Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Působnost a úkoly SOZ HZS ČR

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR (dále jen „SOZ“) je účelovým zařízením MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství“) zřízeným dnem 1. prosince 2012 podle § 2 odst. 8 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

SOZ v rámci stanoveného předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:

 • provádí ve stanoveném rozsahu poruchový a pravidelný servis prvků jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“), 
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti metrologie ionizujícího záření v rozsahu udělené autorizace, 
 • provádí opravy, zkoušky a servisní činnost prostředků osobní operativní dozimetrie, systémového a operativního radiačního průzkumu a stacionárních hlásičů radiace, 
 • provádí revizní činnost u HZS ČR v oblasti vyhrazených elektrických, zdvihacích a tlakových zařízení, 
 • provádí přezkušování a opravy prostředků individuální ochrany (dále jen „PIO“), 
 • skladuje a udržuje centrální zásoby materiálu pro ochranu a nouzové přežití obyvatelstva, záchranné a likvidační práce, při vzniku havárií, krizových situací nebo živelních pohrom, 
 • plní úkoly Národní základny humanitární pomoci – přijímá, třídí a skladuje poskytnutou věcnou humanitární pomoc, skladuje ji a expeduje na místo určení v České republice nebo do členských zemí EU, či jiných zemí ve světě, 
 • zabezpečuje provoz Expozice požární ochrany HZS ČR v areálu Zbiroh podle pokynů generálního ředitelství, 
 • skladuje pohotovostní zásoby SSHR (dále jen „PZ“) určené pro krizové stavy a řešení mimořádných událostí, udržuje je, vede jejich evidenci v informačním systému SSHR a zabezpečuje jejich obměnu, 
 • poskytuje skladové prostory pro skladování materiálu a věcných prostředků organizačním složkám HZS ČR a při krizových stavech dalším složkám integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), 
 • pro organizační složky státu, které jsou složkami IZS, zabezpečuje vybrané činnosti podle tohoto článku bezplatně po souhlasu náměstka generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku, 
 • provádí a zabezpečuje nakládání s nepotřebným majetkem, jehož nepotřebnost vznikla při činnostech SOZ, 
 • zajišťuje porady, instrukčně metodická zaměstnání, školení a služební akce HZS ČR v areálu Borovany.

vytisknout  e-mailem