HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost u HZS MSK v roce 2018

Publikováno: 6. 2. 2019 - Nedílnou součástí pracovního života Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) je realizace preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“). Jejím cílem je působit na obyvatelstvo a předcházet tak vzniku mimořádných událostí nebo mírnit jejich dopady právě žádoucím chováním obyvatelstva. HZS MSK má propracovaný systém realizace PVČ na svém území a při svém působení se zaměřuje na široké spektrum veřejnosti, od předškolního vzdělávání až po seniory a handicapované spoluobčany. 

Program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“)

Prioritním úkolem PVČ u HZS MSK je realizace preventivně výchovného programu „Hasík CZ“. V roce 2018 navštívili instruktoři v rámci programu „Hasík CZ“ 353 základních škol (1075 druhých a šestých tříd), což představuje 81,9% všech základních škol v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). Na tomto výsledku se podílelo 205 instruktorů. Z tohoto počtu bylo 128 instruktorů z řad příslušníků HZS MSK.

Obr. 1 Procentuální zastoupení škol s realizací programu v letech 2008 až 2018

Obr. 2 Počet a procentuální znázornění navštívených škol v rámci programu členěný po územních odborech

Program „Vzdělávání pedagogů, žáků a studentů v zónách ohrožení“, (dále jen „Školy v zónách“)

K dalším úkolům, na kterých HZS MSK pokračoval i v roce 2018, patří realizace programu „Školy v zónách“, ve kterém je zahrnuto 177 školských zařízení ohrožených úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů rizik a přirozenou povodní. V jednotlivých zónách ohrožení je 76 mateřských škol, 72 základních škol a 29 středních škol.

Instruktoři v rámci programu působili:       

- na 58 základních školách, což je 80,6 % všech škol, zahrnutých do programu;

- na 26 středních školách, což je 89,7 % všech škol, zahrnutých do programu;

- na 73 mateřských školách, což je 96 % všech škol, zahrnutých do programu.

Vzdělávání pedagogů

V roce 2018 proběhly v rámci vzdělávání pedagogů v návaznosti na začlenění problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik dle rámcových vzdělávacích programů dva semináře pro pedagogy základních a středních škol. Tato vzdělávání se uskutečnila ve dnech 27. - 30.8.2018 a zúčastnilo se jich 40 pedagogů základních a středních škol a 10 zaměstnanců obecních úřadů s kompetencí školství.

Přednášky pro studenty Univerzit 3. věku

V roce 2018 pokračoval HZS MSK ve spolupráci s vysokými školami napříč Moravskoslezským krajem ve vzdělávání seniorů v rámci Univerzit 3. věku. Na pěti přednáškách se potkalo 7 lektorů z řad příslušníků HZS MSK s 126 posluchači tohoto typu studia a strávili spolu 10 hodin přednášek s následnou živou diskuzí.

Další úkoly, které si HZS MSK stanovil a zrealizoval v roce 2018:

 • ve spolupráci s Kluby seniorů, ale i např. se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, proběhlo 34 přednášek pro seniory a handicapované občany s účastí 846 osob;
 • byly zveřejňovány aktuální informace z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na webových stránkách a sociálních sítích HZS MSK. HZS MSK se také aktivně zapojil
  do mediální kampaně na podporu propagace PVČ u HZS ČR;
 • pokračovala publikační činnost s vybranými periodiky, regionálním tiskem a zpravodaji obcí a také byly zveřejňovány aktuální informace pomocí rozhlasového i televizního vysílání zejména
  ve spolupráci s TV POLAR a Českým rozhlasem Ostrava;
 • ve spolupráci s televizními stanicemi POLAR, Nova a Kabelová televize Kopřivnice bylo odvysíláno 9 příspěvků s tématikou PVČ (např. Požární bezpečnost obchodních center, Dopravní nehody a požáry automobilů, Detektory CO). Ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava byl připraven pořad, týkající se požární ochrany domácností ve vztahu k instalacím zařízení autonomní detekce a signalizace (detekčních prostředků na požár a na možný únik nebezpečných plynů);
 • v dubnu 2018 v rámci Dne požární bezpečnosti byl na 21 stanicích HZS MSK vyhlášen den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo více než 3 500 osob. Na centrálních hasičských stanicích územních odborů byl připraven pro návštěvníky doprovodný program jak statických, tak i dynamických ukázek. S velkým úspěchem se opakovaně setkala dynamická komentovaná ukázka zásahu hasičské jednotky u dopravní nehody nebo ukázka hašení olejové pánve;
 • současně s Dnem požární bezpečnosti dne 13.04.2018 na třech stanicích HZS MSK proběhlo čtení Hasičských pohádek. Akce se zúčastnilo přes 180 dětí mladšího školního věku, kterým se věnovali 4 příslušníci HZS MSK;
 • za celý rok 2018 bylo na hasičských stanicích HZS MSK provedeno celkem 283 exkurzí s účastí 7 691 osob. Převážnou část tvořily třídní kolektivy v rámci programu Hasík CZ. Na Ostravsku jsou třídní kolektivy rovněž zvány i k návštěvě hasičského muzea;

Plán HZS MSK k realizaci preventivně výchovné činnosti na rok 2019

Pro rok 2019 je zpracován Plán HZS MSK k realizaci PVČ s několika hlavními úkoly v podobě pokračování v realizacích programů „Hasík CZ“ a „Školy v zónách“. Bude navázáno také na předchozí léta vzděláváním pedagogů, a seniorů a univerzit třetího věku. Jedním z hlavních úkolů je také spolupráce s provozovateli objektů zařazených do skupiny B dle zákona č. 244/2015 Sb., o prevenci závažných havárií v oblasti PVČ. Bude pokračovat publikační činnost a zveřejňování aktuálních informací nebo setkání s veřejností při různých akcích.

vytisknout  e-mailem