Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní - 5 let udržitelnosti

31. 12. 2020 (Vladimíra Kracíková) - Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013. Příjemcem dotace bylo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

logo_IOP_ _EU_ _text_-_2.jpg

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky realizovalo s využitím uvedeného dotačního titulu řadu dalších projektů směřujících do zvýšení akceschopnosti, kvality a efektivnosti řešení mimořádných událostí ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky, ale pouze projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní byl realizován v režimu tzv. velkých projektů dle článku 39 – 43 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. To znamená, že projekt byl schválen přímo Evropskou komisí a ta k němu vydala „Rozhodnutí Komise ze dne 14. 8. 2014 o velkém projektu „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“, který je součástí Integrovaného operačního programu pro strukturální pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v regionech v České republice“. Tím došlo ke schválení obsahové stránky projektu a finančního příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci projektu. Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky byl jediným projektem Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013, který byl realizován v režimu velkých projektů.

Realizační fáze projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky byla ukončena k 31. prosinci 2015, pětiletá povinná doba udržitelnosti je ukončena k 31. prosinci 2020. Během této doby jsou výstupy projektu využívány Hasičským záchranným sborem České republiky k řešení mimořádných událostí, při taktických a prověřovacích cvičeních a v neposlední řadě také k propagaci činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky. Níže v textu uvádíme vybrané příklady (nikoli úplný výčet) nasazení techniky (část 1) a kapacit (část 2) při řešení mimořádných událostí, využití techniky a kapacit při taktických a prověřovacích cvičeních (část 3) a k propagaci činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky (část 4). 

1.   Technika – příklady nasazení při řešení mimořádných událostí


 

a) CAS velkokapacitní s vysokotlakou vodou CAS 30/9000/540 – S3VH

CAS velkokapacitní s vysokotlakou vodou CAS 30/9000/540 – S3VH (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje) byla např. dne 7. června 2019 využita 2x při řešení mimořádných událostí vzniklých v důsledku dešťů/záplav na území Jihomoravského kraje (Brno).

Obrazová dokumentace k mimořádným událostem a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/clanek/rekapitulace-udalosti-po-vydatnem-desti-v-jihomoravskem-kraji.aspx


 

b) Čerpadlo kalové přenosné s příslušenstvím – motorové čerpadlo PH-1200-S

Kalové čerpadlo přenosné s příslušenstvím – motorové čerpadlo PH-1200–S–2 ks
(Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje) – čerpadla byla využita např. pro čerpání vody u zásahů v důsledku povodní/přívalových dešťů a silných bouřek dne 20. června 2019 (Slavkov u Brna), 19. června 2019 (Slavkov u Brna), 13. června 2019 (2x – Ivanovice na Hané) a dne 7. června 2019 (Brno-město).
Obr. 1a a 1b do textu.png

Obrazová dokumentace k mimořádným událostem a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/clanek/jihomoravsti-hasici-ve-ctvrtek-opet-odstranovali-nasledky-bourek.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/stredecni-bourky-zamestnaly-hasice.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/silne-bourky-navysily-pocet-vyjezdu.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/rekapitulace-udalosti-po-vydatnem-desti-v-jihomoravskem-kraji.aspx


 

c) Velitelský automobil VEA Ford Ranger 4x4

Velitelský automobil VEA Ford Ranger 4x4 (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje) byl využit např. u lokální povodně v Týnci dne 20. srpna 2019 a v Meznu dne 1. září 2019.

Obr. 2a a 2b do textu.png


 

d) Cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540-S3R a CAS 20 T Cobra

Cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540-S3R a CAS 20 T Cobra (obě Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje) byly využity např. na Prostějovsku při řešení následků bleskové povodně ve dnech 10. července 2017 až 13. července 2017, která souvisela s bouřkami a silným větrem. CAS 30/9000/540-S3R byla dále využita např. při oplachu komunikací od naplaveného bahna po přívalovém dešti dne 11. července 2017 ve Smržicích (celkem 3 mimořádné události).

Cisterna CAS 20 T Cobra T-815 byla využita např. na Prostějovsku ve dnech 10. července 2017 až 13. července 2017 při řešení celkově 12 mimořádných událostí, a to zejména při čerpání vody po přívalovém dešti. Dne 10. července 2017 bylo prováděno čerpání vody z kotelny v Prostějově, čerpání vody ze zatopeného domu ve Smržicích a při odčerpání cca 1,5 m vody ze sklepa a přilehlé kotelny v Prostějově. Kromě toho byla také nasazena při odstranění stromů přes komunikaci v Seloutkách, které se vyvrátily v důsledku přívalové vody a silného větru. V čerpání vody a odstraňování spadlých stromů byla uvedená technika využita i následující dva dny (11. července 2017 a 12. července 2017), například při čerpání vody z výtahové šachty, z kotelen, sklepů, garáží převážně v Prostějově, dále v Krasicích a v Čechách pod Kosířem.

Obr. 3a a 3b. do textu.pnge) Požární kontejnerový nosič PKN – SCANIA 6x6

Požární kontejnerový nosič Scania 6x6 (Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje) byl využit dne 10. července 2017 při odvozu pytlů s pískem, ze kterých se stavěly provizorní protipovodňové hráze v Krasicích a ve Smržicích.

Obrazová dokumentace k mimořádným událostem dle výše uvedených bodů c) – e) a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
http://www.hzscr.cz/clanek/vyjezdy-hasicu-kvuli-bourkam.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
http://www.tvmorava.cz/clanek/3023/silne_bourky_a_privalove_deste_potrapily_stredni_moravu
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/bourky-radily-v-kraji-na-prostejovsku-se-stavely-hraze-20170710.html


 

f) Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody a hadicový kontejner k čerpadlu pro dálkovou dopravu vody s 1 km hadic

Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody a sada 1 km hadic s průměrem 150 mm uložených v hadicovém kontejneru (obojí Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje) byly využity například dne 21. února 2017 v Olomouci – Holice u mimořádné události typu technická pomoc – čerpání vody. Čerpadlo bylo nasazeno při odčerpávání vody ze zatopeného autosalonu. Voda přitékající z promrzlých polí po vydatných srážkách nestačila během dne odtékat a zaplavila areál autosalonu. Po příjezdu na místo 21. února 2017 v odpoledních hodinách bylo zjištěno, že se jedná o tekoucí vodu, která se valila z pole nad autosalonem. Došlo k zatopení objektu autoservisu, přilehlých komunikací, zahrádkářské osady a malé části objektu trafostanice. Jednotka požární ochrany se pokusila zjistit rozsah přítoku a stav odtoku do nedalekého náhonu, kde provedla vyčištění zanesených míst. Ve spolupráci s řídícím důstojníkem bylo rozhodnuto o zahájení čerpání vody a na místo byly povolány další jednotky požární ochrany včetně čerpacího kontejneru (HSF), současně byl zajištěn dovoz pytlů s pískem. V souvislosti s velkým objemem valící se vody byly zřízeny sektory/bojové úseky a také byl zřízen štáb velitele zásahu, přičemž současně byla čerpána voda z místa události, přečerpávána voda skrz propusť náhonu, který nestíhal odčerpávanou vodu dál odvádět, a byly pokládány pytle s pískem pro snížení účinku tekoucí vody na autosalon. Voda byla čerpána až do ranních hodin 23. února 2017, kdy bylo rozhodnuto o dalším monitoringu a znovuotevření přilehlých komunikací včetně dálničního přivaděče.

Obr. 4a. 4b a 4c do textu.png

Obrazová dokumentace k mimořádným událostem a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=eZV0Dij5KRY
http://www.hzscr.cz/clanek/voda-z-poli-zatopila-autosalon-v-olomouci-mistni-cast-holice.aspx
https://zpravy.idnes.cz/vystraha-meteorologobe-0s7-/domaci.aspx?c=A170221_123302_domaci_cen 

2.   Kapacity – příklady nasazení při řešení mimořádných událostí


 

a) Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu

Například v červnu 2016 realizoval Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu výdej vysoušečů zdiva pro odstraňování následků lokálních povodní v Kraji Vysočina – zápůjčka trvala do 30. září 2016.

Dále například v srpnu 2016 poskytl Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu ze svých zásob 5 ks elektrocentrál v hodnotě 200 tis. Kč jako humanitární pomoc a dar pro Republiku Makedonie k odstraňování následků velkých povodní v dané oblasti.

Např. v dubnu a květnu 2017 provedl Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu zápůjčku vysoušečů zdiva pro odstraňování následků lokálních povodní v Kraji Vysočina
– zápůjčka trvala do 30. července 2017.

Obr. 5a, 5b, 5c, 5d do textu_2.png


 

b) Polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě

Polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě byl např. v období od listopadu 2016 do října 2017 využíván pro zkoušky jízdy v klidné vodě následující požární automobilové techniky: CAS 20 a CAS 30 na podvozcích TATRA 815 PR 2 6x6.1, TATRA 815-2 TERRNO 4x4.2, TATRA T815-7 6x6.2 a vozidla CAS 20 na podvozku SCANIA.

Např. v červnu, červenci a srpnu 2018 byl polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě využit pro zkoušky k ověření parametrů a funkčnosti plovoucích čerpadel, které jsou používány Hasičským záchranným sborem České republiky.

V  roce 2019 byl polygon využit k dalším zkouškám. Jednalo se o jízdy v klidné vodě požární automobilové techniky, pro ověření výšky brodivosti požadované v technických zadávacích podmínkách výběrových řízení pro nákup automobilové techniky Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Konkrétně se jednalo o testy vozidel CAS 20/4000/240 – S2T na podvozku TATRA 815 TERRA, CAS 30/9000/540 – S3VH na podvozku TATRA 815-7 6x6 a CAS 20/4000/240 – S2T na podvozku SCANIA P380 CP28L.

V r. 2020 bylo polygonu využito především pro zkoušky velkoobjemových motorových čerpadel.


 

c) Základna pro dislokaci speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky

Například v červnu 2018 zasahovali 4 příslušníci Základny pro dislokaci speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky (= síly Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, Záchranné roty Jihlava; dále jen Základna) se 6 ks techniky (využit byl mj. velitelský automobil) na žádost Magistrátu města Jihlava při odstranění následků povodní v obci Staré Hory u Jihlavy. Jednalo se o odbagrování zeminy, demolici mostku s propustí a následný odvoz sutě na skládku.

V červnu 2019 příslušníci Základny s technikou (využit byl mj. požární kontejnerový nosič PKN – S3 TATRA 815) zasahovali u mimořádné události – likvidace následků povodně v Čechách pod Kosířem.

V září 2019 byly příslušníci Základny s technikou (využit byl univerzální dokončovací stroj UDS 214 T815) vysláni do Lašovic (okres Rakovník) k odstraňování následků bleskových povodní – provedli uvolnění koryta potoku.

Dokumentace k mimořádné události prezentovaná ve sdělovacích prostředcích je dostupná na:
https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/meznem-se-valila-voda-s-bahnem-20190901.html 

3.   Technika a kapacity – příklady využití při prověřovacích a taktických cvičeních


 

a) Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu

Například v dubnu 2019 byli pracovníci Skladu prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu zapojeni do cvičení složek integrovaného záchranného systému v Rozvadově.


 

b) Polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě

Například v průběhu podzimu 2019 byl s využitím polygonu pro zkoušky jízdy v klidné vodě proveden výcvik řidičů Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky jízdy v hluboké, klidné vodě, při využití techniky, kterou útvar disponuje.

Obr. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e a 6f do textu.png


c) Základna pro dislokaci speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky

Personál Základny byl využit například při taktickém cvičení Hasičského záchranného sboru České republiky v Liběchově (Středočeský kraj) v březnu 2018. Cvičení bylo zaměřeno na provedení nácviku činnosti odřadu – několikadenního nasazení velkoobjemového čerpání vody v rámci povodní. Tři příslušníci Základny se účastnili tohoto cvičení jakožto týlové zabezpečení jednotky.

Kapacity Základny byly dále využity například při taktickém cvičení – evakuace osob při bleskové povodni v říjnu 2019 na Těrlicku (okres Karviná). Při cvičení byl zapojen personál Základny i technika (využit byl velitelský automobil VEA Ford Ranger 4x4).

Obr. 7a, 7b, 7c, 7d a 7f do textu.png

Informace k taktickému cvičení prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/cviceni-terlicko-nadrz-zachrana-evakuace-prehrada.A191004_152913_ostrava-zpravy_woj
https://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/cviceni-izs-na-terlicke-prehrade201909.html?photo=1


 

d) Technika

Cvičení „Povodeň 2017“

Například ve dnech 7. září 2017 a 8. září 2017 se na území Olomouckého kraje uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení (včetně Hasičského záchranného sboru České republiky) a jednotek sborů dobrovolných hasičů města Olomouc „Povodeň 2017“. Námětem cvičení byla konkrétní simulovaná mimořádná událost – povodeň, kdy zvýšená hladina řeky Moravy, která v Olomouci dosáhla nejvyššího stupně povodňové aktivity a zasáhla téměř čtvrtinu města. Jednalo se o situaci podobné té, která Olomouc skutečně zasáhla před 20 lety, kdy voda zaplavila rozsáhlé území města. Cvičení bylo připraveno ve spolupráci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce.

Cvičení bylo složeno ze dvou částí – ze štábní a z praktické. Štábní část cvičení měla za cíl prověřit metodické postupy orgánů krizového řízení města Olomouce a ORP Olomouc při mimořádné povodňové události většího rozsahu. Obsahem praktické části cvičení byla instalace mobilního protipovodňového hrazení a ukázka práce velkokapacitního čerpadla a další speciální techniky, která by byla v případě povodní nasazena.

Při cvičení byla využita také vybraná technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky pro řešení povodní. Nasazeny byly:
1. Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody v kontejnerovém provedení (HSF).
2. Hadicový kontejner k čerpadlu pro hloubky a dálkovou dopravu vody (HSF).
3. Požární kontejnerový nosič S – Scania G 440 CB 6x6. (vše Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje).

Obr. 8a a 8b do textu.jpg

Obrazový materiál a informace o cvičení zveřejněné ve sdělovacích prostředcích jsou k dispozici na:
http://www.tvmorava.cz/clanek/3194/v_olomouci_probehlo_cviceni_quot_povoden_2017_quot_
https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/21566


Taktické cvičení „Potopa 2019“

Dále například dne 25. září 2019 proběhlo krajské taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému „Potopa 2019“. Cvičení se uskutečnilo v Karlovarském kraji, v okolí Chebu (především na vodních nádržích Jesenice a Skalka).

Námětem cvičení byla stoletá povodeň; úkolem byla záchrana osob z různých situací, které vycházely z reálných podmínek a zkušeností záchranářů při řešení povodní. Během cvičení byl připraven a vyslán odřad Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se zaměřením na záchranné práce při povodních s požadavkem na technickou a personální soběstačnost pro pokrytí úkolů jednotek požární ochrany na přiděleném území po dobu dvou dní. Odřad se přesunul na Chebsko, kde na ploše letiště Cheb vybudoval své seřadiště techniky včetně místa pro zázemí všech zúčastněných složek a také asistenční centrum pomoci, které slouží pro zajištění základních potřeb zachráněných osob.

Během cvičení bylo prověřeno nasazení sil a prostředků při různých mimořádných událostech v rámci povodní – výbuch a následný požár v garážích u hráze přehrady, kdy povodeň zamezila přístup hasičů jiným způsobem než po vodě či ze vzduchu. V rámci dalších cvičných úkolů hasiči zachraňovali osoby uvízlé na zaplavené mostní konstrukci, vodáky z převráceného raftu, osoby uvízlé v rozvodněné řece, další osoby uvězněné na utrženém pontonu, který nekontrolovaně plul po vodní hladině, zraněné po pádu z vyvýšených míst do vody, osoby pohřešované na různých místech zasažených velkou vodou. Vždy se jednalo o místa, na kterých bylo nutné využít přístup pouze z vody na lodích či s použitím letecké záchranné služby.

Zachráněné figuranty převážela zdravotnická záchranná služba či přepravní prostředky hasičů
na určená místa, kde byla simulována zdravotnická zařízení, či do asistenčního centra pomoci.
Zde bylo nutné provést přesnou evidenci zachráněných osob a byly jim poskytnuty prostředky
pro nouzové přežití a první psychologická pomoc.

Cvičení se zúčastnily jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které během cvičení plnily zadané úkoly. Dalšími účastníky cvičení byli členové dalších základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému – Policie České republiky, zdravotnické záchranné služby, armády či Vodní záchranné služby.

Obr. 9a, 9b, 9c a 9d_2.jpg

Při cvičení byla nasazena mj. technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní:
1. Celokovové plavidlo MARINE 17F, lodní motor ENVIRUDE E60, přívěs PV 01-L
2. Nafukovací plavidlo GRAND RANGER R420, lodní motor ENVIRUDE E30.
(obojí Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje)

Pozn.: Obrazová dokumentace k akci „Potopa 2019“ a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.pozary.cz/clanek/218356-potopa-2019-nametem-cviceni-slozek-izs-na-chebsku-byla-stoleta-povoden/


Taktické cvičení na realizaci protipovodňových opatření a činnost krizového štábu – Beroun

Dále například dne 10. října 2019 proběhlo v Berouně taktické cvičení na realizaci protipovodňových opatření a činnost krizového štábu. Cvičení bylo pořádáno v gesci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ve spolupráci s městem Beroun. Při cvičení byla nasazena technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní:

  • Vyprošťovací automobil VYA – S3Z TATRA 815-7, v hmotnostní třídě S - typ AV 20.1 na podvozku Tatra T 815-731R32/417 (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje).

Foto_10a_vyprostovaci_automobil_cviceni_Beroun.JPG 

4.   Technika a kapacity – příklady využití při propagaci činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky


 

a) Návštěva generálních ředitelů V4

Např. dne 18. května 2016 proběhla návštěva generálních ředitelů zemí Visegrádské skupiny. V rámci prohlídky generální ředitelé V4 shlédli mj. polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě, Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu a další výstupy projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky. Současně byla pro generální ředitele V4 provedena ukázka prostředků Skladu prostředků humanitární pomoci.

Obr. 11a a 11b do textu.jpg

Tisková zpráva a fotografie k akci jsou dostupné na:
http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v4-byla-diskutovana-v-praze.aspx
http://www.hzscr.cz/fotogalerie/18-05-2016-jihlava-navsteva-generalnich-reditelu-zemi-visegradske-skupiny.aspx


 

b) Hasičská fontána 2018

Večer 2. června 2018 v rámci akce „Hasičská fontána 2018“ více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky vzdalo poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast společně vytvořilo největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se díky hasičským stříkačkám vzedmula do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvořila unikátní vizuální zážitek, kdy se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku. Na akci byla využita mj. vybraná technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní:

1. Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody v kontejnerovém provedení.
2. Hadicový kontejner k čerpadlům pro hloubky a dálkovou dopravu vody.
(obojí Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje).

Obrazová dokumentace k akci Hasičská fontána 2018 a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/clanek/oslavy-steho-vyroci-vzniku-republiky.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/nejvetsi-hasicskou-fontanou-uctili-hasici-vyroci-vzniku-ceskoslovenska.aspx


 

c) Dny NATO 2018

V rámci expozice Hasičského záchranného sboru České republiky na Dnech NATO 2018 konaných ve dnech 16. září 2018 až 20. září 2018 v Ostravě byla předvedena statická ukázka Hasičského záchranného sboru České republiky s využitím obojživelného vozidla Quadski XL (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje), které bylo pořízeno v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní.

Obr. 12a a 12b do textu_2.jpg

Obrazová dokumentace k akci Dny NATO a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/akce/dny-nato-v-ostrave-16-20-9-2009.aspx


 

d) Přehlídka 2018 k 100. výročí vzniku Československa

Během akce Přehlídka 2018, která se konala dne 28. října 2018 na Evropské třídě v Praze u příležitosti oslav 100. výročí Československa, byla v průvodu prezentována vybraná technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní.

Technika pořízená v rámci uvedeného projektu byla prezentována také během statických ukázek techniky složek integrovaného záchranného systému, která proběhla ve dnech 26. října 2018 a 27. října 2018 v Praze na Letenské pláni jako doprovodná akce k Přehlídce 2018.

Detaily k uvedeným akcím viz samostatné přílohy č. 13a a 13b.

Obrazová dokumentace k akci Přehlídka 2018 (vč. doprovodných akcí) a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/pochod-hasicu-na-prehlidce.aspx
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/hasici-se-na-letenske-plani-tesi-velkemu-zajmu-navstevniku.aspx


 

e) Den otevřených dveří na projektu Národní základna humanitární pomoci a Zbirožské hasičské tatrování 2019

Dne 25. května 2019 proběhla ve Zbirohu společná akce Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Den otevřených dveří na projektu Národní základna humanitární pomoci a Zbirožské hasičské tatrování 2019. Na této společné akci byly prezentovány mj. prostředky Skladu prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu v Jihlavě a rovněž vybraná technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní.

Detaily k uvedené akci viz samostatná příloha č. 14.

Obrazová dokumentace k akci Den otevřených dveří na projektu Národní základna humanitární pomoci a Zbirožské hasičské tatrování 2019 a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/hasici-cr-fotogalerie-2450-zbirozske-hasicske-tatrovani-2019.aspx
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/ten-pravy-prazdninovy-vylet.aspx


 

f) Výroční konference Integrovaného regionálního programu pro období 2014 – 2020

Dne 9. října 2019 proběhla v areálu Hasičského záchranného sboru České republiky v Jihlavě ukázka prostředků a techniky v rámci doprovodného programu k výroční konferenci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2007 – 2013, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci doprovodného programu si účastníci prohlédli mj. Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu, Základnu pro dislokaci speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky a shlédli zkoušku požární techniky v polygonu pro zkoušky jízdy v klidné vodě. Během doprovodného programu k Výroční konferenci 2019 byla prezentována vybraná technika pořízená v rámci projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní.

Detaily k uvedené akci viz samostatná příloha č. 15.

Obrazová dokumentace k akci Výroční konference Integrovaného regionálního operačního programu 2019 a informace prezentované ve sdělovacích prostředcích jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/clanek/podpora-integrovaneho-zachranneho-systemu-z-eu-fondu.aspx
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/VK-IROP/Vyrocni-konference-IROP-Podpora-integrovaneho-za


 


LOGA IOP EU MMR MV.png
 

Základní informace o projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu řešení mimořádných událostí (zejména povodní) působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek, jako segment systému ochrany obyvatelstva. Současně byla projektem zlepšena připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky jako základní složky integrovaného záchranného systému na řešení rozsáhlých a přívalových povodní a dalších druhů mimořádných událostí tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací prováděných Hasičským záchranným sborem České republiky byla garantována občanům ve všech regionech České republiky.

Cílů projektu bylo dosaženo pořízením moderní techniky a technologií pro záchranné a likvidační práce prováděné Hasičským záchranným sborem České republiky a vytvořením hmotných podmínek pro účelnější zvládnutí logistického zabezpečení poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu v ohrožených a zatopených oblastech a pro rychlejší nasazení speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky, jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, pověřené budováním tohoto systému a řízením povodňových prací.

Výstupy projektu jsou představovány pořízenou technikou, technologiemi, prostředky a vytvořenými kapacitami (hmotnými podmínkami) pro Hasičský záchranný sbor České republiky pro zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro řešení povodní, které jsou určeny pro:
1. Řízení zásahu
2. Záchranné práce
3. Nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc
4. Likvidační práce.

Více o projektu:
https://www.hzscr.cz/clanek/faze-udrzitelnosti-zaverecna-informace-k-realizovanemu-projektu-pripravenost-hasicskeho-zachranneho-sboru-ceske-republiky-k-reseni-povodni.aspx

Tisková zpráva a fotografie ze slavnostního předání výstupů projektu:
https://www.hzscr.cz/clanek/slavnostni-otevreni-arealu-hzs-cr-v-jihlave.aspx

Tisková zpráva „POVODNĚ 1997 dvacet let poté aneb co všechno je už jinak“
https://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2017-cervenec-povodne-1997-dvacet-let-pote-aneb-co-vsechno-je-uz-jinak.aspx

Více o Integrovaném operačním programu pro období 2007 – 2013 (IOP):
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/programove-obdobi-2007-2013/programy-2007-2013/tematicke-operacni-programy-(1)/iop

Seriál „IOP – kvalita života“
https://www.youtube.com/user/crrcr2013


 plk. Ing. Vladimíra Kracíková
vedoucí oddělení strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
 

Odkazy do noveho okna

Foto_12b_DnyNATO2018

Foto_12b_DnyNATO2018 

Detailní náhled

Foto_12a_DnyNATO2018

Foto_12a_DnyNATO2018 

Detailní náhled

Foto_11b_V4_navsteva_garaze_technika

Foto_11b_V4_navsteva_garaze_technika 

Detailní náhled

Foto_11a_V4_navsteva_polygon

Foto_11a_V4_navsteva_polygon 

Detailní náhled

Foto_10a_vyprostovaci_automobil_cviceni_Beroun

Foto_10a_vyprostovaci_automobil_cviceni_... 

Detailní náhled

Foto_9d_Potopa 2019

Foto_9d_Potopa 2019 

Detailní náhled

Foto_9c_Potopa 2019_nafukovaci_plavidlo

Foto_9c_Potopa 2019_nafukovaci_plavidlo 

Detailní náhled

Foto_9b_Potopa 2019_nafukovaci_plavidlo

Foto_9b_Potopa 2019_nafukovaci_plavidlo 

Detailní náhled

Foto_9a_Potopa 2019_nafukovaci_vzadu_celokovove_plavidlo

Foto_9a_Potopa 2019_nafukovaci_vzadu_cel... 

Detailní náhled

Foto_8b_cviceni_Povoden_2017

Foto_8b_cviceni_Povoden_2017 

Detailní náhled

Foto_8a_cviceni_Povoden_2017

Foto_8a_cviceni_Povoden_2017 

Detailní náhled

Foto_7e_Zakladna_vycvik_ilustracni

Foto_7e_Zakladna_vycvik_ilustracni 

Detailní náhled

Foto_7d_Zakladna_vycvik_ilustracni

Foto_7d_Zakladna_vycvik_ilustracni 

Detailní náhled

Foto_7c_Zakladna_vycvik_ilustracni

Foto_7c_Zakladna_vycvik_ilustracni 

Detailní náhled

Foto_7b_Zakladna_vycvik_ilustracni

Foto_7b_Zakladna_vycvik_ilustracni 

Detailní náhled

Foto_7a_Zakladna_vycvik_ilustracni

Foto_7a_Zakladna_vycvik_ilustracni 

Detailní náhled

Foto_6f_polygon_cerpadla

Foto_6f_polygon_cerpadla 

Detailní náhled

Foto_6e_polygon_nastupni_plocha

Foto_6e_polygon_nastupni_plocha 

Detailní náhled

Foto_6d_polygon

Foto_6d_polygon 

Detailní náhled

Foto_6c_polygon

Foto_6c_polygon 

Detailní náhled

Foto_6b_polygon

Foto_6b_polygon 

Detailní náhled

Foto_6a_polygon

Foto_6a_polygon 

Detailní náhled

Foto_5d_sklad_normativy_zasob

Foto_5d_sklad_normativy_zasob 

Detailní náhled

Foto_5c_sklad_normativy_zasob

Foto_5c_sklad_normativy_zasob 

Detailní náhled

Foto_5b_sklad_normativy_zasob

Foto_5b_sklad_normativy_zasob 

Detailní náhled

Foto_5a_sklad_manipulacni_technika_z_projektu

Foto_5a_sklad_manipulacni_technika_z_pro... 

Detailní náhled

Foto_4c_Somati_Holice

Foto_4c_Somati_Holice 

Detailní náhled

Foto_4b_Somati_Holice

Foto_4b_Somati_Holice 

Detailní náhled

Foto_4a_Somati_Holice

Foto_4a_Somati_Holice 

Detailní náhled

Foto_3b_OLK

Foto_3b_OLK 

Detailní náhled

Foto_3a_OLK

Foto_3a_OLK 

Detailní náhled

Foto_2b_SČK - VEA L2 FORD RANGER

Foto_2b_SČK - VEA L2 FORD RANGER 

Detailní náhled

Foto_2a_SČK - VEA L2 FORD RANGER

Foto_2a_SČK - VEA L2 FORD RANGER 

Detailní náhled

Foto_1b_JMK_PH_1200

Foto_1b_JMK_PH_1200 

Detailní náhled

Foto_1a_JMK_PMČ_PH_1200

Foto_1a_JMK_PMČ_PH_1200 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem