HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schvalování DZP

 • Úvod
 • Postup zpracování DZP
 • Vzory DZP
 • Informace o lhůtách
 • Způsob podání
 • Kontakty na konzultanty - úsek IZS
 • Kontakty na konzultanty - úsek prevence
 • Ke stažení

Úvod

V návaznosti na novelu zákona č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dochází k novele zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), která nabývá účinnosti dne 1. srpna 2017. V souladu s touto novelou dochází k rozšíření výkonu státního požárního dozoru o schvalování dokumentace zdolávání požárů u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím nebo provozovatelů se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Výše zmíněné rozšíření státního požárního dozoru je upraveno v § 31 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně.

Na základě § 15 zákona o požární ochraně a § 34 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. 221/2014 Sb., se dokumentace zdolávání požárů zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky o požární prevenci) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona o požární ochraně) a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 vyhlášky o požární prevenci), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

Způsob schvalování dokumentace zdolávání požárů je blíže upraven v § 6b zákona o požární ochraně.

Formy rozhodnutí:

 • rozhodnutí o neschválení DZP
 • rozhodnutí o schválení DZP
   


Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru

Postup zpracování DZP

Před podáním žádosti o schválení DZP

Jednání s konzultantem na daném ÚO HZS LK emailem.
Zpracování operativně taktické studie - emailová konzultace s konzultantem HZS LK.
Zpracování DZP ve formě operativní karty, nebo operativního plánu.

Po konzultacích

 • Žádost o schválení.
 • Plná moc jedná-li OZO jménem statutárního zástupce.

Možnosti doručení návrhu na schválení DZP:
poštou nebo osobně na příslušnou podatelnu ÚO HZS LK. Vždy ve dvou originálních vyhotoveních
schválené statutárním zástupcem a podepsané zpracovatelem.

Proces schvalování HZS LK ve lhůtě 30, resp. 60 dní v závažných případech.

HZS LK vydává rozhodnutí, kdy toto posílá zpátky PO, PFO spolu s jedním vyhotovením DZP.
Druhé vyhotovení DZP zakládá HZS LK na KOPIS HZS LK.

Vzory DZP

Informace o lhůtách

Informace o lhůtách

Lhůty pro vydávání rozhodnutí jsou upraveny v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).


Dle § 71 odst. 4 správního řádu nelze-li rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

 1. až 30 dnů jde-li o zvlášť složitý případ,
 2. až 30 dnů k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Uvedené lhůty platí i pro vydávání rozhodnutí v odvolacím řízení, kde lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu orgánu k rozhodnutí.


Nevydá-li správní orgán rozhodnutí v zákonné lhůtě, může nadřízený správní orgán zákonnou lhůtu přiměřeně prodloužit, lze-li důvodně předpokládat, že v prodloužené lhůtě bude rozhodnutí vydáno a je-li takový postup pro účastníky výhodnější.


Dle § 71 odst. 4 správního řádu po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.


Dle § 71 odst. 5 správního řádu nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

Způsoby vydání:

 • předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu, popřípadě jiný úkon k jeho doručení
 • ústní vyhlášení
 • vyvěšení veřejné vyhlášky
 • poznamenání usnesení do spisu

V případě dokumentace zdolávání požáru HZS LK vydává rozhodnutí, kdy toto posílá zpátky PO, PFO spolu s jedním vyhotovením DZP.

Způsob podání

Způsob podání

 • Poštou
 • Osobně - podat na příslušný Územní odbor s ověřením podpisu

Příslušné adresy pro doručení DZP

Územní odbor Liberec
Šumavská 414/11
460 01 Liberec III

Územní odbor Česká Lípa
Karla Poláčka 3152
470 01 Česká Lípa

Územní odbor Jablonec nad Nisou
ul. Palackého 4680/91
466 05 Jablonec nad Nisou

Územní odbor Semily
Nábřeží Svatopluka Čecha 185
513 01 Semily

Kontakty na konzultanty - úsek IZS

Kontakty na konzultanty - úsek IZS

Konzultanti DZP ve věcech požárního poplachového plánu a jednotek PO:

 • stupně poplachu dle požárního poplachového plánu,
 • aktuální informace k jednotkám PO a mobilní požární technice dle PPP,
 • trasy jízdy,
 • doporučení veliteli zásahu,
 • hasební látky,
 • grafické doplňky DZP pro potřeby VZ (fotodokumentace, mapové snímky)
Územní odbor Liberec
mjr. Bc. Kamil Socha

pracoviště IZS a služeb

Územní odbor Česká Lípa
mjr. Ing. Ondřej Říha

pracoviště IZS a služeb

Územní odbor Jablonec nad Nisou
mjr. Ing. Ladislav Žák, DiS.

pracoviště IZS a služeb

Územní odbor Semily
mjr. Ing. Pavel Viták

pracoviště IZS a služeb

e-mailové adresy pracovníků jsou tvořeny jednotně dle šablony:  jmeno.prijmeni@hzscr.cz
(vše bez diakritiky)

Zkratky:
DZP dokumentace zdolávání požárů
PPP požární poplachový plán
PO požární ochrana
VZ velitel zásahu

Kontakty na konzultanty - úsek prevence

Konzultanti DZP ve schvalování formou rozhodnutí:

Územní odbor Liberec
mjr. Ing. Radka Vondrová

pracoviště prevence, OOB a KŘ

Územní odbor Česká Lípa
mjr. Ing. Jan Soušek

pracoviště prevence, OOB a KŘ

Územní odbor Jablonec nad Nisou
mjr. Mgr. et Mgr. Petr Müller

pracoviště prevence, OOB a KŘ

Územní odbor Semily
mjr. Bc. Petr Kousal

pracoviště prevence, OOB a KŘ

e-mailové adresy pracovníků jsou tvořeny jednotně dle šablony:  jmeno.prijmeni@hzscr.cz
(vše bez diakritiky)

Ke stažení

vytisknout  e-mailem