HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schvalování dokumentace zdolávání požárů v podmínkách Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Dne 1. 8. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jímž byl taktéž zásadně novelizován zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Dle nové právní úpravy zakotvené v § 6b odst. 1 zákona o požární ochraně tak mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů. Obdobně dle § 6b odst. 7 zákona o požární ochraně jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny předložit orgánu státního požárního dozoru ke schválení novou dokumentaci zdolávání požárů před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů; do doby jejího schválení nelze změny v provozované činnosti provést.

V návaznosti na § 6b odst. 8 zákona o požární ochraně pak povinnosti shora vymezené zavazují též právnické osoby a podnikající fyzické osoby, pro něž zpracování dokumentace zdolávání požárů vyplývá z jiné dokumentace požární ochrany, např. ze stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

K výše uvedenému HZS ULK doplňuje, že v souladu s čl. IV odst. 2 zákona č. 229/2016 Sb. se dokumentace zdolávání požárů schválená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy přede dnem 1. 8. 2017, považuje za schválenou podle § 6b zákona o požární ochraně. Z tohoto důvodu dosavadní dokumentace zdolávání požárů nepodléhá povinnosti schválení ze strany orgánu státního požárního dozoru.

HZS ULK, v rámci poskytování odborné pomoci zpracovatelům dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“) ve smyslu § 34 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., poskytuje zpracovatelům a žadatelům o schválení DZP následující informace:

vytisknout  e-mailem