HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat

reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003329

Dne 29. 3. 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí České republiky projekt Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat. Projekt je spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie (Fond soudržnosti) a z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele.

EU, MŽP.pngEU, MŽP.png

Projekt byl předložen v rámci 39. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, kterou vyhlásilo ke dni 1. 7. 2016 Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Dne 31. 5. 2017 Ministerstvo životního prostředí u tohoto projektu schválilo podporu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele, o kterou Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jakožto příjemce dotace na základě informace o možnosti čerpání této podpory dodatečně požádal.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti stanice pomocí zateplení obvodových stěn a ploché střechy. Realizací projektu dojde k vytvoření nové pohledové omítky i střešní krytiny a k výměně garážových vrat. Z architektonického i funkčního pohledu bude obnovena prakticky celá budova. Z energetického hlediska dojde ke snížení spotřeby energie o 51,5 % a ke zlepšení klasifikační třídy energetické náročnosti z třídy D na třídu B. Dosáhne se snížení nákladů na provoz stanice a zlepšení tepelné pohody na pracovišti a rovněž snížení dopadů na životní prostředí plynoucí především z úspory na vytápění budovy. Roční spotřeba energie klesne po realizaci projektu z původních 109,253 MWh/rok na 57,453 MWh/rok, celková úspora tedy bude činit 51,8 MWh/rok.

Realizace projektu byla zahájena dne 13. 8. 2018. V průběhu provádění stavebních prací byla poskytovatelem dotace a správcem programu schválena žádost o změnu v projektu spočívající v záměně původně navrhované střešní krytiny a s tím související prodloužení termínu plnění stavby. Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu v průběhu prací na staveništi. Termín ukončení realizace projektu je tak nově stanoven dne 31. 7. 2019.

Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové výdaje projektu činí 3 638 204,87 Kč, přičemž veškeré výdaje jak na projektovou přípravu, tak i na realizaci zateplení v souhrnné výši 3 364 771,96 Kč jsou způsobilé. Podíl EU z Fondu soudržnosti představuje 40 %, 15 % bude hrazeno z národních veřejných zdrojů (státní rozpočet) a zbývajících 45 % bude čerpáno na dosud nevyfakturované výdaje z podprogramu Nová zelená úsporám. Zbývající částka ve výši 273 432,91 Kč představuje vícepráce na realizaci záměny střešní krytiny a v rozpočtu projektu figuruje jako nezpůsobilý výdaj.

Více o Operačním programu Životního prostředí:http://www.opzp.cz

vytisknout  e-mailem