Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sekce ekonomiky Generálního ředitelství HZS ČR

Odbor finanční, Odbor provozní a správy majetku, Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR 

ředitelka odboru: plk. Ing. Helena Ottlová

telefon: 950 819 750
sekretariát: 950 819 751
e-mail: helena.ottlova@grh.izscr.cz

Odbor finanční spravuje rozpočet HZS ČR, řídí finanční zabezpečení HZS ČR, koordinuje činnosti HZS ČR v oblasti finančního řízení, k těmto činnostem vede příslušné agendy, zabezpečuje aplikaci právních norem a vydává metodické pokyny. Pro vlastní generální ředitelství na základě podkladů jednotlivých organizačních článků generálního ředitelství zabezpečuje provádění finančních operací a vedení účetnictví. Odbor se člení na oddělení rozpočtu, oddělení finančního účetnictví a oddělení kapitálových výdajů.

Oddělení rozpočtu plní zejména tyto úkoly:

 • zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu ministerstva,
 • řídí a analyzuje čerpání rozpočtu HZS ČR a generálního ředitelství, zpracovává zprávy
  o jeho plnění,
 • zpracovává podklady pro sestavení státního závěrečného účtu kapitoly ministerstva,
 • zajišťuje financování IZS, krizového řízení a připravenosti HZS ČR, ochrany obyvatelstva a humanitární pomoci, plní úkoly spojené s rozpisem neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH vybraných obcí a zajišťuje poskytování finančních prostředků neinvestiční dotace ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím působícím na úseku požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva,
 • stanoví interní zásady rozpisu na jednotlivé organizační články generálního ředitelství, zajišťuje rozpis rozpočtu v rozsahu stanovených ukazatelů státního rozpočtu a provádí jeho úpravy,
 • projednává s ekonomickým odborem ministerstva rozpočtová opatření podle požadavků organizačních článků generálního ředitelství, jejichž schvalování není v pravomoci generálního ředitelství.

Oddělení finančního účetnictví plní zejména tyto úkoly:

 • vykonává funkci centrální účtárny generálního ředitelství, zabezpečuje ekonomickou agendu na úseku finančního účetnictví v EKIS,
 • spravuje prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb generálního ředitelství,
 • zajišťuje podklady a provádí účetní analýzu hospodaření s rozpočtovými prostředky HZS ČR,
 • zajišťuje pokladní službu generálního ředitelství (včetně pokladny fondu kulturních
  a sociálních potřeb) a účtuje o hotovostních účetních operacích v EKIS,
 • pro organizační články generálního ředitelství propojené počítači v rámci EKIS provádí platební program a zajišťuje bankovní styk,
 • podílí se na zpracování účetních výkazů a statistiky,
 • podílí se na organizaci, provádění a vyhodnocení inventur majetku,
 • dohlíží na správnost vedení účetnictví ve vztahu k organizačním složkám HZS ČR.
 • vede knihu škod

Oddělení kapitálových výdajů plní zejména tyto úkoly:

 • řídí plánování a rozpočtování kapitálových výdajů, věcných a finančních zdrojů,
 • zpracovává ekonomickou část agendy spojené s poskytováním účelových investičních dotací vybraným příjemcům (obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím) z přidělených rozpočtových zdrojů a z prostředků Fondu zábrany škod,
 • ve spolupráci s  ekonomickými útvary ministerstva zabezpečuje uvolňování účelově určených finančních prostředků ze státního rozpočtu na pořízení investičního majetku organizačním složkám HZS ČR a předkládá návrh na rozpis prostředků výdajů na financování programů,
 • ve spolupráci s organizačními články generálního ředitelství a organizačními složkami HZS ČR zabezpečuje sestavení podkladů pro financování vybrané požární techniky, vybraných věcných prostředků požární ochrany a vybraných staveb, prostředků a zařízení civilní ochrany,
 • ve spolupráci s odbornými pracovišti generálního ředitelství a s organizačními složkami HZS ČR zpracovává podklady pro realizaci a finanční zabezpečení projektů spolufinancovaných z prostředků EU,
 • ve spolupráci s odborem programového financování ministerstva zpracovává podklady pro registraci, změny a závěrečné vyhodnocení dokumentací programů HZS ČR.

vytisknout  e-mailem