HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rizika v kraji

Přírodní rizika

Přírodními riziky označujeme živelní pohromy (přírodní MU) a MU způsobené biosférou. Mezi přírodní rizika patří povodně, zvláštní povodně, epidemie, vysoce nebezpečné nákazy (např. antrax plicní forma , mor plicní forma, variola, hemoragické horečky, tularémie plicní forma, brucelóza, břišní tyfus, cholera, otrava botulotoxinem), zemětřesení, epizootie, klimaticky podmíněné stavy jako jsou sněhové kalamity, větrné bouře, dlouhotrvající vedro a sucho a další.

Antropogenní rizika

Jedná se zejména o technické a technologické havárie a nehody. Nejzávažnějšími v této kategorii jsou hromadné železniční nehody, hromadné silniční nehody, úniky nebezpečných látek ze stacionárních zařízení, úniky radioaktivních látek, úniky nebezpečných látek při přepravě a letecké havárie.

Další rizika

V kategorii dalších rizik jsou popsána rizika, která nepatří mezi přírodní ani antropogenní. Jedná se především o terorismus a diverzní činnost, organizovaný zločin, emigrační vlny, rizika spojená s výškovými budovami a podzemními stavbami, skládky nebezpečných odpadů, ohrožení vodních zdrojů, rizika z rozvojových nebo útlumových ekonomických programů a rizika vyplývající z kulturních a historických podmínek.

Mapy rizik

Hodnocení rizik je prováděno pro každou obec Libereckého kraje. Výsledky jsou přehledně prezentovány v samostatné mapové aplikaci.

Rizikové subjekty v Libereckém kraji

Provozovatelé, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky jsou podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupin A, B nebo nezařazeni. 
  • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.
  • Provozovatelé zařazeni dle výše uvedeného zákona do skupiny A zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany. Jsou kontrolováni nejméně jednou za 3 roky.
  • Provozovatelé skupiny B zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, bezpečnostní zprávu (včetně bezpečnostního programu prevence závažných havárií), vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany. Jsou kontrolováni každoročně.
Vnější havarijní plány se podle zákona o prevenci závažných havárií zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B. Zpracování vnějších havarijních plánů provádí podle zákona o prevenci závažných havárií Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování a stanovuje postupy složek IZS a dalších subjektů pro případ potenciální závažné havárie. 

Na území Libereckého kraje se k nachází 2 provozovatelé zařazení do skupiny A a 2 provozovatelé zařazení do skupiny B.

Provozovatelé zařazení do skupiny A

Monroe Czechia s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou
TEMPERATIOR s. r. o., Liberec

Provozovatelé zařazení do skupiny B

Diamo, s. p., Stráž pod Ralskem
STV Group a. s., Hajniště

Přehled rizikových zařízení v Libereckém kraji

vytisknout  e-mailem