením nákupu majetku a služeb

Oddělení provozu a správy areálu plní zejména tyto úkoly:

 • zabezpečuje provoz areálu generálního ředitelství,
 • zabezpečuje ochranu majetku a osob a recepční a informační službu v areálu generálního ředitelství a trvalé spojení pracovníků ochrany objektu s operačním a informačním střediskem generálního ředitelství,
 • zastupuje generální ředitelství při jednáních s dodavateli služeb k zajištění provozu areálu generálního ředitelství,
 • plánuje a zabezpečuje přednostní dodávky služeb a prostředků pro zajištění nepřetržitého chodu areálu generálního ředitelství při krizových stavech, včetně podkladů do plánů nezbytných dodávek,
 • zajišťuje technickou připravenost chráněného pracoviště generálního ředitelství pro potřebu krizových štábů prostřednictvím smluvních dodavatelů a zabezpečuje materiální požadavky krizových štábů umístěných v objektu generálního ředitelství za krizových stavů,
 • řídí, organizuje a zabezpečuje provoz, údržbu, opravy a zákonné revize služebních dopravních prostředků generálního ředitelství, zabezpečuje a organizuje školení
  a přezkušování řidičů a řidičů-referentů,
 • odborně řídí a vyhodnocuje provoz služebních dopravních prostředků v působnosti generálního ředitelství (zpracovává systemizaci, stanovuje limity a normy provozu a spotřeby pohonných hmot, vede evidenci, navrhuje obměnu, usměrňuje nakládání s trvale nebo dočasně nepotřebnými služebními dopravními prostředky).

vytisknout  e-mailem