HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjem elektronického podání u HZS ČR od 1.7.2024

Informace o příjmu elektronického podání u HZS ČR jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru informuje v souvislosti se změnou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů o povinnosti stavebníka nebo stavebního úřadu předkládat s účinností od 1. 7. 2024 podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci uvedenou v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů od 1. 7. 2024 výhradně elektronicky v souladu s § 31 odst. 4 tohoto zákona. 

V souvislosti s výkonem státního požárního dozoru budou možné následující formy elektronického příjmu podání:

 • prostřednictvím webového portál Elektronická podání (dále jen „EPO“);
 • prostřednictvím datové schránky;
 • prostřednictvím e-mailové komunikace;
 • prostřednictvím přenosného technického nosiče dat;

Přehled přijímaných datových formátů pro všechny uvedené formy elektronického příjmu podání je uvedený v příloze této informace.

Podání prostřednictvím webového portálu Elektronická podání

Podání lze učinit také prostřednictvím nového webového portálu Elektronická podání (EPO), a to na adrese: https://epo.hzscr.cz.

Na této webové adrese je uvedený:

 • stručný manuál s postupem;
 • vzor žádosti závazného stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany  a ochrany obyvatelstva k dokumentaci provádění stavby;
 • přehled přijímaných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě.

Podání prostřednictvím datové schránky  

Datová zpráva musí být čitelná a odpovídat následujícím technickým parametrům:

 • velikost velkoobjemové datové zprávy: 100 MB;
 • počet příloh ve zprávě: 50;
 • z důvodu kontroly antivirovým programem nesmí zpráva obsahovat archiv  (např. *.zip, *.rar).

Musí být připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně uvedení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

Identifikátor datové schránky je uveden na stránkách každého HZS kraje v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Podání prostřednictvím e-mailové komunikace

Podání prostřednictvím e-mailové komunikace musí odpovídat následujícím zásadám:

 • e-mailová zpráva musí být zaslána na adresu podatelny místně příslušného HZS kraje
  (podle umístění stavby), MV – GŘ HZS ČR (stavby na území dvou a více krajů);
 • e-mailová zpráva musí odpovídat technickým podmínkám elektronického podání;
 • maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB;
 • z důvodu kontroly antivirovým programem nesmí zpráva obsahovat archiv  (např. *.zip, *.rar).

Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím e-mailové komunikace je uvedena  na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,  ve znění pozdějších předpisů. 

Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče dat

Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče musí odpovídat následujícím zásadám:

 • fyzicky lze předat přenosný technický nosič dat na podatelně;
 • maximální velikost jednoho souboru je 3 GB;
 • podporovaným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk;

Nosič se vždy po příjmu dat vrací přímo na podatelně.

Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím na technických nosičích dat v elektronické podobě je uvedena na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem