Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístrojové vybavení

Laboratorní zařízení a přístrojová technika k experimentálnímu využití 

  • Pracoviště protichemických opatření
  • Pracoviště specializované ochrany
  • Pracoviště radiačních protiopatření
  • Pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů

Pracoviště protichemických opatření

Pracoviště protichemických opatření

Přístroj, technika

Popis

Přenosný Ramanuv spektrometr (foto)

Přístroj umožňuje identifikaci zcela neznámých látek přímo v terénu

Dálkový detektor SIGIS 2

Je určen pro identifikaci mraků bojových a jiných nebezpečných chemických látek v ovzduší z velkých vzdáleností od místa výronu (až 5 km). Nebezpečné látky se měří bezkontaktně na velkou vzdálenost, mimo kontaminovanou oblast, čímž je zcela eliminováno riziko inhalační expozice obsluhy a vyloučeny kontaminace vozidla, věcných prostředků a nutnost jejich dekontaminace, nutnost použití prostředků individuální ochrany apod. Přístroj neměří ovzduší v jednom bodě, ale detekuje celý mrak uniklé nebezpečné látky, poskytuje informace o jeho šíření a vývoji

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (foto)

Přístroj slouží zejména k posuzování pěnotvorných směsí nabízených HZS ČR k hašení

Přenosný FTIR spektrometr (foto)

Přístroj umožňuje identifikaci zcela neznámých látek přímo v terénu

Přenosný hmotnostní spektrometr (foto)

Je určen pro vysoce citlivou terénní identifikaci látek v ovzduší a stěrech z povrchů

Ruční rentgen-fluorescenční  analyzátor (foto)

Slouží k rychlé nedestruktivní analýze prvkového složení vzorků v terénu

Detektor ultrastopových koncentrací výbušnin (foto)

Přístroj je určen k rychlé terénní detekci velmi nízkých koncentrací výbušnin a zařazení detekované výbušniny do příslušné skupiny

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (foto)

Systém je určen k identifikaci a stanovení organických látek ve vzduchu, vodě, půdě a jiných matricích

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (foto)

Umožňuje provádět multikomponentní stanovení prvků v pitných, povrchových a odpadních vodách

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a nástavcem QuickProbe (foto)

Systém je určen k identifikaci neznámých pevných a kapalných organických látek při rychlosti přípravy vzorku a analýzy do 2 minut. Jediný přístroj v ČR.

Stolní FTIR spektrometr (foto)

Přístroj umožňuje rychlou identifikaci neznámých pevných látek, kapalin a par

Stolní Ramanův spektrometr (foto)

Přístroj je určen k rychlé identifikaci neznámých pevných a kapalných látek

UV/VIS spektrometr (foto)

Umožňuje provádět stanovení látek, popř. produktů reakce analyzovaných látek s vhodnými činidly, a dále identifikaci látek na základě měření spekter ve viditelné nebo UV oblasti spektra

Stolní energiově-disperzní rentgen-fluorescenční spektrometr (foto)

Je určen k rychlé kvalitativní a semikvantitativní analýze prvkového složení různých typů vzorků

Detektor pro automatickou detekci chemických látek a výstrahu (foto)

Je určen pro detekci, identifikaci a nepřetržité monitorování bojových chemických látek a toxických průmyslových chemikálií v ovzduší

Pracoviště specializované ochrany

Pracoviště specializované ochrany

Přístroj, technika

Popis

Trať pro měření sorpční kapacity malých ochranných filtrů (foto)

Soubor přístrojů a zařízení pro měření dynamické sorpční kapacity filtrů na plynné a kapalné látky v rozsahu 0-150 l.min-1 a 0-5000 ppm.

Zkušební komora BIOBOX s běhacím trenažérem a ventilátorem (foto)

Je základem pro měření průniku do vnitřního prostoru prostředků individuální ochrany. K dispozici je jak v mobilní, tak i ve stacionární verzi.

Fotoakustický IČ spektrofotometr INNOVA 1412 (foto)

Slouží pro měření průniku chemických látek do vnitřního prostoru  prostředků individuální ochrany v rozsahu koncentrací ppb – ppm a pro měření průniku a vstupní koncentrace při testování malých ochranných filtrů.

Fotoakustický IČ spektrofotometr INNOVA 1512 s MULTIPOINT SAMPLEREM INNOVA 1409 a externí pumpou (foto)

Stejné použití jako spektrofotometr INNOVA 1412, přístroj doplněn o sběrač vzorků z více míst a externí pumpou pro odběr vzorků ze vzdálenějších míst.

Externí pumpa pro fotoakustický IČ spektrofotometr INNOVA 1512 (foto)

Pumpa podporující odběr vzorku ze vzdáleného místa.

Přenosný plynový spektrometr InfraRan (foto)

Přístroj určen pro měření průniku SF6 do vnitřního prostoru prostředků individuální ochrany v úrovni jednotek ppb.

Mobilní IČ FTIR ANALYZER GASMET DX-4000N (foto)

Pro stanovení průniku a vstupní koncentrace chemických látek při měření sorpční kapacity malých ochranných filtrů.

Multidetektor plynů MultiRae (foto)

Měření průniku a vstupní koncentrace vybraných chemických látek při stanovení sorpční kapacity malých ochranných filtrů.

Externí pumpa se stříkačkou pro dávkování kapalin (foto)

Pumpa společně s kalibrovanou injekční stříkačkou určená pro přesné dávkování kapalin pro stanovení sorpční kapacity filtrů.

Pracoviště radiačních protiopatření

Pracoviště radiačních protiopatření

Přístroj, technika

Popis

Zásahový radiometr DC-3H-08 (foto1, foto2)

Ruční radiometr na měření dávkového příkonu záření gamma a plošné kontaminace částicemi emitujícími záření beta a gamma

Přenosný gamma spektrometr InSpektor 1000 (foto1, foto2)

Přenosný polovodičový HPGe detektor pro identifikaci a odhad aktivit radionuklidů emitujících záření gamma.

Přenosný gamma spektrometr FALCON 5000 (foto1, foto2)

Přenosný polovodičový HPGe detektor pro měření spekter záření gamma. Program Genie 2000 umožňuje identifikaci radionuklidů a detailní analýzu spekter, včetně izotopického složení.

Gamma spektrometr BEGe (broad energy germanium detector) BE 5030(foto)

Díky vysokému rozlišení umožňuje detailní analýzy i u složitých vzorků obsahujících směs různých radionuklidů. Vyhodnocení se provádí v programu Genie 2000.

Kapalinový scintilační analyzátor Tri-Carb 4910TR (foto)

Především analýza kapalných vzorků emitujících alfa (0-8 MeV) a beta (0-2 MeV) záření s možností separace alfa a beta záření.

Alfa, beta automat EMS 3

Měření alfa a beta aktivity pevných vzorků, příp. odparků při stanovení alfa a beta a aktivity kapalných vzorků.

Detektor FHT 752 (foto)

Měření dávkového příkonu neutronů

MOB-Dose

Simultánní měření a záznam dávkového příkonu záření gamma a GPS. Monitorování rozsáhlých území.

Souprava přenosného rámového, portálového monitoru gama záření (foto1, foto2)

Pro kontrolu kontaminace osob a techniky při výjezdu ze zóny havarijního plánování v případě radiační havárie jaderné elektrárny

Pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů

Pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů

Přístroj, technika

Popis

Difuzní plynový detektorGAS Alert MICRO 5 (foto)

Detektory 02, LEL, CO/H2S, HCN, výbušné plyny

Difuzní plynový detektorGAS Alert MICRO IR 5 (foto)

Detektory O2, LEL, CO2, NH3

Difuzní plynový detektorDrager X-am 5100

HC1 senzor

Termokamera FLUKE Ti400 (foto)

Termokamera s radiometrickým videovýstupem s teplotním rozsahem měření -20 až +1200 °C

Termokamera FLUKE Ti32 (foto)

Termokamera s teplotním rozsahem měření 650 °C

MULTI FLASH (foto1, foto2)

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření

CLASIC CLARE 4.0 (foto)

Přístroj pro stanovení teplot vznícení par kapalin

3D laserový skener FARO FOCUS X130 (foto)

Prostorový laserový skener pro digitalizaci požářiště

Sférický fotoaparát iSTAR Fusion (foto)

Zařízení pro dokumentaci požářiště

Automatická panoramatická hlava pro sférické snímky Gigapan Epic PRO (foto)

Přístroj pro kvalitnější dokumentaci místa požáru

Kabinový RTG systém (foto1, foto2)

Nedestruktivní zkoumání vzorků

vytisknout  e-mailem