SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průběh zkoušky

Legislativa:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Základní pojmy:
Osoba odborně způsobilá
Technik požární ochrany
Preventista požární ochrany
 

§ 11 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Odborná způsobilost
Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, není-li dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem vnitra (dále jen ''ministerstvo''), který odpovídá požadavkům zákona o požární ochraně, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru.

Plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Fyzickým osobám vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.

Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména:

 • právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany
 • požární bezpečnosti staveb a technologií
 • posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím
 • funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických účinků zplodin hoření


Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být vykonávána v pracovněprávním vztahu anebo na základě zvláštního zákona.

Plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně může vykonávat preventista požární ochrany. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy (§ 16 odst. 1).

Osoba odborně způsobilá má odbornou způsobilost k výkonu činnosti technika požární ochrany a také k plnění úkolů preventisty požární ochrany.

Prováděcí právní předpis (vyhl. 246/2001 Sb.) stanoví způsob ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení, obsah a rozsah odborné přípravy.

 

§ 22 vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.
Obsah a rozsah odborné přípravy odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany

Obsah a rozsah odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti je stanoven zvlášť pro odborně způsobilé osoby a zvlášť pro techniky požární ochrany. Způsob zajištění odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti není předepsán, přičemž se připouští i individuální příprava. Obsah odborné přípravy je uveden v odstavcích 1 a 2, její rozsah je stanoven tematickými okruhy uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

(1) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob odborně způsobilých:

 • předpisy o požární ochraně
 • požární bezpečnost staveb a technologií
 • posuzování požárního nebezpečí
 • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření
 • základy taktiky hašení požárů

(2) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti techniků požární ochrany tvoří:

 • předpisy o požární ochraně
 • dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti)
 • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • základní znalost fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření


Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.

Komise ministerstva podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně (dále jen "komise") se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), popřípadě z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet členů, nejméně 3, přičemž 1 z jejích členů, kterého určí ministerstvo, vykonává funkci předsedy.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně (dále jen "zkouška") podává uchazeč komisi. Komise při jednání rozhoduje většinou hlasů. O výsledku zkoušky komise vyhotoví písemný protokol podepsaný předsedou a členy komise.

Při zkoušce komise zjišťuje znalosti v rozsahu tematických okruhů uvedených v § 22 vyhlášky 246/2001 Sb. a v příloze č. 3 této vyhlášky, která obsahuje zkušební témata.

Zkušební komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.

Zkouška se člení na dvě části, jimiž se rozumí písemný test a ústní přezkoušení. Komise je při zkoušce vázána tematickými okruhy podle vyhlášky.

Uchazeč koná nejprve písemný test, který netrvá déle než 60 minut. Písemný test obsahuje 50 otázek. Úspěšné složení písemného testu je předpokladem pro konání ústního přezkoušení. Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických okruhů uvedených v příloze č. 3 vyhlášky. Doba na samostatnou přípravu odpovědí činí nejvýše 15 minut. Ústní přezkoušení netrvá déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá bez přípravy.

Jestliže uchazeč odpověděl v písemném testu správně alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl" a postupuje k ústnímu přezkoušení. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl".

Při ústním přezkoušení uchazeč prokazuje potřebné znalosti včetně jejich samostatné aplikace. V případě, že odpoví správně na zkušební otázky, je hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl".

Je-li uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl" z písemného testu i z ústního přezkoušení, je jeho zkouška hodnocena klasifikačním stupněm "prospěl". V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl" a v případě opakování zkoušky opakuje jak písemný test, tak ústní přezkoušení. Totéž platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen.

Výsledek zkoušky oznamuje uchazeči komise ústně bezprostředně po vyhodnocení výsledků.

Ten, kdo neuspěl při zkoušce se může podrobit opakované zkoušce, která se koná v rozsahu podle § 20 odst. 5 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zkoušku lze konat nejvýše třikrát v kalendářním roce.

Ten, komu bylo osvědčení odňato se může podrobit zkoušce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení.


aktualizováno: 7.9.2018

vytisknout  e-mailem