Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlídka objektu

I. světová válka předznamenala vznik civilní protiletecké ochrany (CPO) v bývalém Československu. Na panelech je popsán a zobrazen vývoj organizační struktury CPO od roku 1934 do roku 1949, vývoj civilní obrany od roku 1951 a vývoj civilní ochrany po roce 1993. 

Zvukový průvodce             

Pro přehlednost jsou prostory expozice číselně označeny 1 až 44  (místností a prostorů) na celé trase prohlídky.

V MÍSTNOSTI Č. 1 se nachází kolekce plynových masek  

- z období let 1921 - 1960 tuzemské a zahraniční výroby.   

Podrobně je zachycen vývoj ventilkové soustavy  protiplynových masek, pozornosti by neměly ujít ochranné masky pro koně.

V MÍSTNOSTI Č. 2 jsou vystaveny dokumenty o použití bojových chemických látek na západní frontě v I. světové válce, účincích leteckého bombardování.
- panel věnovaný obětem I. a II. světové války a panel vzniku Československé republiky,          
- dokumenty o vzniku CPO ve 30. letech minulého století,
-  dokumenty  o úloze civilních korporací,
- dokumenty o Československém červeném kříži a předsedkyni jeho výboru  Dr. Alici  Masarykové,
- jednotlivé panely vás seznamují s legislativou CPO, její organizační strukturou a formami odborné přípravy personálu.
0 - dokumenty vztahující se k období tzv. “ protektorátu“,
- obnova CPO po roce 1945.
Upřímná touha po míru nemůže překážet přípravám k obraně státu proti narušitelům míru, naopak obě snahy jdou spolu ruka v ruce. Zkušenosti z poslední minulé války ukázaly bohužel, že moderní bojové prostředky neušetří ani bezbranné obyvatelstvo v obcích, ba některé názory na způsob vedení boje dokonce k takovému ohrožení směřují…“.  (Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 82/1935).
Po opuštění místnosti č. 1 a č. 2 si vlevo prohlédněte dobové fotografie s tematikou přípravy vojenských a nevojenských sil CO v působnosti bývalého Štábu CO Jihočeského kraje.

V zúžené části chodby jsou vystaveny panely s novodobými prostředky individuální ochrany obyvatelstva.

Na konci chodby na čelní stěně je umístěn panel služeb nevojenské části CO.

Před ním odbočíme vlevo do MÍSTNOSTI Č. 3. 
uvnitř se nachází  vstupní část zařízení zdravotnické služby CO, tzv. „polní nemocnice“, na kterou navazuje operační sál a lůžková část polní nemocnice.

Po opuštění polní nemocnice půjdeme chodbou, po levé straně uvidíme figurínu (popis ochranného obleku je na figuríně).

V MÍSTNOSTI Č. 40.   jsou na panelech zachyceny:
-    struktura řízení CO,
-    úloha vojenských záchranných útvarů CO a jejich technika,
-    pomoc poskytovaná  útvary  civilnímu obyvatelstvu.
0

V přístěnku místnosti č. 40 je prezentován účel a vybavení pozorovatelen CO, včetně panoramatického zobrazení pozorování určeného místa.  

Pokud se rozhodnete si odnést foto Heliografu HEL-CO-64, tak se Vám zobrazí na fotografií efekt světelného ozáření.

V MÍSTNOSTI Č. 41  jsou představena výdejní místa prostředků ochrany obyvatelstva (PIO - prostředky individuální ochrany).
Ve  výdejních místech měl po vyhlášení stavu ohrožení (za válečného stavu – branné pohotovosti státu)  probíhat  výdej ochranných prostředků obyvatelstvu.
Ve výdejně si můžete prohlédnout některé prostředky PIO určené pro obyvatelstvo, včetně nezbytných pomůcek pro  určování velikosti ochranných masek.

Na chodbě před vstupem do místnosti je vlevo vyvěšena Vyhláška Národního výboru pro výdej prostředků  obyvatelstvu. 

STNOST Č. 42.   seznamujeme se:

- s logistiku CO,
- se zařízením opravárenského závodu používané pro opravu ochranných masek.

MÍSTNOST Č. 43  přibližuje vědecko-výzkumnou činnost v oblasti CO.
Ve vitrínách je dokumentace Výzkumného ústavu – Institutu ochrany obyvatelstva,  představeny jsou přístroje pro detekci  nebezpečných látek.
Na konci chodby vlevo vstoupíme do místnosti č. 44.
Zde se nacházejí další panely prezentující pestrou škálu služeb nevojenské části civilní obrany.
Ve vitrínách jsou vystaveny polní přenosné chemické laboratoře CO (s naaranžovanými laboratorními postupy zjišťování přítomnosti bojových chemických látek). Jsou zde i tzv. polní chemické laboratoře z 80. let minulého století určené pro bojové použití.1

Vrátíme se na chodbu. Na stěnách chodby jsou další panely s informacemi o chemických zbraních, po levé straně procházíme kolem figurín v ochranných oděvech.

V MÍSTNOSTI Č. 5   si můžete prohlédnout
učebnu přípravy občanů k CO z poloviny minulého století. Na stolech jsou vystaveny dětské ochranné vaky a dětské ochranné vesty, ochranné masky pro děti a dospělou populaci, prostředky a pomůcky využívané k přípravě a informování obyvatelstva (např. diaprojektor, výcvikové filmy, nebo gramofonové desky pro vyhlašování signálů CO). 
V MÍSTNOSTI Č. 6   se nachází prezentace:
- přípravy personálu civilní protiletecké ochrany,
- přípravy personálu CO.
Na chodbě vlevo míjíme figurínu v ochranném oděvu z 50. let minulého století.
MÍSTNOST Č. 7  je věnována prezentaci

mezinárodního humanitárního práva a právního rámce legislativy CO. Určitě vás zaujme informace o rakouské  spisovatelce a pacifistce Berthe von Suttnerové, která se jako hraběnka Kinská narodila 9. června 1843 v Praze a byla první  ženou, která obdržela Nobelovu cenu za mír.

Přicházíme k sekci hlásných služeb.

MÍSTNOST Č. 8
po vstupu do místnosti odbočíme vlevo do úzké chodbičky a pokračujeme až do místnosti č. 9.
V MÍSTNOSTI Č. 9
věnované protichemické ochraně C.jsou vystaveny např.:
- technické prostředky radiační sítě CO - monitoringu CO,  hlásičů radiace,
- figurína v protichemickém obleku ze 70. let minulého století je opatřená intenzimetrem IT-65 (průzkumný prostředek  mobilní skupiny analytického zjišťování CO),
- dokumentace mobilní skupiny analytického zjišťování CO.
Monitoring CO byl v 80. letech vybaven  prostředky špičkové technické úrovně. Například radiometr a měřič plošné kontaminace DC-3E-83, tzv. „žehlička“, prokázal vysokou technickou úroveň v zahraničí při operaci „Pouštní bouře“ v první polovině 90. let minulého století.
Po opuštění místnosti vlevo nahlédneme do  MÍSTNOSTI Č. 10, v níž si můžete prohlédnout spojovací  ústřednu velitelského stanoviště štábu CO.

 Provoz spojovacích ústředen byl nepřetržitý.
Po nahlédnutí pokračujeme v MÍSTNOSTI Č. 8.
Vlevo jsou zabudovány spojovací prostředky Československé armády a civilní obrany z období 1955 až 1990.
Jsou zde rozhlasové ústředny a ovládací pulty pro varování a vyrozumění, jako i některé spojovací prostředky používané vojenskými útvary dislokovanými ve Zbirohu.
Shodné spojovací prostředky používaly štáby CO krajů a štáby CO okresů, a také válečná pracoviště rezortů (služby CO).
V přístěnku po pravé straně se nachází spojovací provozní kanál s tzv. „opuštěnými“ spojovacími kabely (odborníkům jejich četnost mnohé napoví).
MÍSTNOST Č. 11
je vybavena historickými telefonními ústřednami získanými z bývalých válečných pracovišť CO - dálnopisy, technickými prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva a dalšími prostředky.
MÍSTNOST Č. 12
se nachází depozitář expozice (není zpřístupněn).
V MÍSTNOSTI Č. 13
jsou vystaveny rádiové stanice, polní telefony včetně historických trofejních přístrojů, mobilní rotační siréna CO, rádiová stanice typu ASTRA využívaná v CO na různých stupních velení, nebo rádiová stanice RF 10.
Velmi zajímavým exponátem umístěným po pravé straně místnosti, je  souprava RADIO MAJÁK. Vysílač byl určen pro úkryt CO (v případě zavalení úkrytu, krytové družstvo CO vysílač aktivovalo a zahájilo vysílání nouzového rádiového signálu, který umožnil lokalizaci úkrytu). Přijímač pro příjem radiových signálů ovládala průzkumná hlídka.
MÍSTNOST Č. 14
je zaměřena na prezentaci hlásných služeb a systémů varování a vyrozumění obyvatelstva. Prohlédnout si můžete např. mobilní sirénu CO nebo přijímač rozhlasu po drátě, který byl v 60. až 80. letech minulého století používán v Československu i jako prostředek pro vyrozumění obyvatelstva.

Opouštíme sekci hlásných služeb a vracíme se zpět do hlavní chodby horního podlaží objektu.

 Z hlavní chodby scházíme po schodišti do prostorů kolektivního ukrytí obyvatelstva a pohotovostního velitelského (válečného) pracoviště.

Na odpočívadle jsou instalovány panely seznamující s kolektivní ochranou způsobem ukrytí obyvatelstva (mimochodem ukrytí civilního obyvatelstva v případě vojenského ohrožení je jedním z nejstarších ochranných opatření lidstva).

V MÍSTNOSTI Č. 15 (proti schodišti)

se nachází  improvizovaný ukryt  v rodinném domě z 80. let minulého  století (tj. v domě se zapuštěným podlažím v terénu).

Strop interiéru je podepřen a vyztužen podpěrami za účelem  zvýšení odolnosti prostoru proti účinkům tlakové vlny.

Po vstupu do místnosti upoutají pozornost panely s typovým projektem pro improvizované ukrytí ze 70. let minulého století.

Improvizované ukrytí osob se  týkalo případu vojenského ohrožení, ale bylo možné ho využít i při vzniku nouzové situace.

Proti dveřím je umístěn improvizovaný protichemický filtr včetně mechanického pohonu - jízdního kola. Dospělá osoba může roztočením pedálů uvést v činnost ventilátor (VIII), který nasává z  protichemického filtru vzduch zbavený chemických škodlivin.       

Je zde i nouzové základní vybavení pro ubytování ukrývaných osob - lůžka, přikrývky včetně nezbytných pomůcek a zásob.

Fyzicky zdatnější návštěvníci si mohou zatočit klikou filtroventilačního zařízení FVKP M. Instalované zařízení je ve variantě - ruční mechanický pohon s měřičem dodávky vzduchu, který při provozu udává, kolik m3 vzduchu se dodává do úkrytu.
 
V rohu místnosti je uloženo vyprošťovací nářadí pro svépomocné vyprošťování ukrývaných osob. Nechybí ani nádoby na nouzovou zásobu pitné a užitkové   vody včetně nádob na biologický odpad.

Nyní se vydáme do tzv. „zodolněného prostoru“. Jedná o velitelské stanoviště užívané vojenskými štáby CO měst, okresů a krajů. Velitelské stanoviště je monolitický železobetonový blok odolný proti ničivým účinkům nárazové tlakové vlny. Současně je také plynotěsný.

PROSTOR Č. 16 
Překročíme zvýšený práh. Přes robustní tlakově plynotěsné dveře (typický prvek stálých zodolněných staveb) vstoupíme do prostoru pohotovostního velitelského (válečného) pracoviště CO. Projdeme protitlakovou předsíň. V zádveří je ve zdi po pravé straně zabudovaná těžká tlakově plynotěsná klapka.
PROSTOR Č. 17
v zalomení úzké chodby, po pravé straně, je vstup přes další tlakový plynotěsný uzávěr do tzv. meziprostoru. Průchody a prostupy v tlakově zodolněných stavbách CO byly projektovány v zúžených profilech, aby byl snížen ničivý efekt tlakové rázové vlny. Proto také byly další navazující dveře projektovány v zalomení chodby v úhlu 90°.
MÍSTNOST ŘÍZENÍ Č. 18.

Projdeme otevřenými protichemickými dveřmi a jsme v prostoru pohotovostního válečného pracoviště CO (VS), ve kterém je umístěno pracoviště štábu CO okresu (města).

Jsou zde autentické podklady ze zaniklých pracovišť. V tomto prostoru přijímal náčelník CO nebo náčelník štábu CO doklady odborných náčelníků o situaci sil a prostředků CO na teritoriu. Náčelníci při dokladu předkládali i svoje odborné návrhy k eliminaci následků napadení města nebo teritoria.


Unikátem tohoto prostoru je originál tzv. Dokladové mapy Hlavního úřadu Civilní ochrany České republiky z roku 1994, schválené tehdejším ministrem obrany Antonínem Baudyšem. 

Pohotovostní velitelská stanoviště CO byla zpravidla situována v blízkosti mírového pracoviště štábu tak, aby v případě vyhlášení stavu ohrožení mohla být urychleně obsazena směnou v pohotovosti. V prostorech pohotovostních stanovišť CO se konaly tzv. štábní nácviky a cvičení (řešení rozehraných modelových situací).
0 Vpravo je úložna pracovních podkladů a map důstojníků štábu CO podle jednotlivých odborností (konkrétně např. v případě Štábu CO ČSSR se jednalo přibližně o padesát kovových beden na spisy a řádově desítky mapových podkladů).
V MÍSTNOSTI Č. 19 je prezentace:
-    všeobecného průzkumu,
-    vyhodnocovacích středisek radiační a chemické situace CO,
-     pomůcek pro činnost obsluhy pracoviště.
PROSTOR Č. 20
přes plynotěsné chemické dveře vcházíme do technologické části bloku stavby chráněného pracoviště.
V chodbě po levé straně je vchod do místnosti č. 21 - pracoviště tzv. služeb nevojenské části CO.  Nacházejí se
v ní místní komunikátory používané na VS, telefonní přístroje pro představitele služeb, včetně linkového přepojovače telefonní ústředny TU 11.

Vracíme se na úzkou chodbu - po levé straně je vstup DO PROSTORU Č. 22 tj. předsíně a na ni navazujícího suchého WC.

MÍSTNOST Č. 23

je strojovnou filtroventilace pro ochrannou stavbu CO. Jsou zde instalovány tlakové kyslíkové lahve s rozvody a měřícími komponenty. Dále se zde nachází vodní hospodářství objektu (na jednu osobu byla kalkulována spotřeba 5 litrů vody na 24 hodin).


V případě poruchy filtroventilačních zařízení byla dodávka nezávadného vzduchu řešena pomocí tlakových kyslíkových láhví. Do chráněného prostoru byl kyslík transportován v závislosti na vyhodnocení vnitřní atmosféry celého VS s přihlédnutím k počtu ukrývaných osob, teplotě a vlhkosti.

Vracíme se na chodbu a přes plynotěsné dveře pokračujeme do PROTIPLYNOVÉ PŘEDSÍNĚ Č. 24, do které mohli být v době bojového provozu vpuštěny osoby povolané k dokladům. Ve výjimečných případech bylo možné uskutečnit vstup osob zvenčí, byl řešen nouzovým vchodem. Osoby se podrobili dekontaminaci až v úkrytu na předělu mezi nečistou a čistou částí objektu.               
                          
Vstupujeme do PROTITLAKOVÉ PŘEDSÍNĚ, PROSTOR Č. 25, tj. do propusti v níž se prováděla částečná dekontaminace (hygienická očista) osob vpuštěných za bojového provozu přes nouzový vchod do objektu.
                
V protitlakové předsíni vlevo se nachází  PROSTOR Č. 26  pro odkládání kontaminovaného šatstva a jiných předmětů.

Přes tlakově plynotěsné dveře vstoupíme DO PROSTORU Č. 27.
Po pravé straně se nachází místnost komora prachových filtrů a strojovna plynotěsných prachových filtrů a filtroventilačního zařízení.
Po jejím opuštění vstupujeme přes další tlakově plynotěsné dveře do PROSTORU Č. 28
- nouzového opuštění chráněného pracoviště (jedná se o předěl stavby mezi tzv. „čistou“ a „nečistou“ částí VS). Po pravé straně jsou uloženy záložní kyslíkové tlakové láhve pro válečné pracoviště.

Za dveřmi po levé straně se nachází PROSTOR Č. 29 předsíň elektrických zdrojových soustrojí. V čele chodby je umistěno další filtroventilační zařízení určené pro manipulační sklad pohonných hmot a maziv.

MÍSTNOST Č. 30 Sklad PHM s mobilním elektrickým zdrojovým soustrojím (elektrocentrálou), zajišťujícím po dobu ukrytí nouzovou dodávku elektrické energie pro válečné pracoviště.

Vracíme se na DO PROSTORU Č. 28. Na čelní straně uvidíme ukotvené záložní tlakové kyslíkové láhve.

Pokračujeme chodbou zalomenou v pravém úhlu do PROSTORU Č. 31 a jdeme až ke stupačkám pro výstup k nouzovému východu, nahlédneme a otočíme se zpět (nouzový východ je z bezpečnostních důvodů pro návštěvníky uzavřen).

Vracíme se zpět stejnou trasou přes celý prostor pohotovostního válečného pracoviště (VS). Po opuštění VS pokračujeme chodbou a za zúženým profilem vlevo se nachází.

MÍSTNOST Č. 32 -
 ve které si můžete prohlédnout segment technologické části bloku ochranné stavby CO a ovládací panely vodního hospodářství. Ve vitrínách a na panelu jsou schémata a dokumenty pro úkryty CO.  
 

MÍSTNOST Č. 33,
Prezentace ochrany obyvatelstva, ekonomiky a životního prostředí po roce 1990.
Po vstupu do místnosti po levé straně je umístěna figurína ve stejnokroji darovaném bývalým náčelníkem štábu CO ČR gen. por. Zdeňkem Zezulou.
Na protější straně jsou podkladové mapy a dokumentace týkající se ochrany obyvatelstva v okolí jaderných elektráren.
MÍSTNOST Č. 34,
V přístěnku místnosti vlevo je prezentace problematiky evakuace obyvatelstva

Po její prohlídce se vrátíme do místnosti.

Zde se nacházejí panely:

- koncepce CO,
 - cílových analýz možného napadení státního území,
- kategorizace měst a prostorů z hlediska možných ničivých
  následků při nepřátelském napadení aj.

MÍSTNOST Č. 35, depozit expozice, knihovna a studovna.

Pokračujeme po chodbě do poslední části expozice.

MÍSTNOST Č. 44.   Sál tzv. ničivých sil.   Prezentace:

-    přírodních katastrof – povodní,
-    ochrany obyvatelstva v okolí jaderných elektráren.

V MÍSTNOSTI Č. 36,
Prezentace zařízení pro úpravu vzduchu:

-    filtrační zařízení FIRBAG B 50 pro dekontaminaci zamořeného ovzduší, vyvinuté v 80 letech pro mateřské školky.
-    kolektivní filtry a předfiltry pro stavby CO.
MÍSTNOST Č. 37.

je umístěno zařízení místa speciální očisty (k dekontaminaci osob a techniky) a zařízení malé koupací soupravy.

Výstavba tohoto mobilního zařízení včetně připravenosti médií pro dekontaminaci se měla provádět na vnějším obvodu nezamořeného prostoru.

Chodba spodního podlaží je lemovaná mapami a dobovými nástěnkami s tématikou CO.

V MÍSTNOSTI Č. 38.  se můžete seznámit s ochranným systémem pražského metra.

Panely uvádějí popis a účel jednoho z nejmodernějších ochranných systémů v Evropě.

Po ukončení prohlídky máte možnost obrátit se s případnými dotazy na personál expozice.

Děkujeme za návštěvu.

Realizační tým expozice.

qr-2-prohlidka-objektu.png

vytisknout  e-mailem