Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

Název projektu

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS

Anotace:

Cílený výzkum nových moderních technologií, metod, metodik a postupů prakticky využitelných pro zvyšování bezpečnosti státu a jeho občanů zahrnující neodkladná a dlouhodobá opatření na ochranu obyvatel jako je varování, kolektivní a individuální ochrana, ochrana před nebezpečnými chemickými látkami, biologickými agens a zdroji ionizujícího záření, včetně specifických opatření při použití zbraní hromadného ničení. Minimalizace následků krizových situací a zvýšení úrovně připravenosti HZS ČR.

Identifikační kód

VI20152020009

Rok zahájení

2015

Rok ukončení

2020

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva

Anotace:

Průmyslový výzkum systému varování a informování obyvatelstva vedoucí ke zvýšení bezpečnosti osob při vzniku a řešení krizových situací. Ověřené funkční vzorky systému využívající moderní prvky ICT infrastruktury se zabezpečením proti zneužití. Metodika pro přenos informací mezi dispečerskými pracovišti (složky IZS, krizové štáby, osoby odpovědné za řešení mimořádných událostí) a koncovými prvky JSVI.

Identifikační kód

VI20152020019

Rok zahájení

2015

Rok ukončení

2020

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Dekontaminace sil a prostředků při podezření na výskyt rizikových a vysoce rizikových biologických agens - DEKOVRAT

Anotace:

Poskytnout jednotkám HZS ČR a AČR rozsáhlejší paletu experimentálně ověřených možností pro dekontaminaci sil (zasahující osoby v OOP), věcných prostředků a povrchu obalů na vysoce infekční biologické vzorky a odpady kontaminovaných biologickým materiálem, u kterých nelze vyčkat do vyloučení výskytu (vysoce) rizikového agens kvůli nebezpečí z prodlení. Pro simulaci kontaminace se využívá nejvíce odolná forma biologických agens – obtížně likvidovatelné spory nepatogenního simulačního agens. Experimenty se provádějí ve standardizovaných a reálných operačních podmínkách (v terénu). Verifikována stávající metodika dekontaminace od biologických agens dle listu L8 BŘ JPO, který je platným postupem využívaným v HZS ČR i AČR. Ověřovány alternativy stávající metodiky (např. různé dezinfekční prostředky, doby expozice, vliv zevních faktorů). Využití prostředků jednotek PO a AČR zajišťuje maximálně realistické provedení a výsledky. Základem experimentálního návrhu je stanovení statistických hypotéz a zajištění dostatečně velkých (statisticky významných) souborů měření. Definováním kontrolních mechanismů k zajištění validity výsledků a metodickou minimalizací falešně negativních a falešně pozitivních výsledků, kultivační procesů a interpretace výsledků je zajištěna správnost výsledků. Součástí projektu je prověření vlivu lidského faktoru na provádění dekontaminace zapojením příslušníků jednotek HZS ČR a AČR.

Identifikační kód

VI20172020095

Rok zahájení

2017

Rok ukončení

2019

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Bezpečnost občanů - krizové řízení

Anotace:

Získání poznatků, podkladů a nástrojů pro koncepční, metodickou a rozhodovací činnost při výkonu státní správy se zaměřením na zvyšování bezpečnosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva prostřednictvím zkvalitnění oblasti krizového řízení, kritické infrastruktury a civilního nouzového plánování a zvýšením připravenosti a akceschopnosti IZS (HZS).

Identifikační kód

VF20112015018

Rok zahájení

2011

Rok ukončení

2016

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (2010 - 2016)

Název projektu

Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií

Anotace:

Vypracování přehledné a srozumitelné certifikované metodiky pro efektivní komunikaci o rizicích v rámci zákona o prevenci závažných havárií ze strany veřejné správy, složek IZS, provozovatelů směrem k veřejnosti. Tato metodika vychází z nejmodernějších poznatků z oblasti komunikace o rizicích respektující zvýšené nároky na míru začlenění veřejnosti do daného procesu a uvažující odlišné úrovně komunikace a také odlišné typy příjemců sdělení.

Identifikační kód

VG20132015131

Rok zahájení

2013

Rok ukončení

2015

Financování

Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010 - 2015)

Název projektu

Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR

Anotace:

Bezpečnostní výzkum v oblasti zdokonalování schopností HZS ČR a dalších složek IZS ČR pro zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva v rámci minimalizace dopadů při krizových situací. Rozvoj protichemických opatření HZS ČR k ochraně obyvatelstva. Nové materiály pro konstrukci prostředků individuální ochrany. Umělá plicní ventilace při zasažení vysoce nebezpečnými látkami. Filtro-ventilační jednotka pro vybavení improvizovaného úkrytu budované v domácnostech a na pracovištích. Nové metody a postupy testování a měření důležitých parametrů koncových prvků varování.

Identifikační kód

VG20102015062

Rok zahájení

2010

Rok ukončení

2015

Financování

Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010 - 2015)

Název projektu

Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek.

Anotace:

Vytvoření komplexu metodických pomůcek v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a IZS ČR. Analyzování probíhající a predikování budoucí změny bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní politiku s využitím při zpracování koncepčních materiálů resortu MV v oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Formulování předmětu a trendů bezpečnostního výzkumu v podmínkách České republiky.

Identifikační kód

VD20062010A06

Rok zahájení

2006

Rok ukončení

2010

Financování

Ministerstvo vnitra, Program bezpečnostního výzkumu (2006 - 2010)

Název projektu

Ochrana obyvatelstva a její vazby na kritickou infrastrukturu v oblasti energetických systémů

Anotace:

Výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva zahrnující zvýšení bezpečnosti ČR v případě krizových situací postihujících dodávky elektřiny, prevence a minimalizace dopadů.

Identifikační kód

RN20042005001

Rok zahájení

2004

Rok ukončení

2005

Financování

Ministerstvo vnitra, TA ČR

Název projektu

Ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami

Anotace (předmět výzkumu):

Jednotky IZS se mohou při zdánlivě běžné činnosti pohybovat v místech, kde došlo ke kontaminaci ionizujícím zářením např. při likvidaci požáru po odpálení tzv. špinavé bomby. V závislosti na předpokládané činnosti záchranářů je nutné vybavit je vhodnými typy indikátorů ionizujícího záření. Jednotky IZS musí být také vybaveny prostředky individuální ochrany, které splní účel ochrany osob před nebezpečnými látkami, ale nezpůsobí nadměrnou tepelnou zátěž organismu, aby nedošlo k ohrožení života záchranáře samotného. Při záchranné akci muže dojít k situaci, která si vyžaduje transport zasažené osoby k ošetření bez možnosti její dekontaminace. K těmto účelům je nezbytný speciální transportní prostředek vhodný jak pro chemické tak i pro biologické zasažení. Zvláštním úkolem je zajištění "citlivých" budov před chemickou nebo biologickou kontaminací přes vzduchotechnické systémy.

Identifikační kód

JB10/03

Rok zahájení

2003

Rok ukončení

2005

Financování

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu (1995 - 2006)

Název projektu

PODPORA - Výzkum podpory zdokonalování schopnosti civilní ochrany ČR

Anotace:

Získání moderních nástrojů řízení v civilní ochraně s využitím nové techniky, metodik a norem používaných v NATO a EU v oblasti přenosu informací, varování, protichemických a protiradiačních opatření a individuální ochraně obyvatelstva

Identifikační kód

RN20022002006

Rok zahájení

2002

Rok ukončení

2002

Financování

Ministerstvo vnitra, TA ČR


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 17. 2. 2023 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem