SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pro zájemce o studium VOŠ/přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na Vyšší odborné škole požární ochrany

Kód a název oboru vzdělání: 39-08-N/.. – Požární ochrana a bezpečnost práce

Název vzdělávacího programu: 39-08-N/02 Prevence rizik a záchranářství

Forma studia: Kombinovaná (střídání denní a dálkové formy vzdělávání)

Délka trvání studia: 3 roky (rozdělené na 6 období - semestrů)

Ukončení studia: Absolutorium

Získaný titul: DiS. (za jménem)

Vyučovací jazyk: Český jazyk

Volitelný cizí jazyk: Anglický nebo německý jazyk

Školné: Studium je bezplatné

Učební plán: Vyučované předměty a jejich rozpis do jednotlivých ročníků naleznete v sekci "Obecné informace pro studenty"

Přijímací řízení: 

Podrobnosti o konání přijímacího řízení na VOŠ PO naleznete ZDE.

Vzorový test všeobecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu z oblasti požární ochrany naleznete ZDE.

Ubytování: Je zabezpečeno v budově školy a bude Vám  poskytnuto na základě Vašeho písemného požadavku (nejpozději ve čtvrtek předcházejícího týdne) na e-mail sos.ubytovani@hzscr.cz. Ubytování Vám můžeme poskytnout  již z neděle na pondělí (příjezd  nejpozději do 22:00 hod). Ubytování se poskytuje bezplatně příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a zaměstnancům Ministerstva vnitra. Ostatním se účtuje částka 100,- Kč lůžko/den + místní poplatek z pobytu 10,- Kč osoba/den.. Pokoje jsou třílůžkové a sociální zařízení je na patře.

Strava: Škola stravu nezajišťuje. Na patře, kde budete ubytováni, je k dispozici  vybavená kuchyňka.I

Organizace studia: Během jednoho semestru probíhá prezenční výuka ve třech týdenních konzultacích (výuka od 7.00-15.50). Ve 3. ročníku studia kromě teoretické přípravy probíhá praktická příprava jako odborná praxe denní formou v rozsahu 100 hodin. Tato praxe je organizována na pracovištích HZS ČR a krajských úřadů na základě smlouvy, ve které je stanoven obsah a rozsah odborné praxe. Každý ročník je rozdělen do zimního a letního semestru. Předměty za jednotlivé semestry jsou ukončeny zkouškou s klasifikací, zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty jsou vykonávány v období pro samostatné studium a k získání klasifikace v řádném termínu (dále jen „zkouškové období“), za zimní semestr je to měsíc leden, zkouškovým obdobím za letní semestr je měsíc červen, s výjimkou 3. ročníku, jenž má zkouškové období za letní semestr stanoveno na měsíc květen. Zhruba v polovině června se pak koná absolutorium.

Uplatnění absolventa: Absolvent se stává odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů mohou osoby odborně způsobilé v požární ochraně provozovat vázanou živnost „Technicko-organizační činnost“ v oblasti požární ochrany.

Absolvent získává odbornou způsobilost dle § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), dle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a na základě platných interních předpisů Hasičského záchranného sboru ČR, které upravují získání odborné způsobilosti pro absolventy škol. Odborná způsobilost dle § 72 zákona o PO, je podmínkou pro výkon funkcí v jednotkách požární ochrany a v Hasičském záchranném sboru ČR.

Vzdělávací program „Prevence rizik a záchranářství” je orientován na nejnovější poznatky v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Připravuje absolventy pro výkon řídících a technických funkcí nebo činností v Hasičském záchranném sboru ČR, v jednotkách požární ochrany a pro další organizace, které vykonávají činnosti na úseku požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, zejména na úseku prevence, plánování a na úseku řízení a zdolávání mimořádných událostí. Dále připravuje absolventy pro činnost odborně způsobilých osob podle § 11 zákona o PO. Absolventi také získají potřebné jazykové vzdělání.

Studenti VOŠ, kteří nemají splněný požadavek odborné způsobilosti „Nástupní odborný výcvik“, získávají při ukončení studia absolutoriem odborné způsobilosti v rozsahu: Základní odborná příprava, Požární prevence, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení a odborná způsobilost podle § 11 zákona o PO. Na vysvědčení o absolutoriu budou mít uvedeno, že nemají splněnou podmínku pro samostatnou činnost při zdolávání požáru.

Ředitel školy si vyhrazuje právo dělat změny, včetně změny ve školném.

Informace:

Vaše další dotazy Vám zodpoví:

mjr. Ing. Lucie Lomnická (tel.: 950 710 268, e-mail: lucie.lomnicka@hzscr.cz)
plk. PhDr. Vojtěch Novotný (tel. 950 710 275, e-mail: vojtech.novotny@hzscr.cz)

Přihlášku ke studiu na VOŠ PO naleznete v sekci "Ke stažení" nebo kliknutím ZDE


aktualizováno: 27.2.2024

vytisknout  e-mailem