Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

Název projektu

CRISPRO - Zabezpečení a ochrana prostřednictvím synergií znalostí

Anotace:

Cílem projektu je zavést inovativní přístupy pro multiodvětvové sdílení znalostí a zajistit  náležitou připravenost a odezvu  na nouzové situace spojené s různými riziky. CRISPRO umožní mezinárodní spolupráci a posílí účinnost odezvy na krizové situace.

Projekt bude srovnávat údaje, kompetence a osvědčené postupy týkající se připravenosti a zmírňování kombinovaných mimořádných událostí a souvisejících výzev. Zavede evropský univerzální matici pro srovnávání praktických zkušeností a poskytne jednoduché a účinné příručky pro hodnocení rizik, připravenosti a minimalizaci škod způsobených kombinovanými mimořádnými událostmi. Položí základy funkčního rámce pro praktické strategické plánování reakcí na kombinovaná rizika společenská, na zdravotní pandemie a humanitární a ekologické mimořádné události. S využitím technologií a modelů chování v komunitě bude projekt fungovat jako otevřená síť pro rychlou výměnu praktických zkušeností, hodnocení rizik a dopadů vyvolaných katastrofami. Projekt shromáždí partnery, sítě a minulé/probíhající projektové iniciativy.

CRISPRO je utvořeno z diverzifikovaného konsorcia veřejných a soukromých aktérů, vědců, bezpečnostních, zdravotnických a občanských organizací a vzdělávacích sdružení ze Slovenska (ISEMI - International Security and Emergency Management Institute), Francie (SDIS 73 - Service Departemental Incendie et Secours de la Savoie), České republiky (IOO – Institut Ochrany Obyvatelstva), Portugalska (FC - Freguesia de Cordinhã) a Finska (HI - Hellenberg International). Budou zapojeny i přidružené zúčastněné strany z Bulharska, Finska, Itálie, Španělska a sdružení obcí a regionů ve východní a střední Evropě.

Identifikační kód

101017877

Rok zahájení

2021

Rok ukončení

2022

Financování

UCPM

Název projektu

R-PLAN - Vytváření sítí pro plán přeshraničního řízení rizik

Anotace:

Primárním cílem projektu je vytváření sítí aktérů civilní ochrany za účelem prosazení zdokonaleného přístupu k hodnocení rizik v šesti slovenských a českých přeshraničních regionech. Projekt řeší dva partneři, kteří se aktivně podílejí na analytickém, metodickém a operačním mechanismu civilní ochrany v partnerských zemích: slovenský Mezinárodní institut pro řízení bezpečnosti a mimořádných událostí (ISEMI) a český Institut ochrany obyvatelstva  (IOO). Zatímco v oblasti odezvy na mimořádné situace je spolupráce navázána, je třeba posílit přeshraniční spolupráci ve fázích prevence zavedením metod hodnocení rizik.

Výstupem projektu bude vybudování sítě příslušných orgánů na národní a nižší než národní úrovni pro konkrétní rizika za účelem zlepšení  připravenosti a preventivních přístupů v oblasti civilní ochrany v přeshraničních regionech a vypracování přeshraničních plánů řízení rizik prostřednictvím harmonizace metody identifikace hodnocení rizik, školení pro aktéry civilní ochrany působící v přeshraniční spádové oblasti a vývoj společných nástrojů v oblasti sdílení dat/informací mezi přeshraničními regiony České republiky a Slovenska.

Identifikační kód

101004823

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Financování

UCPM

Název projektu

PROACTIVE - Lidské faktory a sociální, společenské a organizační aspekty k řešení problémů v boji proti zločinu a terorismu

Anotace:

Hlavním cílem projektu PROACTIVE je zvýšit připravenost na incident CBRN a reagovat na něj prostřednictvím lepší harmonizace postupů mezi různými kategoriemi odborníků a lepším porozuměním potřeb zranitelných skupin občanů. Tedy identifikovat problémy týkající se chování spojené s reakcí na incident CBRN a možné nedostatky ve stávajících postupech a nástrojích odborníků s ohledem na zranitelné skupiny. Zlepšit komunikaci v reálném čase a spolupráci s využitím nových nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, pro lepší povědomí o situaci a lepší koordinaci reakce.

Test kombinace vybraných nástrojů ve společných terénních cvičeních, která záměrně zahrnují různorodou populaci (zranitelné občany a nekvalifikované zaměstnance). Poskytnout doporučení zaměřená na člověka týkající se norem EU o integraci technologií a inovací CBRN, které jsou lépe přizpůsobeny potřebám všech občanů.

Identifikační kód

SU-FCT01-2018

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2022

Financování

Horizon 2020 

Název projektu

STAMINA

Anotace:

STAMINA vyvíjí inteligentní sadu nástrojů pro podporu rozhodování pro predikci a správu pandemie a ukazuje její využití odborníky na vnitrostátní a regionální úrovni v rámci hranic EU i za hranicemi EU. Sada nástrojů STAMINA umožňuje národním

plánovačům a prvním respondentům předvídat a reagovat na „známé neznámé“ v jejich každodenním úsilí o zlepšení zdravotní bezpečnosti. Hlavní funkce sady nástrojů zahrnuje:

• Analytika webových a sociálních médií v reálném čase zaměřená na sledování důvěry veřejnosti a označování možných ohnisek nemocí

• POCT a inteligentní nositelná diagnostická zařízení pro screening první linie

• Prediktivní modelování pandemického ohniska a jeho dopadu, spolu s podporou rozhodování při provádění strategie zmírňování,

• Systém včasného varování

• Nástroj pro řešení krizí, který definuje role a činnosti klíčových aktérů při řešení krizí

• Nástroj pro generování scénářů pro vytváření tréninkových scénářů

• Společný operační obraz jako hlavní rozhraní řešení umožňující včasnou a koordinovanou reakci.

Sada nástrojů je doprovázena sadou Pokynů pro efektivní implementaci principů komunikace o riziku a nejlepšími postupy v přípravě a plánování napříč organizacemi.

Použití sady nástrojů STAMINA bude předvedeno prostřednictvím 12 národních a malých regionálních demonstrantů a jednoho rozsáhlého přeshraničního simulačního cvičení zahrnujícího všechny partnery konsorcia.

Identifikační kód

883441

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Financování

Horizon 2020


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 16. 9. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem