HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projektová dokumentace

Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení
Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Žádost o stavební povolení spolu s předepsanou dokumentací podává stavebník u stavebního úřadu. Nedílnou součástí projektové dokumentace stavby (projekt), která se předkládá ke stavebnímu řízení, je také požárně bezpečnostní řešení stavby (dříve nazývané požární zprávou).
Kdo podává žádost
Žádost o stanovisko k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení je povinen podat stavebník(rozumí se tím též investor a objednatel stavby) osobně nebo písemně místně příslušnému HZS Pardubického kraje - krajské ředitelství(působnost okres Pardubice) nebo územní odbory Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí
 
Jak a kam se obrátit
Stavebník je povinen nejdříve zajistit zpracování projektové dokumentace jím navrhované stavby nebo jiné stavební úpravy podléhající stavebnímu řízení, a to prostřednictvím osoby oprávněné k vybraným činnostem ve výstavbě (projektant).
Dále předloží žádost o vydání stanoviska k požárně bezpečnostnímu řešení stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje.
K vyřízení žádosti se musí občan obrátit:
   - V případě potřeby poskytuje stavebníkovi příslušné konzultace (v úředních dnech) místně příslušný hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a věcně příslušný stavební úřad.
   - V případě žádosti o stanovisko je třeba obrátit se na místně příslušný územní odbor /krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, který je dotčeným orgánem státní správy v této věci.
 
Co musíte předložit Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované oprávněnou osobou (projektantem), a to ve dvou vyhotoveních (jedno vyhotovení si ponechá HZS pro vlastní potřebu).
 
Poplatky Posouzení dokumentace stavby v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.
Další účastníci,Další činnosti Dalšími účastníky jsou místně a věcně příslušný stavební úřad, ostatní dotčené orgány státní správy (podle druhu a rozsahu stavby) a ostatní účastníci stavebního řízení (v případě pochybností o rozsahu účastníků stavebního řízení rozhodne věcně příslušný stavební úřad).
 
Elektronická forma služby
Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.
 
Právní úprava - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 
Opravné prostředky
Opravné prostředky se uplatňují odvoláním proti rozhodnutí stavebního úřadu podle správního řádu.
 
Sankce V případě provedení stavby bez stavebního povolení podléhá sankcím podle stavebního zákona.
 

vytisknout  e-mailem