Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

REACH

Informace o REACH

Co je to REACH?
 
REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a jeho cílem je zracionalizovat a vylepšit starý právní rámec Evropské unie (EU) pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a životní prostředí.
 
V zásadě se REACH vztahuje na všechny chemické látky: nejen na chemické látky využívané v průmyslových procesech, ale i v našem každodenním životě, například na čisticí prostředky, nátěrové hmoty i na předměty, jako jsou oděvy, nábytek a elektrospotřebiče.
 
Cílem REACH je:
  • Zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou chemické látky představovat
  • Posílit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU, které je klíčovým odvětvím hospodářství EU
  • Podpořit alternativní metody hodnocení nebezpečnosti chemických látek
  • Zajistit volný oběh chemických látek na vnitřním trhu Evropské unie
REACH nahrazuje přibližně 40 právních předpisů jedním zmodernizovaným a zdokonaleným nařízením. Ostatní právní předpisy upravující chemické látky (např. o kosmetických přípravcích, detergentech) nebo související právní předpisy (např. o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků nakládajících s chemickými látkami, o bezpečnosti výrobků, o stavebních výrobcích), které REACH nenahrazuje, zůstanou v platnosti. Nařízení REACH bylo vytvořeno tak, aby se nepřekrývalo s ostatními právními předpisy v oblasti chemických látek nebo aby s nimi nebylo v rozporu.
 
REACH klade většinu odpovědnosti za kontrolu rizik, která chemické látky představují, a za poskytování bezpečnostních informací uživatelům na průmysl.
 
Souběžně s tím se předpokládá, že pokud bude zapotřebí doplňkové akce na úrovni EU, může Evropská unie u vysoce nebezpečných chemických látek uskutečnit další opatření.
 
Nařízením REACH se také zřizuje Evropská agentura pro chemické látky (European Chemicals Agency, ECHA), která plní úlohu centrální koordinace a provádění celého postupu.
 
Všichni výrobci a dovozci chemických látek musejí zjistit a kontrolovat rizika spjatá s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh. U látek, které se vyrábějí nebo dovážejí v množství přesahujícím 1 tunu na společnost za rok, musejí výrobci a dovozci prostřednictvím registrační dokumentace, kterou předkládají agentuře, dokázat, že tyto požadavky splňují.
Jakmile agentura obdrží registrační dokumentaci, ověří, zda je v souladu s nařízením, a vyhodnotí návrhy testování, aby se zajistilo, že hodnocení chemických látek nevyústí ve zbytečné testování, především na zvířatech.
 
REACH také předpokládá systém povolování, který má zajistit, aby se látky vzbuzující mimořádné obavy přiměřeně kontrolovaly a postupně se nahrazovaly bezpečnějšími látkami nebo technologiemi nebo aby se používaly, pouze pokud z jejich použití plyne všeobecný společenský prospěch. Tyto látky budou preferovány a v průběhu času budou zahrnuty do přílohy XIV. Po jejich zahrnutí bude průmysl muset předkládat agentuře žádost o pokračování v používání těchto látek. Navíc budou moci orgány EU u látek, které způsobují nepřijatelná rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí, uvalit omezení na výrobu, použití nebo uvádění na trh.
 
Výrobci a dovozci musejí následným uživatelům poskytnout informace o rizicích, které potřebují, aby látky mohli používat bezpečně. To se uskuteční prostřednictvím systému klasifikace a označování a v případě potřeby prostřednictvím bezpečnostních listů (Safety Data Sheets, SDS).
 

Zdroj informací: www.echa.europa.eu/reach_cs.asp

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

vytisknout  e-mailem