HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

reg. č.: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002898

Dne 5. 6. 2017 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky projekt Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Projekt je spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie.

EU, MV ČR.jpgEU, MV ČR.jpg

Projekt byl předložen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžná výzva č. 36 Stanice integrovaného záchranného systému, v investiční prioritě Evropského fondu pro regionální rozvoj 5b prioritní osy 1 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

Projekt realizuje Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, který je také příjemcem dotace. Celkové výdaje projektu činí 279 112 763 Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu představují 277 932 821,13 Kč, přičemž spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu je ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu, zbývajících 15 % způsobilých výdajů je hrazeno z národních veřejných zdrojů (státní rozpočet). Nezpůsobilé výdaje projektu činí 1 179 941,87 Kč, jedná se o výdaje na úpravy venkovního prostranství v areálu stanice, které nemají dle podmínek programu přímou souvislost s výstupy projektu a neslouží k zajištění adekvátní odolnosti. Tyto výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů.

Předmětem projektu je výstavba nové stanice Havlíčkův Brod HZS Kraje Vysočina v nové dislokaci včetně úprav vnějších prostor této stanice. Nová stanice bude zázemím pro nepřetržitou službu jednotky HZS kraje a stavbu budou tvořit vlastní stavební objekty stanice s halou, včetně zázemí jako jsou např. prostory pro výcvik, odbornou přípravu, údržbu prostředků a techniky, dále zpevněné plochy, čerpací stanice PHM atd. Nová dislokace stanice umožní nasazení sil a prostředků HZS Kraje Vysočina ve stanovené době.

Výstavbou nové stanice bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP Havlíčkův Brod vůči důsledkům mimořádných událostí zejména z důvodu změn klimatu a nových rizik. Zajištění odolnosti stanice tak vytvoří podmínky pro to, aby síly a prostředky HZS Kraje Vysočina mohly efektivně zasáhnout vůči mimořádným událostem a snížit jejich dopad na území, jeho obyvatele, infrastrukturu a životní prostředí, a tak zvýšit připravenost této složky IZS na řešení mimořádných událostí z důvodu změny klimatu, případně při vzniku havárie s nebezpečnými látkami. Realizací projektu dojde ke zkrácení reakční doby zásahu. V důsledku rychlejšího zásahu daného novou dislokací se také předpokládá zvýšení bezpečnostní podpory s ohledem na řešení mimořádných události v rámci zásahového obvodu stanice.

Datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020.

Více o Integrovaném regionálním operačním programu:

https://www.irop.mmr.cz/cs/

vytisknout  e-mailem