Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Problematika volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů ve výtazích

Společné metodické stanovisko MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Unie výtahového průmyslu ČR k aplikaci technických podmínek požární ochrany staveb u volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů výtahů.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že požadavky tříd reakce elektrických kabelů na oheň uvedené jak v rozhodnutí Komise 2006/751/ES, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň, tak ve stávající vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a souvisejících českých technických normách pro požární bezpečnost staveb jsou různě aplikovány v případě pohyblivých vlečných kabelů, které jsou součástí certifikovaných výtahů, vydává se k zajištění jednotného postupu v této oblasti v souladu s platnou právní úpravou následující metodické stanovisko:

Výtah jako výrobek uváděný na trh se ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů posuzuje jako celek, tedy jako stroj, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení. Elektrická zařízení a rozvody, které jsou vlastní součástí certifikovaného výtahu (např. vlečné a ovládací kabely, osvětlení kabiny, elektromotory atd.) musí splňovat výlučně technické podmínky uvedené v příslušné harmonizované evropské normě řady EN 81-xx, a to v závislosti na druhu výtahu (např. elektrický, hydraulický atd.).

Národní předpisy členských států pro elektrická zařízení a rozvody (v ČR vyhláška č. 23/2008 Sb.) lze z dikce výše uvedené evropské směrnice a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky vypínačů výtahů (například u rozvodů osvětlení strojovny výtahů, osvětlení prostorů kladek, výtahových šachet a prohlubní).

Závěsné nebo vlečené pohyblivé vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání certifikovaného výtahu, jehož chod není při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku mohou být volně vedeny:

a) prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud hmotnost jejich izolace, popřípadě hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg.m-3 obestavěného prostoru, nebo

b) prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vyhovují ČSN EN 50266-2-2, resp. ČSN EN 60332-1-2,

a to až do doby nabytí platnosti EN 50399 Společné zkušební metody kabelů podle požárních podmínek – Měření uvolňování tepla a kouře kabelů během zkoušky šíření ohně – Zkušební zařízení, postupy, výsledky.

V tomto smyslu budou provedeny nezbytné opravy příslušných českých technických norem upravujících technické podmínky výtahů.

 


 brig. gen. Ing. Miloš  S v o b o d a                              Ing. Bohuslav  K r a t ě n a
náměstek generálního ředitele HZS ČR                                     prezident UVP ČR


Praha 2011-08-08
 

vytisknout  e-mailem