HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Roste počet požárů v přírodě, hasiči apelují

Více než čtyři desítky požárů ve volném prostředí museli v Jižních Čechách likvidovat hasiči v průběhu dvou posledních dní. Číslo je vysoké, jedná se přibližně o šestinásobek běžného denního průměru. 

Hezké počasí láká vyklidit zahrady nebo jít čistit les. Spalování trávy, hrabanky a dalších porostů se však – jak dokazují naše zásahy posledních dní – rychle mohou vymknout kontrole. Ze zkušeností víme, že za většinou požárů stojí lidská neopatrnost a nedbalost, hlavně nedovolené rozdělávání ohně a především pak zmiňované pálení klestí a biologického odpadu nebo také kouření.

Ať už se jedná o pálení nebo rozdělávání ohňů ve volné přírodě, varujeme: suchý hořící porost v kombinaci s větrem a případné nedodržení bezpečnostních zásad může způsobit velké škody jak na majetku, tak především na životech a zdraví!

Apelujeme tedy, pokud není nezbytně nutné, vyvarujte se jakéhokoli zakládání ohně v přírodě!

Pokud se přesto rozhodnete spalovat, přečtěte si naše rady:

Nejprve je nutné připomenout, že plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno!!!

Co mě čeká při porušení platné legislativy?

 • podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.
  • Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
 • Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
  • Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento přestupek jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Pálení (spalování)

Při spalování (pálení), kterým označujeme kontrolované spalování přírodních materiálů za podmínek určených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou vegetací. Je proto nutné dodržovat minimálně základní opatření.

Jaká pravidla dodržovat při pálení?

 • velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dospělý dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
 • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík s vodou apod.,
 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Jak nahlásit pálení?

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.
Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na pravé straně - https://paleni.izscr.cz). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.
Pálení nikdy nenahlašujte na tísňové linky 112 a 150.

Požáry lesních porostů patří z hlediska podmínek lokalizace a likvidace požáru k nejsložitějším. Velmi často je plocha požárů rozsáhlá, těžko přístupná a hašení samotné je obtížné ať už kvůli komplikované dopravě vody nebo nedostatečné únosnosti terénu a dalšími terénními podmínkami, které komplikují dojezd těžké techniky na místo.

Proto zde uvádíme několik rad od hasičů, jak v přírodě nezpůsobit požár a neohrozit tím sebe či další osoby:

 • V přírodě se pokud můžete, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Nezapomeňte, že v lesích je celoročně zakázáno kouřit, zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
 • Pokud budete rozdělávat otevřený oheň, je toto možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa a 100 metrů od stohů. Zcela zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem (lesy, louky, pole i strniště).V případě porušení lesního zákona můžete být pokutování až do výše 100 000,-, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), podle druhu přestupku se pak sankce dle zákona o PO může vyšplhat až na 25 000,- pro FO a až 500 000,- pro PO. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Ideální pro rozdělání ohně je hliněný podklad.
 • Při teplém a suchém počasí a za silného větru doporučujeme v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
 • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.

Další informace a podmínky jsou pak uvedeny v nařízení Jihočeského kraje 2/16.

V posledních dnech hasiči zasahovali především na Jindřichohradecku, kde byla více než polovina lesních požárů z uvedeních cca čtyřiceti. Zásahy, například u Cizkrajova, Kunžaku či Studené byly velice náročné. Složitost těchto zásahů spočívala v tom, že plocha požárů byla velmi rozsáhlá, těžko přístupná pro zasahující techniku a hašení samotné bylo obtížné ať už kvůli komplikované dopravě vody nebo nedostatečné únosnosti terénu a dalšími terénními podmínkami, které komplikují dojezd těžké techniky na místo. Zásahy si vyžádaly velké množství povolaných jednotek a byly časově náročné.
Hasiči při likvidaci těchto požáru musí počítat s tím, že například při silném větru se oheň rychle šíří a při náhlé změně směru nebo síly větru mohou být požárem ohroženi i sami hasiči a jejich technika. Problematická je také bývá doprava vody, která se většinou musí dopravovat na velké vzdálenosti čerpadly a hadicovým vedením, které se v terénu často poškodí a je nutné ho měnit.

Odkazy do noveho okna

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (9)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (9) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (8)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (8) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (7)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (7) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (6)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (6) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (5)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (5) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (4)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (4) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (3)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (3) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (2)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (2) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (11)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (11) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (10)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (10) 

Detailní náhled

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (1)

Požár lesa, Cizkrajov - 6. 4. 2020 (1) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem