Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

  • Projekty řešené tuzemské
  • Projekty řešené mezinárodní
  • Projekty ukončené tuzemské
  • Projekty ukončené mezinárodní

Projekty řešené tuzemské

Název projektu

Výzkum inovativních nanovlákenných materiálů pro prostředky osobní ochrany (2021-2022, MV0/VI)

Anotace:

Projekt je zaměřen na výzkum polymerních nanovlákenných kompozitních struktur připravených světově unikátní metodou AC elektrostatického zvlákňování s aplikačním potenciálem v prostředcích osobní ochrany. Projekt cílí na dvě aplikační oblasti – respirátory a filtry do masek. V rámci projektu budou zkoumány a dále optimalizovány lineární a plošné nanovlákenné struktury, s cílem dosáhnout maximální efektivity záchytu biologických agens, zejména bakterií a virů, při zachování vysokého uživatelského komfortu. Za tím účelem bude využito jak unikátních vlastností samotných nanostruktur, tak jejich další funkcionalizace pomocí fotokatalytických systémů, či inkorporace dalších aktivních látek do nanovlákenných materiálů.

Identifikační kód

VI04000040

Rok zahájení

2021

Rok ukončení

2022

Financování

Z národních zdrojů, Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

Název projektu

Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek

Anotace:

Předmětem řešení projektu je výzkum vlastností a možností ochrany proti poslední generaci vysoce toxických sloučenin s nervově paralytickými účinky typu O-ethyl-N-diethylaminoethylidenamidofluorofosfátu, označované také jako A-234, (dále jen skupina látek A) použitelných při teroristických útocích a jako potenciální chemická zbraň. V rámci projektu budou zkoumány - toxicita látek, účinnost stávající antidotní ochrany, ověřeny a navrženy postupy detekce a identifikace a jejich dekontaminace.

Identifikační kód

VI20192022114

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2022

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Projekty řešené mezinárodní

Název projektu

PROACTIVE - Lidské faktory a sociální, společenské a organizační aspekty k řešení problémů v boji proti zločinu a terorismu

Anotace:

Hlavním cílem projektu PROACTIVE je zvýšit připravenost na incident CBRN a reagovat na něj prostřednictvím lepší harmonizace postupů mezi různými kategoriemi odborníků a lepším porozuměním potřeb zranitelných skupin občanů. Tedy identifikovat problémy týkající se chování spojené s reakcí na incident CBRN a možné nedostatky ve stávajících postupech a nástrojích odborníků s ohledem na zranitelné skupiny. Zlepšit komunikaci v reálném čase a spolupráci s využitím nových nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, pro lepší povědomí o situaci a lepší koordinaci reakce.

Test kombinace vybraných nástrojů ve společných terénních cvičeních, která záměrně zahrnují různorodou populaci (zranitelné občany a nekvalifikované zaměstnance). Poskytnout doporučení zaměřená na člověka týkající se norem EU o integraci technologií a inovací CBRN, které jsou lépe přizpůsobeny potřebám všech občanů.

Identifikační kód

SU-FCT01-2018

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2022

Financování

Horizon 2020 

Název projektu

STAMINA

Anotace:

STAMINA vyvíjí inteligentní sadu nástrojů pro podporu rozhodování pro predikci a správu pandemie a ukazuje její využití odborníky na vnitrostátní a regionální úrovni v rámci hranic EU i za hranicemi EU. Sada nástrojů STAMINA umožňuje národním

plánovačům a prvním respondentům předvídat a reagovat na „známé neznámé“ v jejich každodenním úsilí o zlepšení zdravotní bezpečnosti. Hlavní funkce sady nástrojů zahrnuje:

• Analytika webových a sociálních médií v reálném čase zaměřená na sledování důvěry veřejnosti a označování možných ohnisek nemocí

• POCT a inteligentní nositelná diagnostická zařízení pro screening první linie

• Prediktivní modelování pandemického ohniska a jeho dopadu, spolu s podporou rozhodování při provádění strategie zmírňování,

• Systém včasného varování

• Nástroj pro řešení krizí, který definuje role a činnosti klíčových aktérů při řešení krizí

• Nástroj pro generování scénářů pro vytváření tréninkových scénářů

• Společný operační obraz jako hlavní rozhraní řešení umožňující včasnou a koordinovanou reakci.

Sada nástrojů je doprovázena sadou Pokynů pro efektivní implementaci principů komunikace o riziku a nejlepšími postupy v přípravě a plánování napříč organizacemi.

Použití sady nástrojů STAMINA bude předvedeno prostřednictvím 12 národních a malých regionálních demonstrantů a jednoho rozsáhlého přeshraničního simulačního cvičení zahrnujícího všechny partnery konsorcia.

Identifikační kód

883441

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Financování

Horizon 2020

Projekty ukončené tuzemské

Název projektu

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS

Anotace:

Cílený výzkum nových moderních technologií, metod, metodik a postupů prakticky využitelných pro zvyšování bezpečnosti státu a jeho občanů zahrnující neodkladná a dlouhodobá opatření na ochranu obyvatel jako je varování, kolektivní a individuální ochrana, ochrana před nebezpečnými chemickými látkami, biologickými agens a zdroji ionizujícího záření, včetně specifických opatření při použití zbraní hromadného ničení. Minimalizace následků krizových situací a zvýšení úrovně připravenosti HZS ČR.

Identifikační kód

VI20152020009

Rok zahájení

2015

Rok ukončení

2020

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva

Anotace:

Průmyslový výzkum systému varování a informování obyvatelstva vedoucí ke zvýšení bezpečnosti osob při vzniku a řešení krizových situací. Ověřené funkční vzorky systému využívající moderní prvky ICT infrastruktury se zabezpečením proti zneužití. Metodika pro přenos informací mezi dispečerskými pracovišti (složky IZS, krizové štáby, osoby odpovědné za řešení mimořádných událostí) a koncovými prvky JSVI.

Identifikační kód

VI20152020019

Rok zahájení

2015

Rok ukončení

2020

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Dekontaminace sil a prostředků při podezření na výskyt rizikových a vysoce rizikových biologických agens - DEKOVRAT

Anotace:

Poskytnout jednotkám HZS ČR a AČR rozsáhlejší paletu experimentálně ověřených možností pro dekontaminaci sil (zasahující osoby v OOP), věcných prostředků a povrchu obalů na vysoce infekční biologické vzorky a odpady kontaminovaných biologickým materiálem, u kterých nelze vyčkat do vyloučení výskytu (vysoce) rizikového agens kvůli nebezpečí z prodlení. Pro simulaci kontaminace se využívá nejvíce odolná forma biologických agens – obtížně likvidovatelné spory nepatogenního simulačního agens. Experimenty se provádějí ve standardizovaných a reálných operačních podmínkách (v terénu). Verifikována stávající metodika dekontaminace od biologických agens dle listu L8 BŘ JPO, který je platným postupem využívaným v HZS ČR i AČR. Ověřovány alternativy stávající metodiky (např. různé dezinfekční prostředky, doby expozice, vliv zevních faktorů). Využití prostředků jednotek PO a AČR zajišťuje maximálně realistické provedení a výsledky. Základem experimentálního návrhu je stanovení statistických hypotéz a zajištění dostatečně velkých (statisticky významných) souborů měření. Definováním kontrolních mechanismů k zajištění validity výsledků a metodickou minimalizací falešně negativních a falešně pozitivních výsledků, kultivační procesů a interpretace výsledků je zajištěna správnost výsledků. Součástí projektu je prověření vlivu lidského faktoru na provádění dekontaminace zapojením příslušníků jednotek HZS ČR a AČR.

Identifikační kód

VI20172020095

Rok zahájení

2017

Rok ukončení

2019

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Bezpečnost občanů - krizové řízení

Anotace:

Získání poznatků, podkladů a nástrojů pro koncepční, metodickou a rozhodovací činnost při výkonu státní správy se zaměřením na zvyšování bezpečnosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva prostřednictvím zkvalitnění oblasti krizového řízení, kritické infrastruktury a civilního nouzového plánování a zvýšením připravenosti a akceschopnosti IZS (HZS).

Identifikační kód

VF20112015018

Rok zahájení

2011

Rok ukončení

2016

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (2010 - 2016)

Název projektu

Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií

Anotace:

Vypracování přehledné a srozumitelné certifikované metodiky pro efektivní komunikaci o rizicích v rámci zákona o prevenci závažných havárií ze strany veřejné správy, složek IZS, provozovatelů směrem k veřejnosti. Tato metodika vychází z nejmodernějších poznatků z oblasti komunikace o rizicích respektující zvýšené nároky na míru začlenění veřejnosti do daného procesu a uvažující odlišné úrovně komunikace a také odlišné typy příjemců sdělení.

Identifikační kód

VG20132015131

Rok zahájení

2013

Rok ukončení

2015

Financování

Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010 - 2015)

Název projektu

Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR

Anotace:

Bezpečnostní výzkum v oblasti zdokonalování schopností HZS ČR a dalších složek IZS ČR pro zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva v rámci minimalizace dopadů při krizových situací. Rozvoj protichemických opatření HZS ČR k ochraně obyvatelstva. Nové materiály pro konstrukci prostředků individuální ochrany. Umělá plicní ventilace při zasažení vysoce nebezpečnými látkami. Filtro-ventilační jednotka pro vybavení improvizovaného úkrytu budované v domácnostech a na pracovištích. Nové metody a postupy testování a měření důležitých parametrů koncových prvků varování.

Identifikační kód

VG20102015062

Rok zahájení

2010

Rok ukončení

2015

Financování

Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010 - 2015)

Název projektu

Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek.

Anotace:

Vytvoření komplexu metodických pomůcek v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a IZS ČR. Analyzování probíhající a predikování budoucí změny bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní politiku s využitím při zpracování koncepčních materiálů resortu MV v oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Formulování předmětu a trendů bezpečnostního výzkumu v podmínkách České republiky.

Identifikační kód

VD20062010A06

Rok zahájení

2006

Rok ukončení

2010

Financování

Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu (2006 - 2010)

Název projektu

Ochrana obyvatelstva a její vazby na kritickou infrastrukturu v oblasti energetických systémů

Anotace:

Výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva zahrnující zvýšení bezpečnosti ČR v případě krizových situací postihujících dodávky elektřiny, prevence a minimalizace dopadů.

Identifikační kód

RN20042005001

Rok zahájení

2004

Rok ukončení

2005

Financování

Ministerstvo vnitra, TA ČR

Název projektu

Ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami

Anotace (předmět výzkumu):

Jednotky IZS se mohou při zdánlivě běžné činnosti pohybovat v místech, kde došlo ke kontaminaci ionizujícím zářením např. při likvidaci požáru po odpálení tzv. špinavé bomby. V závislosti na předpokládané činnosti záchranářů je nutné vybavit je vhodnými typy indikátorů ionizujícího záření. Jednotky IZS musí být také vybaveny prostředky individuální ochrany, které splní účel ochrany osob před nebezpečnými látkami, ale nezpůsobí nadměrnou tepelnou zátěž organismu, aby nedošlo k ohrožení života záchranáře samotného. Při záchranné akci muže dojít k situaci, která si vyžaduje transport zasažené osoby k ošetření bez možnosti její dekontaminace. K těmto účelům je nezbytný speciální transportní prostředek vhodný jak pro chemické tak i pro biologické zasažení. Zvláštním úkolem je zajištění "citlivých" budov před chemickou nebo biologickou kontaminací přes vzduchotechnické systémy.

Identifikační kód

JB10/03

Rok zahájení

2003

Rok ukončení

2005

Financování

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu (1995 - 2006)

Název projektu

PODPORA - Výzkum podpory zdokonalování schopnosti civilní ochrany ČR

Anotace:

Získání moderních nástrojů řízení v civilní ochraně s využitím nové techniky, metodik a norem používaných v NATO a EU v oblasti přenosu informací, varování, protichemických a protiradiačních opatření a individuální ochraně obyvatelstva

Identifikační kód

RN20022002006

Rok zahájení

2002

Rok ukončení

2002

Financování

Ministerstvo vnitra, TA ČR

Projekty ukončené mezinárodní

Název projektu

CRISPRO - Zabezpečení a ochrana prostřednictvím synergií znalostí

Anotace:

Cílem projektu bylo zavést inovativní přístupy pro multiodvětvové sdílení znalostí a zajistit  náležitou připravenost a odezvu  na nouzové situace spojené s různými riziky. CRISPRO umožnilo mezinárodní spolupráci a posílilo účinnost odezvy na krizové situace.

Projekt porovnal údaje, kompetence a osvědčené postupy týkající se připravenosti a zmírňování kombinovaných mimořádných událostí a souvisejících výzev. Zavedl evropskou univerzální matici pro srovnávání praktických zkušeností a poskytl jednoduché a účinné příručky pro hodnocení rizik, připravenosti a minimalizaci škod způsobených kombinovanými mimořádnými událostmi. Položil základy funkčního rámce pro praktické strategické plánování reakcí na kombinovaná rizika společenská, na zdravotní pandemie a humanitární a ekologické mimořádné události. S využitím technologií a modelů chování v komunitě projekt fungoval jako otevřená síť pro rychlou výměnu praktických zkušeností, hodnocení rizik a dopadů vyvolaných katastrofami. Projekt shromáždil partnery, sítě a minulé/probíhající projektové iniciativy.

CRISPRO byl utvořen z diverzifikovaného konsorcia veřejných a soukromých aktérů, vědců, bezpečnostních, zdravotnických a občanských organizací a vzdělávacích sdružení ze Slovenska (ISEMI - International Security and Emergency Management Institute), Francie (SDIS 73 - Service Departemental Incendie et Secours de la Savoie), České republiky (IOO – Institut Ochrany Obyvatelstva), Portugalska (FC - Freguesia de Cordinhã) a Finska (HI - Hellenberg International). Byly zapojeny i přidružené zúčastněné strany z Bulharska, Finska, Itálie, Španělska a sdružení obcí a regionů ve východní a střední Evropě.

Identifikační kód

101017877

Rok zahájení

2021

Rok ukončení

2022

Financování

UCPM

Název projektu

R-PLAN - Vytváření sítí pro plán přeshraničního řízení rizik

Anotace:

Primárním cílem projektu bylo vytváření sítí aktérů civilní ochrany za účelem prosazení zdokonaleného přístupu k hodnocení rizik v šesti slovenských a českých přeshraničních regionech. Projekt řešili dva partneři, kteří se aktivně podíleli na analytickém, metodickém a operačním mechanismu civilní ochrany v partnerských zemích: slovenský Mezinárodní institut pro řízení bezpečnosti a mimořádných událostí (ISEMI) a český Institut ochrany obyvatelstva  (IOO). Zatímco v oblasti odezvy na mimořádné situace byla již v minulosti spolupráce navázána, projekt si kladl za cíl posílit přeshraniční spolupráci ve fázích prevence zavedením metod hodnocení rizik.

Výstupem projektu bylo vybudování sítě příslušných orgánů na národní a nižší než národní úrovni pro konkrétní rizika za účelem zlepšení  připravenosti a preventivních přístupů v oblasti civilní ochrany v přeshraničních regionech a vypracování přeshraničních plánů řízení rizik prostřednictvím harmonizace metody identifikace hodnocení rizik, školení pro aktéry civilní ochrany působící v přeshraniční spádové oblasti a vývoj společných nástrojů v oblasti sdílení dat/informací mezi přeshraničními regiony České republiky a Slovenska.

Identifikační kód

101004823

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Financování

UCPM

Název projektu

DG ECHO - Studie využitelnosti VR/AR technologií v oblasti civilní ochrany v podmínkách ČR

Anotace:

Roční projekt „Studie použitelnosti technologií VR / AR v oblasti civilní ochrany v České republice“, financovaný z nástroje The Union Civil Protection Mechanism (UCPM), Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”) byl úspěšně ukončen k 1. 9. 2021. Poskytovatelem grantu bylo Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (DG ECHO).

V rámci projektu byly vytvořeny 3D aplikace v oblasti požární dokumentace včetně nástrojů zejména z oblasti VR, pro jejich využití při výcviku Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektu je také závěrečná zpráva, která podrobněji popisuje a následně hodnotí řešení VR / AR / MR z hlediska jejich použitelnosti v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky. Ambicí této zprávy je poskytnout vhled do řešených problémů a posloužit jako základní podkladový dokument pro určení azimutu dalšího vývoje.

Identifikační kód

808786

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2021

Financování

UCPM

Závěrečná studie

STUDIE_VYUZITELNOSTI_VR_AR__v011_ENG.pdf

Název projektu

DG ECHO - Návrh nových směrů rozvoje ochrany obyvatelstva v ČR

Anotace:

Projekt je zaměřen na hodnocení potřeb pro preventivní opatření a na podporu kultury prevence a zlepšení spolupráce v rámci systému civilní ochrany v České republice. Výsledkem projektu je komplexní analytická studie zaměřená na současný český systém a přezkoumání příkladů dobré praxe z jiných evropských zemí.

Identifikační kód

808786

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2020

Financování

UCPM

Závěrečná studie Final_Study.pdf

vytisknout  e-mailem