HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průběh žňových prací v Olomouckém kraji z pohledu hasičů

Letos, téměř o měsíc dříve oproti jiným rokům, začaly se začátkem prázdnin v Olomouckém kraji žňové práce. V souvislosti s tím, jak se na polích intenzivně pracuje, roste počet požárů polních porostů, strnišť i zemědělské techniky. Připomínáme metodickou pomůcku pro obce i samotné zemědělce, jak se chovat bezpečně a počet těchto mimořádných událostí snížit. 

Častou příčinou těchto požárů je technická závada zemědělské techniky (traktory, kombajny, automobily) nebo lidská nedbalost (např. vznítí se sláma od rozžhaveného výfuku automobilu). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, který se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou směs.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovat. Kontrolu je třeba zaměřit na elektroinstalaci a palivovou soustavu, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a následně k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.

Také lidé by měli být při pobytu ve volné přírodě maximálně opatrní. Nejčastější příčinou vzniku požárů je totiž lidská nedbalost. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret.

Statistika

Letos v Olomouckém kraji hasiči zatím řešili od 1. června do 10. července 2018 celkem 12 požárů zemědělských ploch, při kterých zatím vznikla škoda 500 Kč.

V průběhu loňských prázdnin (1.7. - 31.8.2017) v Olomouckém kraji v souvislosti se žněmi zlikvidovali hasiči 23 požárů, z toho bylo 20 požárů polí, strnišť a stohů.  Celková škoda v těchto případech vznikla ve výši 1 055 900 Kč. V dalších třech případech hořela sláma v útrobách zemědělských strojů (lisovače slámy a kombajny), protože se vše podařilo uhasit včas, nevznikla při těchto požárech žádná škoda.

Jinak tomu bylo v roce 2016, kdy se škoda po požárech kombajnů blížila 10 000 000 Kč.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zpracovalo „Metodickou pomůcku pro období žňových prací“ určenou pro kraje, obce i samotné zemědělce. Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku.

Základní rady pro zemědělce

 • Při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí).
 • Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu.
 • Veškerou techniku určenou pro žňové práce zabezpečit proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů) a vybavit vhodnými spojovacími prostředky v případě potřeby přivolání pomoci (radiostanice, telefon).
 • Mít připravenu dostatečnou zásobu vody v cisternách nebo fekálních vozech. Nespotřebovávat vodu z nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům.
 • Při sklizni obilovin a řepky pole rozdělit ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o velikost max. 25 ha. Oborat nově založené stohy na strništi v šíři 10 m. Po sklizni strniště co nejrychleji zorat. Mít připraven na poli traktor s pluhem k oborání případného místa požáru.
 • Nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných materiálů.
 • Materiál náchylný k samovznícení neskladovat vlhký a nedosušený.
 • V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Základní rady pro občany

 • V období žňových prací nekouřit, nepoužívat otevřený oheň a neodhazovat doutnající předměty v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů.
 • Zábavní pyrotechniku odpalovat na místech k tomu určených, v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy.
 • Nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí.
 • Poučit své děti, aby ve stohu neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova(zavinac)hzsol.cz

vytisknout  e-mailem