HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Problematika pálení klestu, těžebních zbytků a kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích

Protože povědomí o podmínkách požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně v lesích při likvidaci dřevěného odpadu je především ze strany podnikajících fyzických osob stále na nízké úrovni, HZS Karlovarského kraje vydává tato doporučení a informace. 

Ten, kdo provádí pálení klestu, těžebních zbytků a kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích (dále jen „pálení klestu“), provozuje dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), tzv. činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. To znamená, že pokud si vlastník lesa, lesní společnost atd. sjedná tyto práce s podnikající fyzickou osobou, je provozovatelem této činnosti právě tato osoba. Ze zákona pak pro tuto osobu vyplývají povinnosti, které nelze splnit bez pomoci odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany nebo technika požární ochrany.
Základem je, že ten kdo pálení klestu provádí, musí (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany nebo technika požární ochrany) stanovit tzv. podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost a tyto podmínky dodržovat. Podmínky musejí být stanoveny prokazatelně, tedy písemně.
HZS Karlovarského kraje doporučuje následující minimum, které by mělo být součástí podmínek požární bezpečnosti pro pálení klestu. Jejich opodstatnění je prověřeno dlouholetou praxí.
  • Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy a s podmínkami požární bezpečnosti pro pálení.
  • Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
  • Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
  • Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
  • Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
  • Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
  • Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
  • Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
  • Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
  • Je zakázáno pálit za silného větru.
HZS Karlovarského kraje důrazně nedoporučuje pálit klest v období od dubna do října. Při slabých srážkách a vysokých teplotách v letních měsících je prakticky nemožné tyto činnosti provádět bezpečným způsobem.

Nezapomeňte, že pálení je nutné nahlásit na operační středisko hasičů, nejlépe přes tento webový odkaz.

vytisknout  e-mailem